Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (ACI Marina, Čemprijesi, Bozdari-Škaprlenda, Studio, HOPS) na okoliš

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (ACI Marina, Čemprijesi, Bozdari-Škaprlenda, Studio, HOPS).

 

Sukladno čanku 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa obvezno se provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene.

 

Jednako tako, sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša Grad Dubrovnik dužan je prije započinjanja postupka izrade strategije, plana ili programa ishoditi mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene.Isto je zatraženo dopisom, KLASA: 351-01/22-01/15, URBROJ: 2117-01-06/19-22-01, od 28. lipnja 2022. godine, te je zaprimljeno mišljenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, KLASA: 351-01/22-01/52, URBROJ: 2117-09/2-22-02, od 11. srpnja 2022. godine da je za Izmjene i dopune Plana potrebno provesti Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. U okviru postupka Ocjene o potrebi strateške procjene obvezno je podnijeti zahtjev za prethodnu ocjenu prihvatljivosti Izmjena i dopuna Plana za ekološku mrežu.

 

Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17).

 

Slijedom navedenog, donesena je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (ACI Marina, Čemprijesi, Bozdari-Škaprlenda, Studio, HOPS) na okoliš, KLASA: 351-01/22-01/15, URBROJ:2117-1-01-22-04, od 31. kolovoza 2022. godine koju možete vidjeti OVDJE.