Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlozima IiD DPU-a "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje", IiD PPU-a Grada Dubrovnika i IiD GUP-a Grada Dubrovnika

Na temelju članka 96. stavak 3., a u svezi članka 89. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje" te s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 6/22, od 12. svibnja 2022. godine) te Zaključaka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 27. rujna 2022. godine, KLASA: 350-01/21-01/01, URBROJ: 2117-1-01-22-72, URBROJ: 2117-1-01-22-74 i URBROJ: 2117-1-01-22-76, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša kao Nositelj izrade objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlozima Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje", Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

 

 

Javni uvid trajat će 8 dana, od 4. do zaključno 11. listopada 2022. godine, svaki dan od 9:00 do 19:00 sati, u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr (OVDJE) te u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje održat će se u četvrtak, 6. listopada 2022. godine, u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedloge Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje", Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, od 4. do zaključno 11. listopada 2022. godine.

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr.

 

 

PROČELNIK:

Božo Benić, mag. ing. arch.

 

KLASA: 350-01/21-01/01

URBROJ: 2117-1-06/18-22-77

Dubrovnik, 28. rujna 2022.