Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna UPU-a "Gruški akvatorij"

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 14/20) te Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 22. siječnja 2021. godine, KLASA: 350-02/20-01/11, URBROJ: 2117/01-01-21-15, Grad Dubrovnik, kao Nositelj izrade, objavljuje:

 

 

JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij"

 

 

Javni uvid trajat će 8 dana, od 1. veljače do zaključno 8. veljače 2021. godine, svaki dan od 09:00 do 19:00 sati, u Luži (ispod zvonika), Luža 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje održat će se u petak, 5. veljače 2021. godine, s početkom u 11:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku (uz primjenu svih aktualnih protuepidemijskih mjera) te putem online sustava u koji se sudionici prethodno trebaju prijaviti putem e-maila: javna.rasprava@dubrovnik.hr na način da pošalju svoje podatke (ime, prezime i e-mail adresa) najkasnije do 9:00 sati na dan održavanja javnog izlaganja kako bi im se na vrijeme mogla uputiti pozivnica za online video poziv i upute.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Gruški akvatorij" mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, od 1. veljače do zaključno 8. veljače 2021. godine.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon: +385 (0)20 351 811 ili na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr.

 

 

PROČELNICA:

Jelena Lončarić, dipl. iur., univ. spec. admin. urb.

 

KLASA: 350-02/20-01/11

URBROJ: 2117/01-06/17-21-16

Dubrovnik, 25. siječnja 2021.