Obavijest o izlaganju na javni uvid elaborata tehničke reambulacije za katastarsku općinu Dubrovnik