Likovni i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni Natječaj za izradu idejnog rješenja: javni gradski park sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku

GRAD DUBROVNIK

raspisuje, a

UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)

provodi

 

Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, trećeg stupnja složenosti

LIKOVNI I ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKO-KRAJOBRAZNI NATJEČAJ

za izradu idejnog rješenja:

JAVNI GRADSKI PARK SA SPOMEN OBILJEŽJEM ZA DJECU POGINULU U DOMOVINSKOM RATU U DUBROVNIKU

 

 

CPV: 71200000-0 - arhitektonske i srodne usluge

CPV: 71220000-6 - usluge projektiranja u arhitekturi

CPV: 71230000-9 - organizacija natječaja u području arhitekture

 

Oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: 07-01/23MV

Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 143-23/DU-LAUK/NJN

 

VRSTA, STUPANJ SLOŽENOSTI I STUPANJ PROVEDBE NATJEČAJA:

Likovni i arhitektonsko-urbanističko-krajobrazni javni, anonimni, opći, jednostupanjski, trećeg stupnja složenosti za realizaciju javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku.

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR:

Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, OIB: 21712494719, Internetska adresa: www.dubrovnik.hr; telefon: +385 (0)20 351 800; e-mail adresa: gradonacelnik@dubrovnik.hr; kojeg zastupa gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković.

 

PROVODITELJ:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, Internetska adresa: www.uha.hr; telefon: +385 (0)1 4816 151; e-mail adresa: tajnistvo@uha.hr; koje zastupa predsjednik Roman Šilje, dipl. ing. arh.

 

AUTORI NATJEČAJNOG ELABORATA:

Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana Josipa Jelačića 3/1, 10 000 Zagreb

Stručni tim na izradi natječajnog programa:

Maja Kireta, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica A 3310

 

JEZIK NA KOJEM SE PROVODI NATJEČAJ:

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.

 

PREDMET I SVRHA NATJEČAJA:

Predmet Natječaja je izrada likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku s izradom projektno-tehničke dokumentacije.

Grad Dubrovnik želi realizirati na zadanoj lokaciji rješenje visoke estetske, funkcionalne i oblikovne kvalitete unutar optimalnog financijskog okvira. Stoga se odlučuje na provedbu natječaja koji će omogućiti odabir najkvalitetnijeg rješenja između više ponuđenih autorskih radova.

Idejno rješenje obrađuje javni prostor u luci Gruž sa spomen obilježjem poginuloj djeci. Javni park planira se na površini P=3685 m2, a unutar njega u istočnom djelu određena je pozicija spomen obilježja. Oblikovanje javnog prostora i oblikovanje spomen obilježja zadaća je autora idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja. Očekuje se integralno rješenje u skladu sa zadanim lokacijskim uvjetima i kontekstom.

Natječaj je trećeg stupnja složenosti jer njegov značaj prelazi nacionalne okvire u pogledu teme koju obrađuje i lokacije na kojoj se provodi. Žrtve Domovinskog rata, a posebice stradala djeca, ostavila su dubok trag u povijesti Republike Hrvatske i međunarodne zajednice. Sjećanje na žrtve Domovinskog rata tema je koja nadilazi nacionalne okvire i vezuje se uz međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Smještajem spomen obilježja u zoni međunarodne luke Dubrovnik, dodatno se naglašava važnost isticanja pijeteta prema stradaloj djeci te se prema svim posjetiteljima i građanima Dubrovnika upućuje poruka zajedničkih međunarodnih vrijednosti zaštite građana, posebice djece, tijekom ratnih sukoba. Spomen obilježje stradaloj djeci u Dubrovniku snažna je poruka koja nadilazi nacionalni značaj samog zahvata u prostoru.

Dodatno, prostor gruškog akvatorija, povijesni je prostor u kojem su nastali zaštićeni primjeri renesansne i barokne arhitekture koje zajedno s ladanjskom cjelinom Rijeke dubrovačke, čine jedinstvenu društveno povijesnu cjelinu s gradom Dubrovnikom koji je uvršten na UNESCO-vu listu baštine 1979. godine.

Kako bi se osiguralo kvalitetno rješenje, pozivaju se autori da promisle o obuhvatu koji je predmet natječaja i daju mu reprezentativnu vrijednost, a sve u skladu s dostupnim budžetom za realizaciju koji iznosi 895.000,00 EUR + PDV. Ovaj natječajni zadatak propisuje suvremeni izričaj, ekonomičnost, racionalnost, funkcionalnost i provedivost. Cilj i svrha natječaja je dobiti rješenje koje svojom kvalitetom dostojno obilježava sjećanje na stradalu djecu, ali i promiče međunarodne vrijednosti koje se oslanjanju na zaštitu ljudskih prava i ukazuje na europske vrijednosti koje baštinimo. Krajnji cilj ovog natječaja jest odabir najboljeg rješenja među pristiglim prijedlozima, prema kriterijima ocjenjivanja koji su precizno propisani uvjetima natječaja.

 

PRAVO SUDJELOVANJA I OGRANIČENJA ZA SUDJELOVANJE:

Stručnost Natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora Natječajnog rada ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist, krajobrazni arhitekt upisan u imenik ovlaštenih arhitekta ili imenik krajobraznih arhitekata, dipl. ing. arh. ili mag. ing. arh.

Ostali autori natječajnog rada mogu biti sve fizičke osobe:

• ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, krajobrazni arhitekti upisani u imenik ovlaštenih arhitekta ili u imenik krajobraznih arhitekta;

• dipl. ing. arh., mag. ing. arh. te druge primjenjive inozemne kvalifikacije;

• dipl. ing. kraj. arh., mag. ing. prosp. arch., dipl. ing. agr. - vrtlarstva i oblikovanja pejzaža, dipl. ing. agr. - uređenje krajobraza te druge primjenjive inozemne kvalifikacije;

• kipari, arhitekti, dizajneri ili drugi vizualni i likovni umjetnici sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.;

• studenti na studijima dizajna, arhitekture, krajobrazne arhitekture, likovne akademije, akademije primijenjenih umjetnosti itd.;

• umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću;

• ostali autori.

Pravo sudjelovanja u svojstvu Natjecatelja imaju sve stručne fizičke ili pravne osobe bez obzira na mjesto sjedišta/prebivališta.

Sudjelovanje stranih natjecatelja regulirano je Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ("Narodne novine", broj: 78/15, 118/18 i 110/19) i Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16 i 114/22).

Autor i ovlašteni arhitekt odnosno ovlašteni arhitekt urbanist navedeni u omotnici 'OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE' mogu, ali ne moraju, biti ista osoba.

Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom. Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati natječajni rad samostalno.

Na natječaju kao natjecatelji ne mogu sudjelovati voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, zaposlenici Raspisivača, zaposlenici Provoditelja, članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, stručni savjetnici, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivači natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu te svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.

Postojanje sukoba interesa između Naručitelja i gospodarskih subjekata i s njima povezanih osoba utvrđuje se prema člancima 75. do 83. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16 i 114/22) i jednako se primjenjuje i na Natjecatelje i na Ponuditelje.

 

NATJEČAJNI ELABORAT:

Kompletnu natječajnu dokumentaciju Raspisivač će staviti na raspolaganje svim zainteresiranim Natjecateljima, u digitalnom obliku, u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (EOJN), uz objavu digitalnih priloga Programa natječaja na mrežnim stranicama Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA): www.uha.hr.

Oglas se također objavljuje u dnevnom tisku te se dostavlja udrugama arhitekata i Hrvatskoj komori arhitekata.

Dokumentaciju za nadmetanje/Natječajni elaborat Raspisivač stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku u:

• Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN)

• na mrežnim stranicama provoditelja natječaja putem poveznice: https://bit.ly/48Dft0A.

 

ROKOVI:

Početak natječaja je 05.10.2023. godine.

Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja vezana na program natječaja u periodu kraćem od jedne trećine ukupnog vremena za izradu natječajnog zadatka, odnosno do i uključivo 19.10.2023. godine.

Pitanja natjecatelja vezana uz program natječaja se dostavljaju emailom na adresu provoditelja: park.dubrovnik@gmail.com. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) i na www.uha.hr do 27.10.2023. godine.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz proces javne nabave putem EOJN najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda, odnosno do 15.11.2023. godine. Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama (EOJN) i na www.uha.hr.

Rok predaje natječajnih radova je 21.11.2023. godine do 16:00 sati, u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana Josipa Jelačića 3/1, Zagreb, bez obzira na način dostave. Na omotnici treba biti istaknuti naziv natječaja te ne smije biti napisano ime autora kao pošiljatelja. Natječajni radovi koji stignu nakon propisanog roka za predaju natječajnih radova neće se uzeti u razmatranje i vratit će se neotvoreni pošiljatelju.

Očekivani završetak rada Ocjenjivačkog suda je 4.12.2023. godine.

 

ČLANOVI I ZAMJENICA ČLANA OCJENJIVAČKOG SUDA, TEHNIČKA KOMISIJA, TAJNICA I STRUČNI SAVJETNIK:

Sukladno odredbama Pravilnika, za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu od devet (9) članova i dva (2) zamjenika članova Ocjenjivačkog suda uz tehničku komisiju i tajnicu natječaja.

Članovi Ocjenjivačkog suda:

   Predstavnici Raspisivača:

   1. Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika

   2. Marija Lukšić, Udruga civilnih stradalnika DNŽ

   3. Davor Bušnja, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt

   4. Romano Duić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt

   Predstavnici Provoditelja:

   5. Alem Korkut, akademski kipar

   6. Tonči Čerina, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt

   7. Ines Hrdalo, mag. ing. prosp. arch.

   8. doc. dr. sc. Alan Kostrenčić, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt

   9. Bernarda Silov, dipl. ing. arh., ovlaštena arhitektica - predsjednica ocjenjivačkog suda

Zamjenici članova OS-a:

   1. Božo Benić, mag. ing. arch., predstavnik Raspisivača

   2. Krešimir Damjanović, mag. ing. arch., predstavnik Provoditelja

Tehnička komisija:

   1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica

   2. Ivana Krešić, dipl.ing.arh.

Tajnica natječaja:

Dina Horvat, mag. ing. arh., ovlaštena arhitektica

 

NAGRADE:

Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

                       Broj nagrada              Neto

1. nagrada               1                    9.000,00 EUR

2. nagrada               1                    5.625,00 EUR

3. nagrada               1                    3.375,00 EUR

4. nagrada               1                    2.700,00 EUR

5. nagrada               1                    1.800,00 EUR

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:

Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno

a/ Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja;

b/ Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja;

c/ Čija oprema rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja;

d/ Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Programom natječaja i ostalim uvjetima natječaja.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati radove u skladu sa slijedećim kriterijima:

- kvaliteta i prepoznatljivost rješenja u odnosu na širi i uži urbani kontekst;

- suvremenost u oblikovanju cjelokupnog zahvata;

- kreativnost, prikladnost i doprinos u oblikovanju spomen obilježja:

- ostvarena funkcionalnost, fleksibilnost, održivost i kvaliteta javnog prostora;

- estetska i oblikovna kvaliteta rješenja;

- realizacija programskih, funkcionalnih i kvalitativnih zahtjeva;

- racionalnost, ekonomičnost i provedivost rješenja;

- jednostavnost i ekonomičnost održavanja.

 

PROCIJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE:

Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. procijenjena vrijednost nabave u iznosu od 133.000,00 EUR bez PDV-a temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji će se sklopiti temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016 te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:

     PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVE: neto/EUR

     nagradni fond: 22.500,00

     naknada radnom tijelu: 10.500,00

     izrada projektno-tehničke dokumentacije za uređenje javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku: 100.000,00

     UKUPNO: 133.000,00

Temeljem rezultata natječaja sklopit će se ugovori o pružanju usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje javnog gradskog parka sa spomen obilježjem za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku.

 

SADRŽAJ:

Projektno-tehnička dokumentacija sadrži idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicima koji se izrađuju sukladno važećim pravilnicima, a uključuje različite projekte, elaborate i podloge pojedinih struka:

- Arhitektonski projekt

- Projekt krajobraznog uređenja

- Građevinski projekt konstrukcije

- Građevinski projekt vodovoda i odvodnje

- Elektrotehnički projekt

- Građevinski projekt uređenja pješačko-kolnih površina 

- Geodetske usluge (geodetska situacija stvarnog stanja, geodetska situacija građevine/zgrade i GML datoteka čestice i građevine/zgrade)

Projektno-tehnička dokumentacija ne uključuje eventualno ostale potrebne tehnološke projekte, istraže radove ili druge stručne podloge.

Raspisivač (javni naručitelj) će sklopiti Ugovor o pružanju usluga za izradu projektno-tehničke dokumentacije temeljem pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje, sukladno članku 133. ZJN ("Narodne novine", broj: 120/16 i 114/22) s Ponuditeljem kojeg predloži autor/i prvonagrađenog natječajnog rada.

Planirana investicijska vrijednost iznosi ukupno 895.000,00 EUR + PDV.

 

PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE NABAVE BEZ PRETHODNE OBJAVE:

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije procijenjene vrijednosti 100.000,00 EUR neto bez PDV-a, Raspisivač će, nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 133. stavak 1. ZJN, s osobom koju je za izradu daljnje projektne dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s 'OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE' predložio Natjecatelj koji je autor prvonagrađenog rada, a koja zadovolji uvjete sukladno ZJN i ovim uvjetima Natječaja, pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN i da je u skladu s Pravilnikom, te se u tom smislu smatra Ponuditeljem, sklopiti ugovor.

 

OSTALI NAVODI:

Svi ostali uvjeti detaljno su navedeni u Uvjetima natječaja.

Natječaj se provodi prema Zakonu u javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16 i 114/22), Odluci o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 14/15) i Pravilniku o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza ("Narodne novine", broj: 85/14) Hrvatske komore arhitekata čijih su se odredbi svi sudionici natječaja dužni pridržavati, ukoliko nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj: 120/16 i 114/22) i Odluci o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 14/15).

 

OCJENJIVAČKI SUD