Javni uvid u Program za provedbu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša je nakon izrade i prikupljanja podloga (Rješenje Ministarstva kulture Republike Hrvatske o utvrđivanju prostornih međa povijesne cjeline grada Dubrovnika i njene neposredne okoline s grafičkim prikazom režima zaštite, Konzervatorska dokumentacija Park Gradac u Dubrovniku, Konzervatorska dokumentacija Park Gradac u Dubrovniku II. faza, Krajobrazna studija – analiza postojećeg stanja vegetacije parka Gradac, Smjernice za rekonstrukciju i revitalizaciju parka Gradac u Dubrovniku, Suglasnost na objedinjenu konzervatorsku dokumentaciju Konzervatorskog odjela u Dubrovniku Ministarstva kulture RH i Posebni uvjeti nadležnih komunalnih službi) naručio izradu Programa za provedbu državnog, javnog, otvorenog za realizaciju u jednom stupnju i anonimnog natječaja krajobrazne arhitekture za park Gradac.

 

Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza ("Narodne novine", broj: 85/14), definiran je postupak raspisivanja i provođenja natječaja radi dobivanja najboljeg rješenja za izradu daljnje projektne dokumentacije.

 

Odlukom o uvjetima i načinu provedbe javnih natječaja iz područja prostornog uređenja ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 14/15 - u daljnjem tekstu: Odluka) propisuju se uvjeti i način provedbe javnog natječaja iz područja prostornog uređenja za zahvate u prostoru određene mjerama provedbe prostornog plana kad je raspisivač javnog natječaja Grad Dubrovnik ili zainteresirana pravna ili fizička osoba.

 

Sukladno odredbi članka 4. stavka 2. Odluke, Program za provedbu natječaja verificira posebno Povjerenstvo Grada Dubrovnika koje predlaže Gradonačelnik, a imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika. Gradsko vijeće je na 5. sjednici, održanoj 28. rujna 2017. godine, imenovalo Povjerenstvo za verificiranje predmetnog Programa. Sukladno Zaključcima Povjerenstva zatražena je dopuna programa i na anketni dio natječaja koji je analizirao širi obuhvat parka i buduće koridore te poveznice s okolnim područjem.

 

Slijedom navedenog, izrađen je Program za provedbu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog natječaja park Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom koji se temeljem zaključka povjerenstva objavljuje na mrežnim stranicama Grada radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti. Javni uvid u Program natječaja započinje 25. siječnja i traje do 25. veljače 2019. godine. Uvid u Program natječaja moguć je na sljedećem linku: PROGRAM NATJEČAJA.

 

Tijekom Javnog uvida javnost može dostaviti svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na adresu Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša (Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik) ili elektronskom poštom na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr s naznakom predmeta: "Mišljenje na Program za provedbu natječaja – park Gradac".