3. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (PRIJENOS UŽIVO)

Sjednica Gradskog vijeća

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 30. kolovoza 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

 

 

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-03                                                     

Dubrovnik,  20. kolovoza 2021.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

 

Sazivam  3. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 30. kolovoza 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Babin kuk".

 

3.    Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Komolac.

 

4.    Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jakljan.

 

5.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.

 

6.    Prijedlog odluke o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Dubrovnik te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika

 

7.    Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika.

 

8.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Groblje Boninovo.

 

9.    Prijedlog zaključka o povjeravanju provedbe Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a "Starim gradom Dubrovnikom" javnoj ustanovi Zavod za obnovu Dubrovnika.

 

10.  Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na tekst Dodatka II Ugovoru o donaciji sa Zakladom CABOGA Stiftung.

 

11.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava  služnosti radi polaganja priključnog elektroenergetskog kabelskog voda 2x10 (20)  kV za TS 10(20)/0,4 kV PRIJEVOR 2,sa društvom HEP Ods d.o.o., Elektrojug Dubrovnik.

 

12.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa.

 

13.  Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Dječji vrtić.

 

14.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1237 k.o. Gromača u površini od 22 m2.

 

15.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1333/1 k.o. Gruž (s.i.) u površini od 5 m2.

 

16.  Prijedlog zaključka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ-e.

 

17.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2020. godinu.

 

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2020. godinu.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2020. godinu.

 

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2020. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2020. godinu.

 

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2020. godinu.

 

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2020. godinu.

 

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2020. godinu.

 

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2020. godinu.

 

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik 2020. godinu.

 

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2020. godinu.

 

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2020.  godinu.

 

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2020. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.

 

 

Materijali za 4. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljeni naknadno.

 

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.  

 

 

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Dokumenti uz članak
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
Poziv za sjednicu.pdf
2.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopua PPU,GUP i UPU Babin kuk.pdf
2.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopua PPU,GUP i UPU Babin kuk.pdf
2.Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopua PPU,GUP i UPU Babin kuk.pdf
3.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU-a Komolac.pdf
3.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU-a Komolac.pdf
3.Prijedlog odluke o dono+íenju UPU-a Komolac.pdf
4.Prijedlog odluke o donošenju UPU-a Jakljan.pdf
4.Prijedlog odluke o donošenju UPU-a Jakljan.pdf
4.Prijedlog odluke o donošenju UPU-a Jakljan.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.pdf
5.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.pdf
6.Prijedlog odluke o ograni¦Źavanju kori+ítenja plastike za Grad Dubrovnik.pdf
6.Prijedlog odluke o ograni¦Źavanju kori+ítenja plastike za Grad Dubrovnik.pdf
6.Prijedlog odluke o ograni¦Źavanju kori+ítenja plastike za Grad Dubrovnik.pdf
7.Prijedlog odluke o dono+íenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji+ítem.pdf
7.Prijedlog odluke o dono+íenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji+ítem.pdf
7.Prijedlog odluke o dono+íenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemlji+ítem.pdf
7.1.Prilozi.pdf
7.1.Prilozi.pdf
7.1.Prilozi.pdf
8.Prijedlog odluke o progla+íenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra-groblje Boninovo.pdf
8.Prijedlog odluke o progla+íenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra-groblje Boninovo.pdf
8.Prijedlog odluke o progla+íenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra-groblje Boninovo.pdf
9.Prijedlog zaklju¦Źka o +ípovjeravanju provedbe Plana upravljanja Zavodu za obnovu.pdf
9.Prijedlog zaklju¦Źka o +ípovjeravanju provedbe Plana upravljanja Zavodu za obnovu.pdf
9.Prijedlog zaklju¦Źka o +ípovjeravanju provedbe Plana upravljanja Zavodu za obnovu.pdf
10.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Dodatka II Ugovoru o donaciji sa Zakladom Caboga Stiftung.pdf
10.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Dodatka II Ugovoru o donaciji sa Zakladom Caboga Stiftung.pdf
10.Prijedlog zaklju¦Źka o davanju suglasnosti na tekst Dodatka II Ugovoru o donaciji sa Zakladom Caboga Stiftung.pdf
12.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa.pdf
12.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa.pdf
12.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju pla¦çanja komunalnog doprinosa.pdf
11.Prijedlog zaklju¦Źka o potpisivanju ugovora o osnivanju prava slu+żnosti-HEP.pdf
11.Prijedlog zaklju¦Źka o potpisivanju ugovora o osnivanju prava slu+żnosti-HEP.pdf
11.Prijedlog zaklju¦Źka o potpisivanju ugovora o osnivanju prava slu+żnosti-HEP.pdf
13.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa za dje¦Źji vrti¦ç.pdf
13.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa za dje¦Źji vrti¦ç.pdf
13.Prijedlog zaklju¦Źka o osloba¦Ĺanju od pla¦çanja komunalnog doprinosa za dje¦Źji vrti¦ç.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1237 ko Groma¦Źa.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1237 ko Groma¦Źa.pdf
14.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1237 ko Groma¦Źa.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1333 ko Gru+ż.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1333 ko Gru+ż.pdf
15.Prijedlog zaklju¦Źka o ukidanju statusa puta 1333 ko Gru+ż.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o sporazumnom raskidu ugovora o najmu stana.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o sporazumnom raskidu ugovora o najmu stana.pdf
16.Prijedlog zaklju¦Źka o sporazumnom raskidu ugovora o najmu stana.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Doma Marina Dr+żi¦ça.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Doma Marina Dr+żi¦ça.pdf
18.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Doma Marina Dr+żi¦ça.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj.pdf
17.Prijedlog zaklju¦Źka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih knji+żnica.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih knji+żnica.pdf
19.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih knji+żnica.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih ljetnih igara.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih ljetnih igara.pdf
20.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih ljetnih igara.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih muzeja.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih muzeja.pdf
21.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkih muzeja.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkog simfonijskog orkestra.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkog simfonijskog orkestra.pdf
22.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Dubrova¦Źkog simfonijskog orkestra.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu FA Lin¦Ĺo.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu FA Lin¦Ĺo.pdf
23.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu FA Lin¦Ĺo.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça o radu Kazali+íta Marina Dr+żi¦ça.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça o radu Kazali+íta Marina Dr+żi¦ça.pdf
24.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça o radu Kazali+íta Marina Dr+żi¦ça.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Kinematografa.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Kinematografa.pdf
25.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Kinematografa.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Muzeja Domovinskog rata.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Muzeja Domovinskog rata.pdf
26.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Muzeja Domovinskog rata.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Prirodoslovnog muzeja.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Prirodoslovnog muzeja.pdf
27.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Prirodoslovnog muzeja.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Umjetni¦Źke galerije.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Umjetni¦Źke galerije.pdf
28.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Umjetni¦Źke galerije.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Zavoda za obnovu.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Zavoda za obnovu.pdf
29.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju izvje+í¦ça Zavoda za obnovu.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Rezervata Lokrum.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Rezervata Lokrum.pdf
30.Prijedlog zaklju¦Źka o prihva¦çanju Izvje+í¦ça o radu Rezervata Lokrum.pdf
Z A P I S N I K sa 2.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 2.sj.pdf
Z A P I S N I K sa 2.sj.pdf