Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 26.02.21.

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.

Gradsko vijeće

22. Statut Grada Dubrovnika
23. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
24. Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti
25. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac
26. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika
27. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2021. godini
28. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
29. Zaključak o osnivanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2021. godinu
30. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Program vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda i mira na području Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021 -2023
31. Zaključak o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine
32. Zaključak o smanjenju svih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj, lipanj i srpanj 2021. godine
33. Deklaracija protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi

Gradonačelnik

34. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za 2020. godinu