Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

34. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za 2020. godinu

IZVJEŠĆE

o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika

za 2020. godinu

 

 

 

1.            UVOD

 

Grad Dubrovnik predstavlja administrativno i gospodarsko središte Dubrovačko-­neretvanske županije smještene na najjužnijem dijelu Republike Hrvatske. Značajna je luka i turističko sjedište južnog hrvatskog primorja. Smješten je na južnim padinama i u podnožju brda Srđ (412 m/nv). Područje Grada Dubrovnika zauzima površinu od 143,35 km² (8,3% površine Županije).

 

Prostor Grada Dubrovnika, svojim prirodnim i krajobraznom raznolikostima, kao i istaknutim vrijednostima graditeljske baštine u cijelosti se može svrstati u iznimno vrijedan prostor RH, te kao takav zahtjeva zaštitu i unapređenje temeljnih vrijednosti.

 

Prostor Grada Dubrovnika može se raščlaniti na četiri manje geografske i prostorno planske cjeline:

      uže gradsko područje Dubrovnika (područje južno od masiva Srđa od rta Kantafig do rta Orsula);

      prigradsko područje Rijeke dubrovačke (uz istoimeni zaljev podno sjeverne i zapadne strane masiva Srđa);

      Oraško utjecajno područje (jugoistočni dio dubrovačkog primorja);

      Elafitski otoci (naseljeni otoci Koločep, Lopud i Šipan).

 

Granica obuhvata administrativnog područja Grada Dubrovnika pruža se na sjeverozapadu od zapadnih granica KO Dubravica i KO Mravinjac (granica s općinom Dubrovačko primorje), na sjeveru se poklapa s državnom granicom s Bosnom i Hercegovinom sve do istočne granice KO Šumet i KO Dubrovnik, obuhvaćajući sve katastarske općine unutar tog obuhvata i otoke: Lokrum, Daksu, Koločep, Lopud, Šipan, Jakljan, Sv. Andriju, Olipu i manje otoke.

 

Grad Dubrovnik sastoji se od 32 naselja: Bosanka, Brsečine, Čajkovica, Čajkovići, Donje Obuljeno, Dubravica, Dubrovnik, Gornje Obuljeno, Gromača, Kliševo, Knežica, Koločep, Komolac, Lopud, Lozica, Ljubač, Mokošica, Mravinjac, Mrčevo, Nova Mokošica, Orašac, Osojnik, Petrovo Selo, Pobrežje, Prijevor, Rožat, Suđurađ, Sustjepan, Luka Šipanska, Šumet, Trsteno i Zaton. Prema popisu iz 2011. godine Dubrovnik je imao 42.615 stanovnika.

 

 

Tablica 1. Popis stanovništva po naseljima Grada Dubrovnika

 

 

NASELJE

POPIS STANOVNIŠTVA

2001.

2011.

Bosanka

101

139

Brsečine

77

96

Čajkovica

159

160

Čajkovići

17

26

Donje Obuljeno

181

210

Dubravica

47

37

Dubrovnik

36394

28434

Gornje Obuljeno

88

124

Gromača

144

146

Kliševo

66

54

Knežica

149

133

Koločep

174

163

Komolac

294

320

Lopud

269

249

Lozica

115

146

Ljubač

73

69

Mokošica

1487

1924

Mravinjac

81

88

Mrčevo

107

90

Nova Mokošica

6041

6016

Orašac

546

631

Osojnik

321

301

Petrovo selo

20

23

Pobrežje

89

118

Prijevor

362

453

Rožat

301

340

Suđurađ

199

207

Sustjepan

335

323

Šipanska Luka

237

212

Šumet

159

176

Trsteno

237

222

Zaton

858

985

UKUPNO:

49728

42615

Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva, kućanstava i stanova po naseljima 2001. i 2011.

 

 

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

 

Na području Grada Dubrovnika prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima, ustanovama i poslovnim prostorima obavlja tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik. Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom po jedinstvenom standardu i cijenama za čitavo područje.

 

Na području Grada Dubrovnika provodi se sustav odvojenog prikupljanja otpada putem spremnika na javnim površinama, raspoređenih na lokacijama po gradu, i reciklažnih dvorišta.

 

Čistoća d.o.o. Dubrovnik upravlja i odlagalištem Grabovica koje se nalazi na području Grada Dubrovnika, a za privremeno skladištenje glomaznog otpada povremeno koristi zemljište na Pobrežju.

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2023. godine (u nastavku: Plan) donesen je na 11. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 16. svibnja 2018. godine. Isti je objavljen u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, broj 9/2018.

 

Nadalje, temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Grad Dubrovnik je 3. svibnja 2018. godine zatražio prethodnu suglasnost na Prijedlog Plana. Uvidom u Prijedlog Plana, Dubrovačko-neretvanska županija, utvrdila je da je isti usklađen sa Zakonom, te je izdala suglasnost (Klasa: 351-01/18-01/24, Urbroj: 2117/1-18-20 od 7. svibnja 2018. godine).

 

Obzirom na kašnjenje usvajanja Plana gospodarenja otpadom RH od 2017. do 2022. godine, Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika od 2018. do 2023. godine, usvojen je u 2018. godini.

 

2.            OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

        javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

        odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

        sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

        provedbu Plana,

        donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba,

        provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,

        mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

 

Grad Dubrovnik, samostalno, te u suradnji s Čistoćom d.o.o Dubrovnik provodi zakonske obveze, i zajednički sudjeluju u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, te osiguravaju provedbu obveze na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom osiguravajući pri tom javnost rada. Javnu usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odvijeno prikupljanje glomaznog otpada obavlja se na kvalitetan i postojan način odnosno postavljanjem mobilnih spremnika za razne kategorije otpada, izgrađenim reciklažnim dvorištima, kao i mogućnošću poziva na broj Čistoće d.o.o.. Osim toga, Grad Dubrovnik, samostalno i u suradnji s Čistoćom d.o.o. Dubrovnik, provodi edukativne i informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom na području Grada Dubrovnika, kao i akcije prikupljanja otpada. 

 

Obzirom da je 1. studenoga 2017. godine, na snagu stupila Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17), a Grad Dubrovnik je tijekom 2018. godine donio odgovarajuće akte te uskladio poslovanje davatelja javne usluge prikupljanja otpada donošenjem sljedećih akata: Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br.2/2018), Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br.2/2018), Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Dubrovnika  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br.2/2018), Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br.2/2018).

 

Što se tiče obveze sprječavanja odbacivanja otpada na način suprotan Zakonu te uklanjanje istog, Grad Dubrovnik u 2020. godini i dalje kontinuirano povodi unapređenje sustava na razini jedinice lokalne samouprave, odnosno svih sudionika nadležnih za postupanje s otpadom. Angažiran jedan komunalni redar za upravljanje aplikacijom ELOO (evidencija lokacija odbačenog otpada), te je kreirana facebook stranica komunalnog redarstva gdje građani mogu, između ostalog, prijaviti nepropisno odbačen/odložen otpad. 

 

Analiza cjelokupnog sustava gospodarenja otpadom,  stanje, ciljevi i mjere, te realizacija istih u 2020. godini, detaljno su objašnjeni u sljedećim poglavljima.

 

 

3.              DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA GRADA DUBROVNIKA

 

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (njegovo izdvojeno skupljanje, recikliranje, kompostiranje njegova organskog dijela, termička obrada ostatka organskog otpada iz procesa predobrade i sortiranja otpada te odlaganje ostatka otpada nakon obrade) i potencijalne makrolokacije za građevine u sustavu gospodarenja otpadom, određeni su Prostornim planom uređenja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 7/05, 6/07, 10/07, 3/14, 9/14 - pročišćeni tekst, 19/15 i 18/16 -pročišćeni tekst) i Generalnim urbanističkim planom Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,br. 10/05, 10/07, 8/12, 3/14, 9/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 25/18 i 13/19).

 

Tablica 2. Postojeće i planiranje građevine iz područja gospodarenja otpadom

 

Grad

Naselje

Lokalitet

Vrsta

Površina (ha)

Postojeća / planirana

ZOP

Dubrovnik

Osojnik

Grabovica

OK, OI

4,00

postojeće

ne

Grabovica

GO*

 

postojeće

ne

Tehničko - tehnološki blok Osojnik (Pobrežje)

GO, PS, RD

17,00

planirano

ne

Orašac

Poslovna zona Kaćigruda

RD

0,25

pl

da

OK - odlagalište komunalnog otpada, OI - odlagalište inertnog otpada, GO - građevina za obradu građevinskog otpada, RD - reciklažno dvorište, PS - pretovarna stanica, GO* - građevina za obradu građevinskog otpada obuhvaća i reciklažno dvorište građevinskog otpada.

 

Na lokaciji Grabovica, sukladno planovima na lokalnoj razini, mogući su sljedeći sadržaji: centar za obradu i preradu komunalnog i gospodarskog otpada, odlagalište komunalnog i ostatka obrađenog otpada, pretovarna stanica za komunalni otpad, privremeno skladište za sekundarne sirovine. Određene se dvije lokacije za višak iskopa mineralnih sirovina u okviru lokaliteta Grabovica i tehničko tehnološkog bloka Osojnik (Pobrežje). Sanirano odlagalište otpada Grabovica (Dubrovnik), zadržati će se u funkciji zbrinjavanja otpada sukladno zakonskoj regulativi.

Unutar gospodarske zone Pobrežje predviđena je realizacija reciklažnog dvorišta sukladno posebnim propisima, uvjeti će se detaljno razraditi predviđenom prostorno-programskom studijom za zonu.

Za lokaciju tehničko-tehnološkog bloka Osojnik (Pobrežje) potrebno je provesti detaljne vodoistražne radove – mikrozoniranje temeljem Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta kojima će se dokazati stvarna zona sanitarne zaštite.

 

Formiranje Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik moguće je uz sljedeće uvjete:

1.  prije bilo kakvih radova potrebno je izvršiti arheološko istraživanje kamenih gomila u obuhvatu te dokumentiranje i konzervaciju pokretnih i nepokretnih nalaza, a u skladu s posebnim propisima te nadležnost nadležnog Konzervatorskog odjela,

2.  prije radova potrebno je izvršiti detaljni arheološki pregled terena o čijim će rezultatima ovisiti eventualna dodatna istraživanja,

3.  u slučaju radova na prilaznom putu (njegovo širenje) uz koji se nalazi spomenuta kamena gomila, potrebno je izvršiti arheološko istraživanje i dokumentiranje iste, a prema posebnim propisima.

 

Za uže područje Grada se određuje lokacija reciklažnog dvorišta prema grafičkom prikazu. Prema posebnom propisu i uvjetima na terenu moguće je odrediti i druge lokacije reciklažnih dvorišta za uže područje Grada.

 

Unutar gospodarske zone komunalno-servisne namjene (K3) Kaćigruda, na k.č. 1182/5 i 1183/14 k.o. Orašac, površine 0,25 ha, planira se lokacija reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada. U reciklažnom se dvorištu ne vrši nikakva obrada sakupljenog otpada.

Reciklažno dvorište mora biti projektirano sukladno važećem Pravilniku o gospodarenju otpadom. Pravilnikom je propisan način rada reciklažnog dvorišta, te je u Dodatku IV dan popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati.

 

Za područje Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik (Pobrežje) donesen je Urbanistički plan uređenja Tehničko-tehnološki blok („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 17/18) koji je detaljnije definirao navedeno područje. Slijedom navedenog, člankom 14. plana je  definirana sljedeća namjena površina:

 

NAMJENA POVRŠINA

POVRŠINA

ha

%

GOSPODARSKA NAMJENA

1.

Gospodarenje građevnim otpadom (I1-1)

3,05

17,9

2.

Postrojenje za obradu mulja (I1-2)

2,52

14,8

3.

Pretovarna stanica (I1-3)

0,97

5,7

RECIKLAŽNI CENTAR

4.

Biokompostana (I1-4)

1,99

11,7

5.

Sortirnica (I1-5)

1,05

6,2

Gospodarska namjena ukupno

9,58

56,3

OSTALE POVRŠINE

6.

Zaštitne zelene površine (Z)

1,14

6,7

7.

Ostalo tlo (makija i garig)

4,74

27,9

Ostale površine ukupno

5,88

34,6

JAVNE PROMETNE POVRŠINE

8.

 Koridor glavne ceste

1,54

9,1

U K U P N O   (obuhvat Urbanističkog plana)

17,00

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Također,­­­ prostorno-planska dokumentacija propisuje i uvjetuje planiranje i gradnju pojedinačnih ili više građevina namijenjenih za skladištenje, obradbu i odlaganje otpada u zaštićenom obalnom području, u kojem isto nije moguće. Osim toga, potrebno je sanirati odlagališta otpada u zaštićenim dijelovima prirode, te slivnim područjima speleoloških objekata.

 

Grad Dubrovnik, na zahtjev i prijedlog Čistoće d.o.o. Dubrovnik, a sukladno članku 114. Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, daje suglasnosti na nove lokacije za postavljanje mobilnih spremnika. U suglasnosti se navodi da građevine unutar građevinske čestice moraju osigurati prostor za odlaganje komunalnog otpada, koji mora biti ograđen zelenilom, ogradom ili ozidan i zaklonjen od izravnog pogleda s ulice. Osim toga, lokacija za odlaganje kućnog otpada mora biti pristupačna vozilima za odvoz smeća s javnoprometne površine s maksimalnim nagibom od 8%.

 

           

4.            PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA DUBROVNIKA

 

Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2023. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“. br. 9/2018.) izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13 i 73/17)

 

Temeljem članka 21. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom Grad Dubrovnik je 3. svibnja 2018. godine zatražio prethodnu suglasnost Upravnog odjela za komunalne poslove i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije. Uvidom u Prijedlog Plana, Upravni odjel je izdao suglasnost na Prijedlog Plana (Klasa:351-01/18-01/69, Urbroj: 2117/1-09/2-18-02, od 7. svibnja 2018. godine)

 

Plan je usvojilo Gradsko Vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 16. svibnja 2018. godine.

 

Tablica 3. Ciljevi i mjere iz Plana:

CILJEVI

MJERE

C.1

UNAPRIJEDITI SUSTAV GOSPODARENJA KOMUNALNIM OTPADOM

 

C.1.1

Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5%

M 1.1.1

Provođenje mjera definiranih Planom sprječavanja nastanka otpada

M 1.1.2

Provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti

M 1.1.3

Osiguranje potrebne opreme za provođenje kućnog kompostiranja

C. 1.2

Odvojeno prikupiti 60% mase proizvedenog komunalnog  otpada

M 1.2.1

Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje otpada papira, kartona, metala, plastike, stakla i tekstila te krupnog otpada

M 1.2.2

Izrada postrojenja za sortiranje odvojenog prikupljenog papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica)

M 1.2.3.

Izgradnja RD

M 1.2.4.

Uvođenje naplate prikupljanja i obrade miješanog  i biorazgradivog  kom. otpada po količini.

C 1.3

Odvojeno prikupiti 40% biootpada iz komunalnog otpada

M 1.3.2

Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada

M 1.3.3

Izgradnja postrojenja za biološku obradu odvojeno  prikupljanja otpada

C 1.4

Odložiti manje od 25% kom. otpada

M 1.4.2

Praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu

C. 2    

UNAPRIJEDITI SUSTAV    GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

 

C.2.1

Odvojeno prikupiti 75 % građevnog otpada

M 2.1.1

Izrada akcijskog  plana za odvojeno prikupljanje otpada

M 2.1.2

Izgradnja i opremanje RD za građevni otpad

C. 2.2

Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

M 2.2.2

Uspostaviti sustav gospodarenja muljem

C 2.3

Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom

M 2.3.1

Unaprjeđenje i analiza postojećeg sustava gospodarenja otpadnom ambalažom

C 2.4

Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom

M 2.4.2

Uspostava sustava sprječavanja, prikupljanja i zbrinjavanja morskog otpada, kao integralnog djela sustava gospodarenja otpadom u RH, mjere

M 2.4.3

Interventno prikupljanje i zbrinjavanje morskog otpada

C 2.6

Unaprijediti sustav gospodarenja ostalim posebnim kategorijama otpada

M 2.6.2

Izrada Studije procjene količine otpada koji sadrži azbest

M 2.6.3

Izgradnja ploha za odlaganje građ. otpada koji sadrži azbest.

C. 4

SANIRATI LOKACIJE ONEČIŠĆENE OTPADOM

 

 

 

M 4.1

Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada

M 4.2

Sanacija odlagališta neopasnog otpada

M 4.5

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš

C. 5

KONTINUIRANO PROVODITI IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI

 

 

 

M 5.2

Provedba aktivnosti predviđenih programom izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

 

 

C. 7

UNAPRIJEDITI NADZOR NAD GOSPODARENJEM OTPADOM

 

 

 

M 7.1

Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja otpadom

 

 

5.            ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA, UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA

 

Na području Grada Dubrovnika prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima, ustanovama i poslovnim prostorima obavlja tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik. Navedena tvrtka je davatelj usluge gospodarenja komunalnim otpadom po jedinstvenom standardu i cijenama za čitavo područje. Na području grada Dubrovnika provodi se sustav odvojenog prikupljanja otpada. Odvojeno sakupljanje pojedinih komponenti komunalnog otpada odvija se putem spremnika na javnim površinama, raspoređenih na lokacijama po gradu i reciklažnih dvorišta. Čistoća d.o.o. Dubrovnik prikupljeni otpad dodatno razvrstava u pogonu u Župi i kao takav predaje ovlaštenim oporabiteljima uz predaju pratećeg lista kojim se prati tijek otpada. Odvojenim skupljanjem otpada smanjuje se količina otpada koje će se trajno odložiti na odlagalište a ujedno će se prikupiti i sekundarne sirovine koje se mogu ponovno materijalno i energetski iskoristiti.

 

Miješani komunalni otpad prikuplja se spremnicima koji se nalaze na javnim površinama. Prikupljanje se vrši 6 puta tjedno. Iznimka je uže gradsko područje gdje se prikupljanje vrši 7 puta u tjednu te s Elafita 1 puta van sezone i 2 puta u sezoni. Također, na području Grada Dubrovnika otvoreno je reciklažno dvorište na adresi Vladimira Nazora 2a i mobilno reciklažno dvorište u Mokošici na adresi Vinogradarska 2. U reciklažnim dvorištima omogućeno je građanima besplatno odlaganje otpada sukladno Dodatku III Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17). U reciklažnim dvorištima sav odvojeno prikupljeni otpad se predaje ovlaštenim oporabiteljima. Tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik osim reciklažnim dvorištem i mobilnim reciklažnim dvorištem upravlja i odlagalištem otpada Grabovica te privremeno koristi zemljište na Pobrežju za potrebe privremenog skladištenja glomaznog otpada.

 

Odlagalište otpada nalazi se 25 km sjeveroistočno od Dubrovnika i službeno je odlagalište Grada Dubrovnika te okolnih općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Konavle. Također, na odlagalištu se odlaže i miješani komunalni otpad nastao u Općini Mljet i to na način da tvrtka Komunalno Mljet d.o.o. vlastitim vozilima dovozi isti na odlaganje. Do sada je na odlagalište odloženo oko 505.903,75 otpada. Godišnje se odloži do 26 000 t miješanog komunalnog otpada. Međutim, obzirom na epidemiju uzrokovanu virusom COVID-19  tijekom 2020. godine došlo je do smanjenja količine odloženog miješanog komunalnog otpada te ista iznosi 19.811,40 tona.Projekti sanacije i zatvaranja odlagališta Grabovica započeli su 1996. godine, a konačno zatvaranje očekuje se nakon što se ispune slobodni kapaciteti odlagališta. Tijekom 2020. godine završena je I. etapa sanacije odlagališta te je utvrđeno da preostali kapacitet istog iznosi oko 90.000 m3 otpada. U 2020. na odlagalištu Grabovica je ukupno odloženo 20.307,89 t otpada (Tablica 4.).

 

Nakon popune kapaciteta planiran je prestanak odlaganja na Grabovici, a nakon toga predviđena je II. faza sanacije i na kraju zatvaranje. Sukladno postojećim zakonskim propisima na Grabovici se provode, analize voda, odnosno pokazatelji mogućeg utjecaj odlagališta na lokalno stanovništvo. Planiran je sustav otplinjavanja koji će se postaviti u drugoj fazi sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Grabovica odnosno prilikom zatvaranja odlagališta.

 

Na području industrijske zone Pobrežje izdana je Uporabna dozvola za gospodarsku građevinu reciklažnog dvorišta za reciklažu građevinskog otpada nastalog iz iskopa s pratećom građevinom na građevnoj čestici k.č. br. 3334 k.o. Osojnik za koju je izdan akt za građenje građevine – rješenje za građenje KLASA:UP/I-361-03/13-06/26, URBROJ:2117/01-15/15-15-47 od 15. travnja 2015. i rješenje o izmjeni rješenja za građenje KLASA: UP/I-361-03/16-01/58, URBROJ:2117/01-15/7-16-2 od 21. lipnja 2016. (KLASA:UP/I-361-05/18-01/000042, URBROJ:21117/01-15/14-08-0006 od 14. kolovoza 2018.). Obzirom na datum izdavanja navedene dozvole reciklažno dvorište nije započelo s radom u 2019. godini. Izrađen je Elaborat gospodarenja otpadom koji je predan nadležnom odjelu u županiji te je ishođena Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA:UP/I-351-01/19-01/01, URBROJ:21117/1-09/1-19-11 od 1. srpnja 2019.). Po izdavanju navedene dozvole reciklažno dvorište je započelo s radom u 2019. godini.

          

Prikupljanje i odvoz otpada s područja Grada Dubrovnika i Općina Dubrovačko primorje, Župa dubrovačka i Konavle, tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik obavlja specijaliziranim vozilima opremljenim opremom kojom se smanjuje volumen otpada, usitnjava se i drobi, pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada. Opća ocjena je da su vozila u dobrom stanju i dobro održavana. Prema dinamici odvoza sva vozila imaju odgovarajuće frekvencije i rute te je za postojeće stanje broj istih dostatan. Otpad se na području Grada Dubrovnika odvozi sa 27 specijalnih komunalnih vozila i 4 autopodizača. Otpad se na odlagalištu sabija upotrebom kompaktora. Otpad se do aktivnog tijela odlagališta dovozi specijalnim vozilom za prijevoz otpada i autopodizačima - vozila za prijevoz kontejnera). Na mjestu istresanja otpada iz specijalnog vozila ili autopodizača otpad se kompaktorom rasprostire po tijelu odlagališta. Zbijanje otpada vrši buldožer. 

      

Sustav prikupljanja komunalnog otpada na području grada Dubrovnika dijeli se na:

 

      sustav prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada;

      sustav prikupljanja otpada putem spremnika na javnim površinama;

      sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta;

      sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada;

      sustav prikupljanja otpadnog tekstila.

 

Sustav prikupljanja miješanog komunalnog, zasnovan je na prikupljanju otpada spremnicima sa javnih površina 6 puta tjedno. Iznimka je uže gradsko područje gdje se prikupljanje vrši 7 puta u tjednu te s Elafita 1 puta van sezone i 2 puta u sezoni. Građanima je omogućeno kućno kompostiranje biorazgradivog otpada podjelom preko 1600 kompostera tijekom prethodne četiri godine. Tijekom 2020. godine korisnicima se nisu  dijelili novi komposteri obzirom na situaciju uzrokovanu virusom COVID-19.   Obzirom da kompostiranjem nastaje kompost, isti se ne prikuplja od korisnika. Na području rasadnika tvrtke Vrtlar u Zatonu se predviđa biokompostana po posebnom projektnom zadatku i sukladno posebnim propisima. Također, u sklopu Tehničko-tehnološkog bloka Osojnik u se predviđa realizacija biokompostane.

 

Sveukupno na području grada Dubrovnika spremnici su postavljeni na 230 lokacija.  Od tog broja na 184 lokacije su postavljeni spremnici za prikupljanje papira, staklene ambalaže te ambalaže od plastike i metala.   Na javnim površinama zastupljene su nadzemne vrste spremnika i to kapaciteta 240 lit, 1100 lit,  tzv. zvona ( 2500 lit do 3200 lit) kao i podzemni spremnici.

Ispred teniskih terena na Lapadu  i u Mokošici uspostavljeni su podzemni spremnici za odlaganje otpada u Dubrovniku. Postavljeni podzemni spremnici su višestruko većeg kapaciteta od dosadašnjih, nadzemni dio predstavlja košaricu od nehrđajučeg čelika. Sustav ima ugrađene senzore koji u realnom vremenu prate popunjenost. Kad se spremnici napune, pražnjenje se vrši posebnom dizalicom ugrađenom na jednom od vozila. Postojeći spremnici na javnim površinama nisu označeni odnosno čipirani, no u tijeku su pripremne radnje da se korisnicima kojima je to moguće, podijele čipirani spremnici. Ostali korisnici odlagat će otpad u spremnicima na javnim površinama, a količina će se evidentirati elektronički pomoću uređaja otpadomjera. Za očekivati je da će se znatno smanjiti broj spremnika za miješani komunalni otpad na javnim površinama.    

          

Prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada obavlja se specijaliziranim vozilima (auto smećari) zatvorenog tipa, konstruiranima tako da se onemogući rasipanje otpada, te širenje mirisa. Miješani komunalni i biorazgradivi otpad odvozi se na odlagalište otpada Grabovica kojim upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik. S obzirom da se iz godine u godinu povećava broj turista i sezonskih radnika, turistički sektor poprilično intenzivno generira količine miješanog komunalnog otpada u odnosu na ostale sektore, no, unatoč tome što znatno pridonosi povećanju količina miješanog komunalnog otpada kvaliteta i specijaliziranost gospodarenja sustavom otpada ukazuju na znatno povećavanje količina odvojeno prikupljenih različitih kategorija otpada.          

 

Sustav prikupljanja otpada putem spremnika na javnim površinama 

 

Trenutno se na području Grada Dubrovnika spremnici nalaze na 184 lokacije na kojima su postavljeni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada: plavi spremnik za papir; žuti spremnik za plastiku; zeleni spremnik za staklo; smeđi spremnik za metal; zeleni spremnik za miješani komunalni otpad. U plavi se spremnik odlažu novine, časopisi, prospekti, katalozi, papirnate vrećice, uredski papir, omotnice, bilježnice, knjige bez plastificiranoga omota, karton, kartonska ambalaža i kartonske kutije za jaja. Također građanima je omogućeno odlaganje kartona i u reciklažnom dvorištu. U žuti se spremnik odlaže plastika, plastična ambalaža i boce, plastične tube, plastične vrećice i folije, ambalaža od šampona i deterdženata, čašice, poklopci i čepovi i kao i metalna ambalaža. U zeleni spremnik odlaže se staklo (ambalažno staklo, staklene boce i tegle). U smeđi se spremnik odlaže metalna ambalaža kao što su limenke, konzerve, aluminijska folija i sl. U zeleni spremnik za miješani komunalni otpad odlaže se sav otpad koji se prethodno nije odvojio (vlažne maramice, vatu, zamašćene krpe i papire, spužve, gume, britvice za brijanje, ostatke duhana, higijenske uloške, sadržaj vrećica iz usisavača) kao i sav biorazgradivi otpad iz kuhinja nastao u kućanstvu. (voće, povrće, vrećice čaja, ljuske jaja, talog kave, kuhano meso i riba, sir, salvete, čačkalice, pokvarene namirnice i sl.). Kapaciteti spremnika koji se nalaze na javnim površinama variraju, a navedeno ovisi o broju korisnika koji gravitira pojedinom odlagalištu.

 

Sustav prikupljanja otpada putem reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta

 

Na području Grada Dubrovnika otvoreno je reciklažno dvorište i mobilno reciklažno dvorište koje radi tijekom cijele godine. Obzirom na epidemiju uzrokovanu virusom COVID – 19, rad reciklažnih dvorišta privremeno je bio obustavljen u razdoblju od 21.03.2020. do 27.04.2020. Reciklažna dvorišta predstavljaju posebno opremljen prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom skladištenju različitih vrsta komunalnog otpada. Reciklažna dvorišta su ograđena, a otpad se skladišti odvojeno po svojstvu, vrsti i agregatnom stanju. Podna površina reciklažnog dvorišta je asfaltirana, nepropusna i otporna na djelovanje uskladištenog otpada. U reciklažnom dvorištu, kojim upravlja tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik, prikupljaju se sve vrste otpada u skladu s Dodatkom III. Pravilnika o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 23/14, 51/14, 121/15, 132/15, 117/17 i 81/20). Otpad prikupljen u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu predaje se ovlaštenim oporabiteljima.

 

Sustav prikupljanja krupnog (glomaznog) otpada

 

Uređen je na način da građani imaju mogućnost besplatno zbrinuti glomazni otpad u reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine to u količini od 200 kg u 6 mjeseci. Korisnicima u udaljenim naseljima omogućeno je odlaganje u spremnike od 5 m³ koji se jednom mjesečno postavljaju na javnim površinama. Narančasti spremnici postavljaju se samo u dislociranim područjima Dubrovnika (Zaton, Orašac, Trsteno). Osim spomenutog, moguće je i naručiti uslugu odvoza glomaznog otpada koja se naplaćuje. Uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada građani mogu naručiti putem 0800 606 707 koja se također naplaćuje sukladno važećem cjeniku Čistoće d.o.o. Obzirom na epidemiju uzrokovanu virusom COVID – 19,  usluga narudžbe odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada sa kućnog praga privremeno je bila obustavljena u razdoblju od 18.03.2020. do 04.06.2020.    Odlaganje glomaznog otpada omogućeno je u neograničenim količinama. U naseljima Osojnik, Lozica, Zaton, Orašac, Trsteno glomazni otpad odlaže se u četvrtom tjednu mjeseca, a odvoz se obavlja po potrebi. U naseljima Gromači i Mrčevu glomazni otpad se odlaže ponedjeljkom, utorkom i srijedom u četvrtom tjednu mjeseca, a odvoz se obavlja četvrtkom u istom mjesecu. U naseljima Riđica, Kliševo i Mravinjac glomazni otpad se odlaže četvrtkom, petkom i subotom u četvrtom tjednu mjeseca, a odvoz se obavlja ponedjeljkom. Pravne osobe, mali poduzetnici i obrti glomazni otpad mogu osobno dovesti i odložiti u pogon Čistoće u Župi dubrovačkoj. Krupni (glomazni) otpad pravnih osoba naplaćuje se sukladno važećem cjeniku Čistoće d.o.o.. Moguće je i naručiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada putem telefona.

 

Na području Grada Dubrovnika građani besplatno mogu zbrinuti otpadni tekstil u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom tijekom cijele godine. Građanima je omogućeno odlaganje otpadnog tekstila i u spremnicima na javnim površinama. Također, tekstil, rabljeni, ali u dobrom stanju može se darovati Caritasu Dubrovačke biskupije i Crvenom Križu.

 

Od posebnih kategorija otpada na području Grada Dubrovnika relevantne su sljedeće vrste otpada: biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad i otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Postojeće stanje gospodarenja posebnim kategorijama otpada je takvo da se većina navedenih vrsta posebnih kategorija otpada mogu zbrinuti u reciklažnom dvorištu Pod Dubom i mobilnom reciklažnom dvorištu u Mokošici. Sav odvojeno prikupljeni otpad sortira se i predaje ovlaštenim skupljačima, kao i kompostira. Neke od posebnih kategorija otpada, kao što su papir, metal, staklo, plastika i tekstil, građani mogu zbrinuti odlaganjem u spremnike koji su postavljeni u setovima na javnim površinama. Uz navedeno, neke od posebnih kategorija otpada građani mogu predati i ovlaštenim sakupljačima (elektronički i električni otpad predaju se TEHNOMOBILU d.o.o., tekstil, otpadno staklo, proizvodni neopasni otpad i opasni otpad tvrtki Saubermacher-EKP d.o.o. te tvrtki Cian d.o.o.). Preuzimanje otpada od posjednika je putem tel. poziva/prijave ovlaštenom sakupljaču. Ukoliko je posjednik otpada pravna osoba, isti predaju obavlja  ovlaštenom sakupljaču uz popunjen prateći list. Preuzimanje tekstilnog otpada od posjednika također se obavlja putem telefonskog poziva.

 

Što se tiče prikupljanja biorazgradivog otpada, još uvijek nije uspostavljen sustav sakupljanja istog od građana putem spremnika, već je građanima omogućeno kompostiranje biorazgradivog otpada podjelom 1600 kompostera tijekom prethodne četiri godine. Tijekom 2020. godine nije bilo podjele dodatnih  kompostera. Obzirom da kompostiranjem nastaje kompost, isti se ne prikuplja od korisnika. 

 

Također, tijekom 2017. godine Čistoća je započela odvojeno prikupljati biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina od pravnih osoba – hotelskih kuća te je tijekom 2020. prikupljeno je 172,33 t navedene vrste otpada.

 

Sustav naplate

 

Troškovi gospodarenja otpadom iz kućanstva i gospodarstva definirani su temeljem odredbe članka 19. i 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine br. 68/18, 110/18 i 32/20). Člankom 30., Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da opće uvjete komunalnih usluga određuje isporučitelj usluge uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela. Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za kućanstva i ustanove vrši se mjesečno prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i važećoj jediničnoj cijeni u odgovarajućoj kategoriji standarda. Obračun komunalne usluge gospodarenja otpadom za gospodarstvo tijekom 2020. obavljao se mjesečno prema ukupnom pripadajućem volumenu posude izraženom u litrama (l) i važećoj jediničnoj cijeni litre (l) gospodarskog objekta.

 

Izobrazno – informativne aktivnosti

 

Na području Grada Dubrovnika već se duži niz godina provode edukacija i informiranje javnosti po pitanju unaprjeđenja sustava odvojenog prikupljanja otpada. Ova mjera se provodi kontinuirano i vrlo kvalitetno. Izobrazno – informativne aktivnosti provodi Grad Dubrovnik, tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik i organizacije civilnog društva.

 

Lokalno stanovništvo informira se i putem lokalnog radija, televizije letaka, plakata, oglasnih ploča i web stranica. U promoviranju sustava gospodarenja otpadom i edukaciji građana može se izdvojiti i: podjela promotivnih materijala (letaka, brošura, slikovnica i bojanki); organiziranje akcija dijeljenja ekoloških vrećica; organiziranje akcija prikupljanja otpada i organiziranje predavanja.

 

Početkom  2020. godine nastavio se aktivno provoditi projekt ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika, čija je provedba započela 8. kolovoza 2018., i trajala je nepune dvije godine. Provedbom aktivnosti projekta željelo se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada. Projekt se sastojao od niza informativno-izobraznih aktivnosti kojima su se građani grada Dubrovnika, kao glavna ciljna skupina, cjelovito informirali i upoznavali s ciljevima gospodarenja otpadom te se motivirali za njihovo ostvarivanje.

Opći cilj projekta “ReDu” bio je izgradnja svijesti svih ciljnih skupina projekta ˝ReDu“ o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom s ciljem smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta (kružno gospodarstvo), a specifični cilj projekta “ReDu” je uspostava održivog sustava informiranja, educiranja i podrške održivom gospodarenju otpadom za zaposlenike ključnih institucija u sustavu razvoja i praćenja razvoja sustava održivog gospodarenja otpadom, građane, turiste i poslovnu javnost uključujući pri tom sva četiri specifična cilja sukladno točki 1.5. Programa izobrazno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, tj. (1) Sprečavanje nastanka otpada, (2) Odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, (3) Kućno kompostiranje i (4) Ponovna uporaba predmeta.

Tijekom 2020. je u sklopu projekta održana su 2 edukacijska predavanja stručnih predavača na teme: 1.Problematika morskog otpada; 2. Odvojeno skupljanje otpada u vrtićima i školama te dvije radionice „Odvojeno skupljanje otpada u vrtićima i školama“ za odgojiteljice dječjih vrtića Dubrovnik

Na navedena predavanja, koja su dobro posjećena, pozivani su i mediji putem kojih su se zainteresiranoj javnosti dodatno prenosile informacije s održanih predavanja, kao i putem priopćenja i objava Grada Dubrovnika.

Također, stručni predavači su gostovali na televiziji i radiju, a redovito su se emitirali spotovi s edukativnim porukama/podacima o gospodarenju otpadom. Ujedno, putem medija dijelili su se i prigodni pokloni, organizirale su se nagradne igre s pitanjima na temu gospodarenja otpadom. Mimo navedenoga, organizirali su se okrugli stolovi, sastanci, mini predavanja, a promoviran je i projekt na događajima poput Zelene Čistke i obilježavanja značajnih datuma.

Izrađeni su promotivni materijali građanima prilagođeni ciljnim skupinama projekta tiskani na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a koji su izrađeni na recikliranom papiru.

Ujedno, u sklopu projekta izrađene su i slikovnice „I ja brinem za svoj Grad" na dubrovačkom dijalektu koje su se dijelile vrtićima i školama na području grada Dubrovnika.

Da bi se projektom obuhvatio što veći postotak stanovništva u distribuciju promo materijala koje sadrže ključne poruke/informacije o gospodarenju otpadom uključile su se i  tvrtke/institucije u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika, a  projekt se oglašavao i putem portala, tiskanih medija, reklama na najfrekventnijim lokacijama poput Zračne luke Dubrovnik (3 reklame), Luke Dubrovnik (1 reklama) i na autobusima javnog prijevoza (2 autobusa) na period od pola godine do godinu dana.

U srpnju je potpisan Sporazum o suradnji između Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, WWF Mediterranean i Grada Dubrovnika kojim se želi pridonijeti smanjenju vlastitog plastičnog otiska u različitim segmentima društvenog života te podići svijest stanovnika i turista na lokalnoj, ali i nacionalnoj razini, o uzrocima i posljedicama plastičnog zagađenja na okoliš, morske i kopnene eko sustave te zdravlje ljudi.  

Projekt traje dvije godine, a u tom razdoblju predviđene su aktivnosti u cilju smanjenja plastičnog otiska, implementacijom mjera za smanjenje ili prestanak korištenja jednokratne plastike u različitim segmentima društvenog života Grada i bolje gospodarenje otpadnom plastikom. Grad Dubrovnik će u suradnji s partnerima razviti Plan za implementaciju ovih mjera te pokrenuti pilot projekt s ciljem da se zagađenje plastikom smanji za 30% u roku od 2 godine. Ovim projektom se nastavlja s uvođenjem promjena u pitanju gospodarenja otpadom, odnosno otpadnom plastikom.

Akcije prikupljanja otpada

Grad Dubrovnik od 2012. sudjeluje u akciji najveće volonterske i ekološke kampanje u RH, Zelena čistka – jedan dan za čisti okoliš. Zelena čistka dio je globalnog pokreta Let’s do it! i godišnjih akcija World Cleanup (Očistimo svijet), koja okupljaju aktivne građane i organizacije u najvećem volonterskom projektu. Cilj projekta je osvještavanje o važnosti primarnog odvajanja otpada, čišćenje ilegalno odloženog otpada u cijeloj Hrvatskoj, podizanje svijesti o stvaranju i odlaganju otpada, te važnosti očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, kao zajedničkog dobra sviju. Također, Grad Dubrovnik sudjeluje i u akciji Plava čistka. Plava čistka – Let’s do it Mediterranean. To je zajednička jednodnevna akcija čišćenja mora, podmorja i priobalja sredina duž naše predivne obale. Dio je regionalnog projekta Let’s do it Mediterranean, u kojem sudjeluju zemlje mediteranskog prstena sa zajedničkim ciljem čistog Mediterana. Tijekom 2020. akcija je održana 19. rujna i to na više lokacija, u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Dubrovnik, Hrvatskim planinarskim društvom Sniježnica, Eko centrom zeleno sunce, Udrugom DART, Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, tvrtkom Čistoća Dubrovnik, Lučkom kapetanijom Dubrovnik i tvrtkom Cian d.o.o. Split.

Ovogodišnja Zelena čistka je organizirana temeljem pisma namjere potpisanog od strane gradonačelnika Mata Frankovića, a samoj akciji se pridružila zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

U ovoj akciji sudjelovalo je 130 volontera na više lokacija (trasa starog vodovoda, Srđ - plato ispred Muzeja Domovinskog rata i područje prema Strinčjeri, područje ispod dječjeg igrališta uz Eko-centar u  Mokošici, Šipan - Suđurađ, Lokrum - podmorje i obala uvale Portoč, park šuma Velika i Mala Petka).

U akciji na Lokrumu, uz djelatnike Javne ustanove Rezervat Lokrum, sudjelovali su i članovi Ronilačkog kluba Dubrovnik, djelatnici brodice čistača mora - EKO-C2, tvrtke CIAN i djelatnici Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Ronioci su izronili cca 84 kg otpada s morskog dna, čiji najveći udio čine plastične boce (više od 90%). Dodatnu vrijednost akciji u Portoču, činilo je i sudjelovanje znanstvenika Sveučilišta u Dubrovniku koji su snimali otpad tehničkim inovacijama i analizirali otpad iz mora.

Na ostalim lokacijama prikupljeno je oko 450 kg miješanog komunalnog, ambalažnog (plastika i staklo) te glomaznog otpada.

 

Turistička zajednica Grada Dubrovnika obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu virusom COVID-19 tijekom 2020. Godine nije organizirala ni sufinancira akcije čišćenja prema dosadašnjoj praksi.

 

Grad Dubrovnik izdaje suglasnosti za organizaciju akcija prikupljanja otpada na području Grada Dubrovnika te je tijekom 2020. izdana 1 suglasnosti i to Caritasu Dubrovačke biskupije za akciju čišćenja u Gospinom polju.

U akciji su sudjelovali volonteri i Čistoća Dubrovnik d.o.o., izrađeno je izvješće o provedenoj akciji i količini prikupljenog otpada.

 

Sustav pametnog prikupljanja otpada

 

Na području Grada Dubrovnika tvrtka Čistoća d.o.o. Dubrovnik implementirala je krajem prosinca 2016. godine pametne spremnike za otpad. Pametni spremnici naziva BigBelly i SmartBelly samostalno javljaju kad su puni, smanjuju količinu otpada, povećavaju stopu odvajanja, te koriste sunčevu energiju za napajanje. Na 40 najfrekventnije lokacije u gradu umijesto klasičnih košarica za otpad koje je u vrijeme turističke sezone bilo potrebno prazniti i do 9 puta dnevno postavljeno je ukupno 77 digitalnih SmartBelly i BigBelly spremnika. Zahvaljujući GPS odašiljaču i softveru, pametni spremnici u realnom vremenu šalju signale o popunjenosti i obavijesti kada ih je potrebno isprazniti. Samim time, povećana je učinkovitost, smanjeni su operativni troškovi u prikupljanu otpada kao i emisija CO2. Također, spremnici posjeduju video snimač s integriranim senzorima za temperaturu, vlažnost i tlak zraka, za mjerenje CO, NO2, te za mjerenje razine svjetla i buke. BigBelly koristi se za miješani sitni otpad, dok se SmartBelly koristi za selektivni otpad, ambalažu od plastike ili metala. Postavljanjem pametnih spremnika i uz pomoć najsuvremenije tehnologije, Čistoća d.o.o. Dubrovnik svrstava u sam vrh svjetskih gradova koji na pametan način smanjuju otpad.

Tijekom 2019. Čistoća je provela nabavu za najma 11 BigBelly i 9 SmartBelly spremnika postavljenih tijekom 2020. godine.

 

 

6.         PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA SAKUPLJENOG KOMUNALNOG, BIORAZGRADIVOG I DRUGOG ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA TE PODACI O ODLAGANJU NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

 

Uvid u postojeće stanje gospodarenja otpadom, postojeće i buduće količine, kao i sastav otpada, potreban je radi prijedloga rješenja u sklopu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te precizno definiranje takvog komunalnog otpada, od mjesta njegova nastanka do mjesta konačnog zbrinjavanja. Na odlagalištu komunalnog otpada Grabovica te u reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu vodi se evidencija o količinama i sastavu otpada koji se sakuplja te doprema na odlagalište.

 

Vrste i količine komunalnog otpada nastale na području Grada Dubrovnika prikazane su po osnovnim grupama otpada definiranim ZOGO-om, relevantnima i specifičnima za jedinice lokalne samouprave. Tako se u daljnjim poglavljima obrađuju sljedeće kategorije otpada: MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD-otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01; KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD– predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona o održivom gospodarenju otpadom; BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD – otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad; OTPADNI PAPIR, METAL, STAKLO, PLASTIKA I TEKSTIL; PROBLEMATIČNI OTPAD-opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

 

Tablica 3. Ukupna količina prikupljenog otpada s područja Grada Dubrovnika u 2020. godini prema kategorijama otpada

Komunalna tvrtka koja sakuplja otpad s područja grada /općine

Broj stanovnika obuhvaćen skupljanjem

Ključni broj otpada

Naziv otpada

Ukupno sakupljeno u tekućoj godini

(t)

Čistoća d.o.o. Dubrovnik

42.615,00

20 03 01

Miješani komunalni otpad

13.794,84

20 03 07

Glomazni otpad               

1.077,26

15 01 01

Ambalaža od papira i kartona

1.212,87

 

 

15 01 02

Ambalaža od plastike

60,6695

 

 

15 01 07

Ambalaža od stakla

33,2791

,

 

15 01 04

Ambalaža od metala

0,377

 

 

20 01 40

Metali

144,7928

 

 

20 01 39

Plastika

73,61

 

 

20 01 11

Tekstil

1,55

 

 

20 01 25

Jestiva ulja i masti

0,474

 

 

16 01 03

Otpadne gume

19,55

 

 

20 01 35

Odbačena električna i elektronična oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrži opasne komponente

28,815

 

 

20 01 21

Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

0,00

 

 

20 01 34

Baterija i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33

0,045

 

 

20 01 14

Kiseline

0,195

 

 

17 01 03

Crijep/pločice i keramika

8,785

 

 

20 01 28

Boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27

0,075

 

 

20 01 32

Lijekovi koji nisu navedeni pod  20 01 31

0, 025

 

 

20 01 23

Odbačena oprema koja sadrži fluoro-klorougljikovodike

7,06

 

 

20 01 02

Staklo

17,5

 

 

20 01 08

Biorazgradivi iz kuhinja

172,33

 

 

17 01 01

Beton

7,22

 

 

20 01 33

Baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije

0,104

Čistoća d.o.o. Dubrovnik

 

 

Tablica 4. Ukupna količina prikupljenog otpada na Grabovici u 2020.

Tvrtka koja gospodari odlagalištem

Naziv odlagališta

Ključni broj otpada

Naziv otpada

Količina odloženog otpada (t)

Ukupna količina odloženog otpada (t)

Količina biorazgradive komponente (t)

JLS iz koje je odložen otpad

Čistoća d.o.o. Dubrovnik

Grabovica

20 03 01

Miješani komunalni otpada

19.811,40

20.307,89

13.115,52

Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Konavle, Župa dubrovačka, Mljet

20 03 07

Glomazni otpad

476,22

Grad Dubrovnik, Župa dubrovačka

17 01 01

Beton

9,74

Grad Dubrovnik

17 01 03

Crijep/pločice i keramika

10,525

Grad Dubrovnik, Dubrovačko primorje

Čistoća d.o.o. Dubrovnik

 

 

Tablica 5. Količine proizvedenog otpada u 2020 godini:

Red.br.

Ključni broj

Naziv otpada

Ukupno proizvedeni (t)

1.

16 01 07*

Filtri za ulje

0,033

2.

13 02 08*

Ostala maziva ulja za motore i zupčanike

1,1

3.

15 01 10*

Ambalaža koja sadrži opasne tvari

0,031

4.

16 01 03

Otpadne gume

4,6

Čistoća d.o.o. Dubrovnik

 

 

Usporedimo li s već dostavljenim podacima iz 2019. godine, kada je količina miješanog komunalnoga otpada iznosila 25.355,2 tone vidljivo je smanjenje ukupne količine proizvedenog miješanog komunalnog otpada, ali je smanjen i broj prikupljenog otpada po pojedinom ključnom broju što pokazuje da se tijekom 2020. smanjilo razvrstavanje otpada na području Grada Dubrovnika.

 

 

7.        PODACI O POSTOJEĆIM I PLANIRANIM GRAĐEVINAMA I UREĐAJIMA ZA GOSPODARENJE OTPADOM TE STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

 

 

Tablica 6. Podaci o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom

Naziv odlagališta

Opis*

Status korištenja**

Status aktivacije***

Grabovica

Na odlagalištu se odlaže miješani komunalni otpad.

Postojeći dio od 1,1 ha je saniran i zatvoren, a otpad se odlaže na proširenom dijelu od oko 2 ha. Donja zona istočnog dijela uvale (procijenjeno na oko 2/3 površine) prekrivena je HDPE folijom i zauzima površinu od oko 2 ha. Na njezinom donjem rubu izgrađena je zemljana brana, iza koje se na zaravnjenom dnu uvale nalazi laguna za sakupljanje procijednih voda iz odlagališta. Vrsta otpada na Grabovici: miješani komunalni otpad   , glomazni otpad, beton, plastika, biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, crijep/pločice i kamenje

Aktivno

Sanacija odlagališta otpada Grabovica (I. etapa) je u završena.

1. ETAPA je obuhvaćala:
- Izvedeno stanje (prostor zatvorenog tijela saniranog odlagališta i prostor aktivnog tijelaodlagališta sa obodnim kanalom i ogradom),
- Rekonstrukciju pratećih građevina ulazno
izlazne zone (građevina i garaža, spremište za pranjevozila)
- Gradnju novih sadržaja ulazno
izlazne zone (cisterna za tehnološku vodu, sabirni bazen zaotpadne vode i pročišćene, tehnološke vode, taložnik i separator ulja i masti za plato za pranje vozila i vaga)
- Saniranje prostora za nužnu sanaciju (kazete sa odvodnjom) sa gradnjom obodnih kanala i ogradom
- Povećanje kapaciteta postojećih laguna za procjedne vode te položaja i broja odzračnika
- Gradnja pratećih prometnih površina (postojećih i novih).

- Radovi na rekonstrukciji objekata, uređenju puta, izgradnji hidrantske mreže i vraćanju otpada u kazetu

-Dio pokosa koji se formirao u postupku sanacije prekriven inertnim materijalom.

Budući da je Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i prostorno planskom

dokumentacijom predviđena sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada na lokaciji

Grabovica, izvesti će se prestanak odlaganja, sanacija odlagališta i konačno zatvaranje.

RD Pod Dubom

Nalazi se na adresi Vladimira Nazora 2a. U RD prikupljaju se sve vrste otpada u skladu s dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Aktivno

 

RD Mokošica

Mobilno RD smješteno je na adresi Vinogradarska 2 u Mokošici.  U RD prikupljaju se sve vrste otpada u skladu s dodatkom IV. Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Aktivno

 

GO, PS, RD Pobrežje (Osojnik)

Na području Grada Dubrovnika planira se izgradnja RD  za građevni otpad i PS na području industrijske zone Pobrežje. Lokacija za uspostavu reciklažnog dvorišta za građevni otpad uvrštena je u prostorno – plansku dokumentaciju Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika (SG GD 7/05, 6/07, 10/07, 3/14, 9/14, 19/15,

18/16, 25/18 i 13/19).

Planirano

 

RD Orašac

Poslovna zona Kaćigruda

Planirano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čistoća d.o.o. Dubrovnik

 

 

Do sada je na odlagalište odloženo oko 505.903,75 t otpada. Godišnje se odloži do 28 000 t miješanog komunalnog otpada. Projekti sanacije i zatvaranja odlagališta Grabovica započeli su 1996. godine. Budući je Strategijom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske i prostorno planskom dokumentacijom predviđena sanacija i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Grabovica, izvesti će se sanacija odlagališta i konačno zatvaranje izgradnjom Županijskog centra za gospodarenje otpadom na lokaciji Lučino razdolje. Nakon izgradnje Županijskog centra lokaciju odlagališta komunalnog otpada Grabovica moguće je koristiti isključivo kao odlagalište inertnog otpada te za smještaj pretovarnih stanica i skladišta izdvojeno sakupljenih vrsta otpada. U sklopu mjere 4.1. Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada cilja 4. Sanirati lokacije onečišćene otpadom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, izrađen je Plan zatvaranja odlagališta neopasnog otpada za područje svake županije na temelju postojećih raspoloživih kapaciteta i drugih relevantnih kriterija, kojim se omogućilo i daljnje odlaganje otpada na odlagalištu Grabovica nakon 31.12.2018. godine, odnosno do ispunjenja postojećih kapaciteta.

 

Na području industrijske zone Pobrežje izdana je Uporabna dozvola za gospodarsku građevinu reciklažnog dvorišta za građevinskog otpada nastalog iz iskopa s pratećom građevinom na građevnoj čestici k.č. br. 3334 k.o. Osojnik za koju je izdan akt za građenje građevine – rješenje za građenje KLASA:UP/I-361-03/13-06/26, URBROJ:2117/01-15/15-15-47 od 15. travnja 2015. i rješenje o izmjeni rješenja za građenje KLASA: UP/I-361-03/16-01/58, URBROJ:2117/01-15/7-16-2 od 21. lipnja 2016. (KLASA:UP/I-361-05/18-01/000042, URBROJ:21117/01-15/14-08-0006 od 14. kolovoza 2018., ishođena je Dozvola za gospodarenje otpadom KLASA:UP/I-351-01/19-01/01, URBROJ:21117/1-09/1-19-11 od 1. srpnja 2019.) te je reciklažno dvorište je započelo s radom u 2019. godini.  Također su razmatrane sve opcije za najpogodniju lokaciju za smještaj RD za građevni otpad, u gradskom i/ili privatnom vlasništvu, biokompostanu i odabir nove lokacije za smještaj RD izvan užeg gradskog područja. Jedna od razmatranih lokacija je i Kaćigruda. Navedena lokacija je tijekom 2018. predložena u Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije kroz njegove izmjene i dopune koji s usvojene 11. ožujka 2019. na Županijskoj sjednici. Također je uključena u Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika koje su usvojene 4. studenog 2019. na Gradskom vijeću.

 

8.       PODACI O LOKACIJAMA ONEČIŠĆENIM OTPADOM I NJIHOVOM UKLANJANJU

Tablica 7. Divlja odlagališta na području Grada Dubrovnika

Redni broj

Naziv divljeg odlagališta

Procijenjena količina otpada u m3

Najzastupljenije vrste odbačenog otpada

Divlje odlagalište uklonjeno

DA/NE

1.

Uz županijsku cestu Mokošica-Osojnik, k/č 23/9 k.o. Petrovo selo u privatnom vlasništvu Nike Radulovića

Tijekom 2020. završeni su radovi na sanaciji odlagališta otpada na trasi buduće ceste Most dr. Franja Tuđmana – Osojnik. Na dijelu projektirane prometnice na Pobrežju nalazio se odloženi građevni otpad koji je bilo potrebno ukloniti kako bi se izveli predviđeni radovi na izgradnji ceste. Time je sanirano oko 4.446 m2 površine, s koje je uklonjeno 34.277,39 metara3 građevinskog otpada koji je potom primjereno zbrinut prema stanju i vrsti otpada. Trošak radova sanacije iznosio je 5.323.486,75 kn, a navedene radove nakon provedene javne nabave izvodila je tvrtka Texo Gradnja.

Iskop zemlje i kamena

Djelomično

2.

Uz potok Slavjan u Komolcu k.o. Komolac, k.č. 365/1, u privatnom vlasništvu g. Stipe Gabrića Jamba

 

Iskop zemlje i kamena

Sanirano na način da je poravnato i privedeno svrsi parkinga

3.

Petrovo selo, k.č. 68/2, k.o. Petrovo selo, u privatnom vlasništvu g. Nike i gđe. Ane Radulović i gđe. Vedrane Kovač

 

Iskop zemlje i kamena

DA

4.

 

Uz potok Slavjan u Čajkovici - k.o. Čajkovica, dijelovi k.č. 333, 334/1, 334/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 335, 336 – u privatnom vlasništvu

 

 

Iskop zemlje i

kamena

Sanirano na način da je poravnato i privedeno svrsi parkinga

5.

Uz potok Slavjan u Čajkovici – k.o. Čajkovica, k.č. 369, u privatnom vlasništvu

 

Iskop zemlje i kamena

DA

6.

Uz cestu kod bolnice na Medarevu – k.o. Dubrovnik, k.č. 1932/1

 

Iskop zemlje i kamena

NE. Iako je lokacija očišćena  sklopu Zelene Čistke 2017., otpad se ponovno javlja na lokaciji.

7.

Kliševo čest.zem.695/3 u vlasništvu Ane Lučić

 

Iskop zemlje i kamena

NE

8.

Čestica zemlje 23/2 k.o. Petrovo selo u vlasništvu Grada Dubrovnika

 

Iskop zemlje i kamena

Privremeno odlaganje se vrši sa gradilišta nove ceste te saniranja deponije s čestice zemlje 23/9

9.

Brsečine , čestica zemlje 301/1 k.o.o. Brsečine u vlasništvu Leonardo BOŠKOVIĆ

 

Iskop zemlje i kamena

Djelomično

10.

Kliševo, čestica zemlje 673/2 i 674/2 K.O. Gromača u vlasništvu Antuna Moretića

50m3

Građevinski otpad

DA

11.

20 metara iznad  požarnog puta između ul. Iva Dulčića i Vatroslava Lisinskog, u vlasništvu grupacije Valamar d.o.o.

2m3

Građevinski otpad

DA

12.

Odlagalište otpada u mjestu Osojnik, Osojnik bb

20m3

Građevinski otpad

DA

13.

Liechteinsteinov put 16, u Dubrovniku,  čestica zemlje broj 554 K.O Gruž u vlasništvu pravne osobe Svetište Blažene Gospe od Milosrđa

1m3

Građevinski otpad

DA

14.

Liechtensteinov put  b.b. u Dubrovniku

1m3

Miješani komunalni otpad

DA

15.

Ulica od Nuncijate, Dubrovnik, čestica zemlje 200/2 k.o. Gruž

3m3

Miješani komunalni otpad, građevinski otpad

NE (u tijeku je postupak sa ciljem uklanjanja otpada)

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu, Odsjek za komunalno redarstvo

 

 

Komunalno redarstvo pratilo je i u 2020. godini nadzor na nelegalnim deponijima te vodi prekršajne i upravne postupke protiv osoba koje ne postupaju u skladu sa zakonskom odredbama. U 2020. godini komunalno redarstvo Grada Dubrovnika je postupalo u sedam novih slučajeva odlaganja otpada kojom prilikom je uspješno riješilo deponije u šest slučajeva na način da je sa istih uklonjen otpad dok je u jednom slučaju u tijeku upravni postupak (izdano rješenje). U odnosu na ranije evidentirane deponije izvršen je godišnji nadzor te nema promjena u odnosu na ranije nadzore odnosno nema novih odlaganja otpada na navedene deponije. 

 

 

9.  MJERE POTREBNE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

 

Mjere koje je potrebno provoditi za ostvarenje cilja smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada (Mjere za ostvarenje cilja C.1.1. Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog

otpada za 5% do 2023. godine u odnosu na količinu proizvedenog komunalnog otpada 2015.

godine) su:

      provođenje mjera definiranih planom sprječavanja nastanka otpada;

      provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti;

      provođenje akcija prikupljanja otpada.

 

Za provođenje mjera definiranih planom sprječavanja nastanka otpada, detaljno su definirane obveze i mjere  Grada Dubrovnika, a odnose se na mjere koje mogu utjecati na okvirne uvjete koji se odnose na stvaranje otpada; mjere koje mogu utjecati na dizajn i fazu proizvodnje i distribucije, mjere koje mogu utjecati na fazu potrošnje i korištenja.

 

 Izobrazno-edukativne aktivnosti

 

Grad Dubrovnik je u 2020. godini nastavio kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti, akcije uklanjanja otpada i uređenja odlagališta. 

 

Edukativne aktivnosti i akcije uklanjanja otada u 2020:

  1. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica–dijeljene ekološki vrećica, i edukacija javnosti o važnosti upotreba istih te smanjenja korištenja plastičnih vrećica – Akcija je provedena na Stradunu 19. prosinca 2020.
  2. Zelena i Plava čistke u sklopu globalnog Let' s do it pokreta. Tijekom 2020. akcija je održana 19. rujna i to na više lokacija iako u smanjenom obimu zbog poštivanja epidemioloških mjera uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Akcija je provedena u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Dubrovnik, Hrvatskim planinarskim društvom Sniježnica, Eko centrom zeleno sunce, Udrugom DART, Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, tvrtkom Čistoća Dubrovnik, Lučkom kapetanijom Dubrovnik i tvrtkom Cian d.o.o. Split.

Ovogodišnja Zelena čistka je organizirana temeljem pisma namjere potpisanog od strane gradonačelnika Mata Frankovića, a samoj akciji se pridružila zamjenica gradonačelnika Jelka Tepšić.

U ovoj akciji sudjelovalo je 130 volontera na više lokacija (trasa starog vodovoda, Srđ - plato ispred Muzeja Domovinskog rata i područje prema Strinčjeri, područje ispod dječjeg igrališta uz Eko-centar u  Mokošici, Šipan - Suđurađ, Lokrum - podmorje i obala uvale Portoč, park šuma Velika i Mala Petka).

U akciji na Lokrumu, uz djelatnike Javne ustanove Rezervat Lokrum, sudjelovali su i članovi Ronilačkog kluba Dubrovnik, djelatnici brodice čistača mora - EKO-C2, tvrtke CIAN i djelatnici Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Ronioci su izronili cca 84 kg otpada s morskog dna, čiji najveći udio čine plastične boce (više od 90%). Dodatnu vrijednost akciji u Portoču, činilo je i sudjelovanje znanstvenika Sveučilišta u Dubrovniku koji su snimali otpad tehničkim inovacijama i analizirali otpad iz mora.

Na ostalim lokacijama prikupljeno je oko 450 kg miješanog komunalnog, ambalažnog (plastika i staklo) te glomaznog otpada.

  1. Tijekom 2020. godine aktivno se provodio projekt ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika, čija je provedba započela 8. kolovoza 2018., a trajala  nepune dvije godine. Provedbom aktivnosti projekta željelo se doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada. Projekt se sastojao od niza informativno-izobraznih aktivnosti kojima su se građani grada Dubrovnika, kao glavna ciljnu skupina, cjelovito informirali i upoznali s ciljevima gospodarenja otpadom te se motivirali za njihovo ostvarivanje. Tijekom 2020. je u sklopu projekta održana su 2 edukacijska predavanja stručnih predavača na teme: 1.Problematika morskog otpada; 2. Odvojeno skupljanje otpada u vrtićima i školama te dvije radionice „Odvojeno skupljanje otpada u vrtićima i školama“ za odgojiteljice dječjih vrtića Dubrovnik

Na navedena predavanja, koja su dobro posjećena, pozivani su i mediji putem kojih su se zainteresiranoj javnosti dodatno prenosile informacije s održanih predavanja, kao i putem priopćenja i objava Grada Dubrovnika.

Također, stručni predavači su gostovali na televiziji i radiju, a redovito su se emitirali spotovi s edukativnim porukama/podacima o gospodarenju otpadom. Ujedno, putem medija dijelili su se i prigodni pokloni, organizirale su se nagradne igre s pitanjima na temu gospodarenja otpadom. Mimo navedenoga, organizirali su se okrugli stolovi, sastanci, mini predavanja, a promoviran je i projekt na događajima poput Zelene Čistke i obilježavanja značajnih datuma.

Izrađeni su promotivni materijali građanima prilagođeni ciljnim skupinama projekta tiskani na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku, a koji su izrađeni na recikliranom papiru.

Ujedno, u sklopu projekta izrađene su i slikovnice „I ja brinem za svoj Grad" na dubrovačkom dijalektu koje su se dijelile vrtićima i školama na području grada Dubrovnika.

Da bi se projektom obuhvatio što veći postotak stanovništva u distribuciju promo materijala koje sadrže ključne poruke/informacije o gospodarenju otpadom uključile su se i  tvrtke/institucije u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika, a  projekt se oglašavao i putem portala, tiskanih medija, reklama na najfrekventnijim lokacijama poput Zračne luke Dubrovnik (3 reklame), Luke Dubrovnik (1 reklama) i na autobusima javnog prijevoza (2 autobusa) na period od pola godine do godinu dana.

  1. Su/financiranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja zaštite okoliša i na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu je izostalo uslijed smanjenja proračuna Grada Dubrovnika prouzročenog pandemijom uzrokovanom virusom COVID-19 te su izostale i vrijedne aktivnosti organizacija civilnog društva koje se odnose se na održivo gospodarenje otpadom.

 

Za organizaciju Zelene i Plave Čistke 2020. godine, a sukladno Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu, potrošeno je 19.643,43 kuna. Trošak se odnosi na rukavice, majice, vreće za smeće, prijevoz i hranu-okrepu za volontere i sudionike. Za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv plastičnih vrećica, potrošeno je 6.144,02 kuna.

 

Sukladno članku 40. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad Dubrovnik izdaje suglasnosti za organiziranje akcija prikupljanja otpada, na temelju prethodnog zahtjeva pravne osobe. U 2020. godini izdana 1 suglasnosti i to Caritasu Dubrovačke biskupije za akciju čišćenja u Gospinom polju. U akciji su sudjelovali volonteri i Čistoća Dubrovnik d.o.o., izrađeno je izvješće o provedenoj akciji i količini prikupljenog otpada. Nadalje, iako Grad redovito provodi informiranje javnosti vezano za akcije, pa tako i izdavanje suglasnosti za akcije, većina pravnih osoba ne šalje zahtjeve za suglasnosti, a kao glavni razlog navode se dodatna papirologija za volontiranje i čišćenje.

Turistička zajednica Grada Dubrovnika u 2020. godini  nije održala niti jednu akciju čišćenja zbog epidemije uzrokovane virusom COVID-19.

 

Važno je napomenuti kako su propisane epidemiološke mjere uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID -19 spriječile održavanje radionica s djecom i učenicima.       

 

 

10.       OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

 

Opće mjere za gospodarenje otpadom koje se već provode te koje su se i u 2018.  godini provodile su:

      organizirano i redovito prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada,

      organizirano i redovito prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada;

      organizirano i redovito odvojeno prikupljanje i odvoz otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila putem spremnika postavljenih na javnim površinama;

      organizirano odvojeno sakupljanje posebnih kategorija otpada u reciklažnom dvorištu.

 

Grad Dubrovnik donio je Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika tvrtci Čistoća d.o.o. Dubrovnik. Odluka je usvojena na Gradskom vijeću u siječnju 2018. godine („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br.2/ 2018.)

Većinu posebnih kategorija otpada građani mogu odložiti u reciklažnom dvorištu Pod Dubom i mobilnom reciklažnom dvorištu u Mokošici. Sav odvojeno prikupljeni otpad se predaje ovlaštenim skupljačima. Neke od posebnih kategorija otpada, kao što su papir, metal, staklo, plastika i tekstil, građani također mogu odložiti u spremnike koji su postavljeni u setovima na javnim površinama. Uz navedeno, neke od posebnih kategorija otpada građani mogu predati i ovlaštenim sakupljačima.

Čistoća d.o.o. Dubrovnik je u svrhu što kvalitetnijeg i organiziranog redovitog prikupljanja otpada, u 2020. godini nije nabavila ni jedno novo vozilo, odnosno ukupno trenutno raspolažu s 56  vozila  .

 

U opće mjere gospodarenja otpadom mogu se uključiti i mjere za ostvarenje Cilja C.3. Spriječiti nastanak divljih odlagališta otpada:

      Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada;

      Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš.

 

Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

Mjere za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada uključuju sljedeće:

      uspostavu sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu –sustav je uspostavljen. Obavijesti se zaprimaju telefonom (020/351-800, fax.020/331-078), e-mailom: komunalno @dubrovnik.hr, osobno, javnim pogovorom, putem medija te web aplikacije (na web stranici grada Dubrovnika :Obrazac za prijavu komunalnog nereda i nepropisno odloženog otpada , http://www.dubrovacko-oko.hr/). Tijekom 2020. godine je zaprimljeno 7 prijava od kojih je 6 riješenih dok je jedna aktivna. Također je angažiran jedan komunalni redar da upravlja aplikacijom ELOO (evidencija lokacija odbačenog otpada), te je kreirana facebook stranica komunalnog redarstva gdje građani mogu, između ostalog, prijaviti nepropisno odbačen/odložen otpad. 

      uspostavu sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada – Komunalno redarstvo vodi evidenciju lokacija odbačenog otpada. Angažiran je komunalni redar koji svojom šifrom pristupa evidenciji te vodi računa o lokalitetima odbačenog otpada.

      uspostavu evidencije stanja ilegalnih odlagališta građevinskog otpada - Komunalno redarstvo vodi evidenciju lokacija odbačenog otpada. Angažiran je komunalni redar koji svojom šifrom pristupa evidenciji te vodi računa o lokalitetima odbačenog otpada.

     uspostava suradnje s privatnikom koji upravlja RD za građevinski otpad te posljedično uspostava reciklaže građevinskog otpada s ilegalnih deponija – RD je započelo s radom te je uspostavljena suradnja/kontakt s tvrtkom Signalizacija d.o.o. U 2020 nije bilo odlaganja u RD..

     provedbu redovitog godišnjeg nadzora područja jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada.

 

Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Provedba navedene mjere prvenstveno uključuje identifikaciju vlasnika čestice na kojoj je nepropisno odbačen otpad. Po identifikaciji vlasnika čestice, a radi provedbe navedene mjere, komunalni redar rješenjem naređuje vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine (ako vlasnik nije poznat) na kojem je nepropisno odložen otpad, uklanjanje tog otpada. Tijekom 2020. godine je bilo 7 lokacija sa odbačenih otpadom, izdano sedam rješenja te su sva sanirana osim jednog lokaliteta. 

U opće mjere spada i Unapređenje sustava gospodarenja otpadom. Kreirana facebook stranica komunalnog redarstva gdje građani mogu, između ostalog, prijaviti nepropisno odbačen/odložen otpad.  Tijekom 2020. tvrtka Čistoća je postavila slijedeće spremnike sufinanciranih sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetiku:

Kapacitet spremnika (lit)

Vrsta spremnika

Ambalaža od papira i kartona

Plastična i metalna ambalaža

Staklena ambalaža

1100

90

88

10

2500

48

39

6

3200

42

63

7

       

 

 

11.     MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I

          BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA, TE MJERE ODVOJENOG

          PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE

          KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

 

Miješani komunalni otpad prikuplja se u spremnicima koji se nalaze na javnim površinama. Trenutno se biorazgradivi otpad iz kućanstava na području Grada Dubrovnika sakuplja zajedno sa miješanim komunalnim otpadom. Tijekom posljednje četiri godine korisnicima je podijeljeno 1600 kompostera za kompostiranje biorazgradivog otpada, a tijekom  2020. obzirom na situaciju uzrokovanu virusom COVID-19 nije bilo podjele kompostera. Tijekom 2017. godine Čistoća je započela sa odvojenim prikupljanjem biorazgradivog otpada iz hotela. Korisnicima su podijeljeni spremnici volumena 120 litara koji se prazne po pozivu te je tijekom 2020. prikupljeno 172,33 t biorazgradivog otpada. U narednom periodu potrebno je nastaviti s uspostavljenim načinom prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika.

 

Na području Grada Dubrovnika odvoz krupnog (glomaznog) otpada uređen je da građani imaju mogućnost zbrinuti glomazni otpad u reciklažnom dvorištu tijekom cijele godine. Korisnicima u udaljenim naseljima omogućeno je odlaganje istog u spremnicima od 5 m3 koji se jedan put mjesečno postavljaju na javnim površinama. Narančasti spremnici postavljaju se samo u dislociranim područjima Dubrovnika (Zaton, Orašac, Trsteno, Gornja sela).Osim spomenutog, moguće je i naručiti odvoz glomaznog otpada putem telefona 0800 606 707 . Usluga odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada se naplaćuje. Tijekom 2020. godine prikupljeno je 1.077,26 t  glomaznog otpada od čega je 380,97 tona odloženo na odlagalištu Grabovica. 

 

Odvojeno sakupljanje papira, stakla, plastike i metala u 2020. godini i dalje se provodilo putem spremnika na javnim površinama te reciklažnih dvorišta, a prikupljene količine navedene su u Tablici 3.

 

 

12.       POPIS PROJEKATA ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA, ORGANIZACIJSKI ASPEKTI, IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU MJERA GOSPODARENJA OTPADOM

Projekti koji se odnose na 2020. godinu su projekti vezani za informativno-izobrazne aktivnosti i akcije uređenja čišćenja, unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom, uklanjanja otpada odbačenog u okoliš. Nadalje, tijekom 2020. godine, Grad Dubrovnik je aktivno provodio projekt ReDu za provedbu programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika, koji je financiran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Osigurana su bespovratna sredstva u iznosu od 1.178.933,00 kuna, a iznos koji je utrošen tijekom 2020. godine je 352.288,00 kuna

 

Redni broj

Naziv provedenog projekta

Utrošena financijska sredstva

Izvor financijskih sredstava

1.

Obilježavanje značajnih datuma

391.629,63 kuna

Grad Dubrovnik, FZOEU

2.

Akcije prikupljanja otpada

19.643,43  kuna

Grad Dubrovnik

3.

Nabava opreme i vozila

274.237 ,50 kuna ( s PDV om) ili 219.390,00 kn bez PDV-a

Čistoća d.o.o.

4.

Čišćenje podmorja

10.700,00 kuna

JU Rezervat Lokrum, Grad Dubrovnik

 

 

13.         ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA

 

 

Redni broj

Mjera predviđeno PGO za 2018. god

Izvršeno

DA/NE/DJELOMIČNO

Nositelj

1.

Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti

DA

Grad Dubrovnik

Čistoća d.o.o.

2.

Provođenje akcija prikupljanja otpada

DA

Grad Dubrovnik

TZ, JU Rezervat Lokrum

3.

Unapređenje sustava gospodarenja otpadom- nabava i distribucija dodatnih spremnika za prikupljanje otpada

DA

Čistoća d.o.o.

4.

Postavljanje dodatnih spremnika za otpadni tekstil na javnim površinama

 

 

5.

Sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

DA

Grad Dubrovnik

6.

Uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

DA

Grad Dubrovnik

7.

Sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja otpada koji sadrži azbest

DJELOMIČNO

(u reciklažnom dvorištu je moguće odložiti građevinski otpad i to u količini od 200 kg u 6. mjeseci, a isti može sadržavati i azbest)

Grad Dubrovnik

8.

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

DA

(Sukladno zakonu Grad treba imati 2 RD, u funkciji je jedno RD i jedno mobilno RD, a planira se izgradnja još jednog na lokaciji Kaćigruda koja nije mogla započeti s realizacijom do donošenja PPDNŽ)

Grad Dubrovnik

Čistoća d.o.o.

9.

Izgradnja reciklažnog dvorišta za građevni otpad

DA

 

Signalizacija d.o.o.

10.

Provođenje aktivnosti prikupljanja i zbrinjavanja morskog otpada

DA

Čistoća d.o.o.  Dubrovnik u suradnji s ronilačkim klubovima i udrugama,

Grad Dubrovnik i JU Rezervat Lokrum kroz akcije

11.

Izrada protokola za slučaj iznenadnog onečišćenja morskim otpadom

NE

(Ministarstvo je zaduženo za pokretanje istog)

MZOE, JLS, JP(R)S, MMI

12.

Izrada akcijskog plana za odvojeno prikupljanje i recikliranje građevnog otpada

NE

(Nadležnost državne razine)

MZOE, HAOP

13.

Uspostava evidencije stanja ilegalnih odlagališta GO i suradnje s privatnikom koji upravlja RD za GO te posljedično uspostava reciklaže građevinskog otpada s ilegalnih deponija

DJELOMIČNO

Grad Dubrovnik

 

14.     ZAKLJUČAK

 

Obzirom na kašnjenje usvajanja Plana gospodarenja otpadom RH od 2017. do 2022. godine, Plan gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2018. do 2023. godine, usvojen je u svibnju 2018. godine. Nastavno na navedeno, provedba Plana je aktivno provođena tijekom 2019. i 2020. godine.

 

Grad Dubrovnik je krenuo s uspostavom cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te osim poboljšanja infrastrukture vezane za gospodarenje otpadom, Grad kvalitetno i redovito provodi izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada, te uređenja okoliša. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika redovno objavljuje aktivnosti i novosti na web stranici.[1] Osim toga, tijekom 2020., nastavilo se s provedbom izobrazno-informativnih aktivnosti putem projekta ReDu - provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika te su održana 2. predavanja i 2. radionice za odgojiteljice u dječjim vrtićima.

 

Ukupna količina prikupljenog otpada u 2020. godini u odnosu na prethodnu godinu je smanjena, ali je smanjena i količina prikupljenog otpada po kategorijama otpada iako je poboljšanja infrastruktura za odvajanje otpada.

 

Važno je naglasiti da se uslijed epidemije uzrokovane virusom COVID-19 značajno smanjio broj turista i posjetitelja te nije moguće 2020. godinu usporediti s prethodnim godinama u kojima je broj turista premašivao broj lokalnog stanovništva.

 

 

Iako je tek donošenjem Urbanističkog plana uređenja Tehničko-tehnološki blok definirana nova lokacija za smještaj biokompostane, a donošenjem Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije recikažnog dvorišta na lokaciji Kaćigruda, Čistoća d.o.o. odvojene kategorije otpada prikuplja putem RD-a, mobilnog RD-a te spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

 

Nastavno na navedeno, Grad Dubrovnik, uspostavlja sustave održivog gospodarenja otpadom, te će postupati u skladu sa zakonskim propisima, ciljevima, mjerama i obvezama utvrđenih Planom.

 

KLASA: 351-01/18-01/54

URBROJ: 2117/01-01-21-14

Dubrovnik, 22. veljače 2021.

 

Gradonačelnik:

Mato Franković, v. r.

---------------------------