Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

24. Odluka o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti

Na temelju članka 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18., Odluka Ustavnog suda RH – broj: 110/18. i 32/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

 

O D L U K U

o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom o zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti (dalje u tekstu: Odluka) određuje se zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i krematorija, te uslužne komunalne djelatnosti ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja Dubac.

 

Pod održavanjem groblja u smislu ove Odluke podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika, te uređenje puteva, zelenih površina i drugih površina unutar groblja Dubac.

 

Uslužna komunalna djelatnost ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja u smislu ove Odluke jest ispraćaj i ukop pokojnika unutar groblja Dubac u skladu s posebnim propisima.

 

Članak 2.

 

Grad Dubrovnik i Općina Župa dubrovačka će obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 1. ove Odluke organizirati zajednički.

 

Članak 3.

 

Zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti uredit će se posebnim Ugovorom o međusobnim pravima i obvezama pri zajedničkom obavljanju komunalnih djelatnosti na groblju Dubac. (Privitak: 1- prijedlog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama)

 

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Dubrovnika na sklapanje ugovora iz stavka 1. ovog članka.

 

 

Članak 4.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/21-09/04

URBROJ: 2117/01-09-21-3

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------