Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

26. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 -pročišćeni tekst, 123/17., 98/19 i 144/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

 

 

O  D  L  U  K  U 

o izmjeni Odluke za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika, („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/17 i 9/20), briše se članak 3a.

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 301-01/17-04/06

URBROJ: 2117/01-09-21-19

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------