Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

25. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti unutar groblja Dubac

Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18. odluka Ustavnog suda RH – 110/20. i 32/20.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

 

O D L U K U

o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti

unutar groblja Dubac

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) unutar groblja Dubac, Grad Dubrovnik  povjerava  obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

1.    održavanja groblja i krematorija unutar groblja Dubac,

2.    građenje komunalne infrastrukture unutar groblja Dubac,

3.    usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja Dubac.

 

 

Članak 2.

 

Održavanja groblja i krematorija unutar groblja Dubac povjerava se trgovačkom društvu Groblje Dubac d.o.o., za pogrebne usluge, Vukovarska 48, Srebreno, OIB:  14576905005.

 

U sklopu obavljanja komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, trgovačkom društvu Groblje Dubac d. o. o. povjerava se i građenje komunalne infrastrukture unutar groblja Dubac sukladno članku 64. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

 

 

Članak 3.

 

Obavljanje uslužne komunalne djelatnosti ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja povjerava se trgovačkom društvu Boninovo d. o. o., Između tri crkve 1, Dubrovnik, OIB: 74294668320.

 

Članak 4.

 

Obavljanje komunalnih djelatnosti iz ove Odluke  povjerava se na neodređeno vrijeme.

             

 

Članak 5.

 

Trgovačka društva Groblje Dubac d.o.o. za pogrebne usluge i Boninovo d. o. o. dužni su povjerene komunalne djelatnosti obavljati sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o grobljima i drugih relevantnih  propisa, te podnositi godišnja izvješća osnivačima.

 

Članak 6.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/21-09/04

URBROJ: 2117/01-09-21-3

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------