Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

28. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

 

 

 O D L U K U

o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore

Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

 ­                                                                         

 

 ­                                                                

Članak 1.

 

U Odluci o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 14/17., 10/18., 23/18. i 3/19.)  u članku 4. točka 4. mijenja se i glasi:                                                 

                                                                    

„4. Pero Milković – član“.

 

Članak 2.

                                                                    

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

                   

KLASA: 013-03/17-03/22

URBROJ: 2117/01-09-21-05

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------