Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

31. Zaključak o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10, 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici,  održanoj 25. veljače 2021., donijelo  je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

1.    Grad Dubrovnik oslobađa od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i zakupce u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 01. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine.

 

2.    Zakupci su obvezni podmiriti dospjelu zakupninu i zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu javne kojim će se urediti oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u razdoblju od 01. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine.

 

3.    Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

 

 

OBRAZLOŽENJE

 

U sklopu mjera za pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom virusa COVID-19, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 29. sjednici održanoj 08. travnja 2020. godine, odobrilo je umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama u razdoblju od 19. ožujka do 30. lipnja 2020. za 70%.

 

Zbog izuzetno nepovoljnog utjecaja epidemije COVID -19 na turističku sezonu 2020., smanjenog broja rezervacija u hotelima i privatnom smještaju, pada prometa u ugostiteljskim objektima i sl., u sklopu mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenih epidemijom virusa COVID – 19,  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 31. sjednici održanoj 27. srpnja 2020. godine, odobrilo je smanjenje zakupnine za korištenje javnim površinama za kategorije kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. za postotak smanjenja  broja noćenja u pojedinom mjesecu 2020. u odnosu na isti mjesec prošle godine, te oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. listopada 2020. do 31. ožujka 2021.

 

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 27. studenog 2020. godine Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničuju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja, a kojom odlukom su između ostalog obustavili rad ugostiteljskim objektima, a ostalim gospodarskim subjektima ograničili rad različitim mjerama i restrikcijama. 

 

Također, radi nepovoljne epidemiološke situacije u svijetu neizvjesna je turistička sezona 2021. godine, o kojoj ovisi veliki broj privrednih subjekata u Dubrovniku. 

 

Radi navedenog, oslobađaju se od plaćanja zakupnine za javnu površinu svi  zakupci javnih površina u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata, kao i u kategoriji  kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga. Mjere se ne odnose na kioske koji nisu u znatnijoj mjeri povezani s turizmom (trafike, trgovine, cvjećare, igre na sreću i sl.).

 

Zakupci su obvezni podmiriti dospjelu zakupninu i zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu javne površine kojim će se urediti oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika.

 

Budući se radi o mjeri koja bi trebala rasteretiti poduzetnike, riješeno je kao u dispozitivu zaključka.

 

 

KLASA: 363-05/20-01/148

URBROJ: 2117/01-09-21-9

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------