Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 2. - 26. veljače 2021.Objavljeno: 26.02.21.

33. Deklaracija protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik – Zračna luka Čilipi

Na temelju članka 19.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. - pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 37. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

 

 

D  e  k  l  a  r  a  c  i  j  u

protiv projekta izgradnje dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi

koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke

i preko izvora rijeke Omble

 

 

I.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika najoštrije se protivi planiranoj izgradnji dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke: Žljebi (iznad Petrova Sela), Tundrača (iznad Mokošice), Sv. Nikola (u Dračevu selu), Točak (u Prijevoru), Vrelo (u Šumetu), Milatovica i Bota (u Staroj Čajkovici), Orovac, Račevica i Sv. Kuzma i Damjan (u Knežici).

Izgradnju takve cestovne infrastrukture na ovom području smatramo štetnom i neprihvatljivom za zaštitu prirode i okoliša, te predloženi koridor ovom trasom smatramo nepotrebnom za stanovnike Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, te stoga, zbog opasnosti i ugroze koju ona predstavlja za očuvanje Rijeke dubrovačke kao zaštićenog krajobraza, te još važnije za zaštitu izvorišta rijeke Omble i drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke, kvalitetu života stanovništva Rijeke dubrovačke, te za zaštitu biljnih i životinjskih staništa u Rijeci dubrovačkoj, predlažemo da se odbije kao štetan i neprihvatljiv projekt izgradnje dijela brze ceste Osojnik - Zračna luka Čilipi koji bi trebao prolaziti kroz područje značajnog krajobraza Rijeke dubrovačke i preko izvora rijeke Omble, te iznad ili u neposrednoj blizini drugih izvora pitkih voda Rijeke dubrovačke.

 

II.

 

Traži se od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije i Hrvatskih cesta d.o.o. da uvaže stajalište ovog Gradskog vijeća kao legitimno izabranog tijela, predstavnika građana Grada Dubrovnika.

 

Ova deklaracija objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", te predstavlja izraz političke volje demokratsko izabranih vijećnica i vijećnika u Gradu Dubrovniku.

 

 

KLASA: 360-01/21-01/78

URBROJ: 2117/01-09-21-01

Dubrovnik, 25. veljače 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------