PONUDA vlasnicima/suvlasnicima nekretnina katastarskih oznaka čest. zem. 988/3 i 988/4 obje k.o. Gruž za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale, II. faza izgradnje

Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB:21712494719, zastupan po gradonačelniku Matu Frankoviću, sukladno odredbi članka 30. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( "Narodne novine", broj: 74/14, 69/17 i 98/19  ) objavljuje slijedeću

 

PONUDU

 

vlasnicima/ suvlasnicima nekretnina katastarskih oznaka čest. zem. 988/3 i 988/4 obje k.o. Gruž za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, rekonstrukcije i  proširenja Lapadske obale, II. faza izgradnje sukladno Parcelacijskom elaboratu oznake ZOP: 17/11-II, T.D.: 44/15-PE-01 izrađenom po Žarku Međugorec, dipl. ing. geod. i suradnici Marina Brljević, mag. ing. geod. et geoinf.  iz društva GEOPROMING d.o.o. za projektiranje, nadzor i konzalting u graditeljstvu iz  Metkovića  u listopadu 2016. godine prema Lokacijskom  dozvoli Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika, KLASA: UP/I-350-05/13-01/124, URBROJ: 2117/01-15-15-28 od 20. siječnja 2015.g. a pravomoćnom od 13. prosinca 2017.g. 

 

TEKST PONUDE DOSTUPAN JE U VEZANIM DOKUMENTIMA.