JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila

Na temelju članka 4. Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” broj 6/19, dalje u tekstu: Odluka) i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 363-01/19-09/14, URBROJ: 2117/01-01-19-2 od 22. svibnja 2019.g., Grad Dubrovnik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta za potrebe

zajedničkog korištenja električnih automobila

 

 I.

Predmet natječaja je davanje u zakup  rezerviranih parkirališnih mjesta  za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila (dalje u tekstu: car sharing).

U smislu odredbi Odluke i ovog javnog natječaja Car sharing se smatra mogućnost korištenja električnog automobila za veći broj korisnika. Korisnici usluge iznajmljuju  električni automobil za određeni vremenski period te za tu uslugu plaćaju naknadu određenu od strane pružatelja usluge.

II.

Rezervirana parkirališna mjesta za potrebe car sharinga mogu se odobriti pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku koji obavlja djelatnost car sharinga i koja:

-       uplati jamčevinu iz točke VIII ovog javnog natječaja

-       nema dugovanja prema Gradu Dubrovniku

-       nema dugovanja s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-       registriran je za obavljanje predmetne djelatnosti

-       protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak i osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana odredbama članka 251. Zakona o javnoj nabavi

-       raspolaže sa najmanje 7 automobila na električni pogon

-       omogućuje korištenje električnih automobila u potpunosti putem mobilne aplikacije

-       ima osigurano 24 satno dežurstvo za održavanje električnih automobila i mobilne aplikacije koja služi za korištenje automobila

-       ponudi najviši iznos godišnje zakupnine

-       dostavi valjanu ponudu

 

Rezervirana parkirališna mjesta za potrebe car sharinga dati će se u zakup na sljedećim lokacijama:

 - tri rezervirana parkirališna mjesta na izvanuličnom parkiralištu Žičara-donji plato označena brojevima 34., 35. i 36.;

- dva rezervirana parkirališna mjesta označena brojevima 84. i 85. na izvanuličnom parkiralištu uz nogometno igralište Lapad, nasuprot k.br. 3 i k.br. 5 Ulice Ivana Meštrovića.

 

III.

Rezervirano parkirališno mjesto daje se u zakup  za razdoblje od godinu dana.

Početni (najniži) iznos  zakupnine iznosi 2.000,00 kuna (slovima: dvijetisućekuna) po jednom parkirališnom mjestu za vremensko razdoblje od godinu dana.

IV.

Kriterij za odabir najbolje ponude  je najveća ponuđena cijena.

U koliko više ponuditelja ponudi istu cijenu za zakup rezerviranih parkirališnih mjesta za potrebe zajedničkog korištenja električnih automobila, prednost u odabiru ima ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

V.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

-       ispunjen i potpisan obrazac ponude (Obrazac 1);

-       dokaz o uplaćenoj jamčevini;

-       potvrdu Grada Dubrovnika o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog natječaja;

-       potvrdu porezne uprave iz koje je razvidno da je ponuditelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana, od dana objave Javnog natječaja;

-       rješenje o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar iz kojeg je razvidno da je pravna ili fizička osoba-obrtnik registrirana za obavljanje djelatnosti car sharinga (najma automobila);

-       izjavu da se da protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da osoba ovlaštena za zastupanje nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana odredbama članka 251. Zakona o javnoj nabavi; (Obrazac 2)

-       dokaz da ponuditelj u vlasništvu ima ili da raspolaže (najam, leasing i slično) sa najmanje 7 automobila na električni pogon; (ugovor ili izjava)

-       ispunjenu i potpisanu izjavu o osiguranom 24 satnom dežurstvu za održavanje električnih automobila i mobilne aplikacije koja služi za korištenje automobila (Obrazac 3)

-       dokaz  da se korištenje električnih automobila u potpunosti omogućuje putem mobilne aplikacije (izjava)

Ponuditelj je dužan na Obrascu 1., Obrascu 2. i Obrascu 3. koji čine sastavni dio ovog Javnog natječaja, dostaviti podatke iz stavka 1. alineje 1., alineje 6., alineje 8. ove točke.

Ponuditelji se mogu natjecati samo sa jednom ponudom koja uključuje svih pet parkirališnih mjesta iz točke II. ovog Javnog natječaja.

Po okončanju natječaja dokazi i isprave se ne vraćaju sudionicima natječaja.

Potvrdu Grada Dubrovnika iz stavka 1. alineje 3. ove točke izdaje Upravni odjel za proračun financije i naplatu, Dubrovnik, Ćira Carića br. 3, I kat.

VI.

Ponuda mora sadržavati sve obrasce i dokaze navedene u točki V. ovog Javnog natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, potpisane i ovjerene od ovlaštene osobe.

VII.

Detaljne obavijesti o uvjetima natječaja zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za promet, Dubrovnik, Ćira Carića 3, prvi kat, radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

Obrazac 1., Obrazac 2. i Obrazac 3. mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za promet ili na web stranici Grada Dubrovnika   (www. dubrovnik.hr).

VIII.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 6.000,00 kn (šesttisućakuna), a uplaćuje se na IBAN Grada Dubrovnika broj, HR3524070001809800009, MODEL: HR68,  poziv na broj: 7706-OIB-5.

IX.

U slučaju da ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda isti nema pravo na povrat jamčevine, a nadležno tijelo može odabrati  drugu  po redu najpovoljniju ponudu ili poništiti natječaj.

X.

Ponude za javni natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Grad Dubrovnik

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

s naznakom: “ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA ZA POTREBE ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA- NE OTVARAJ”

Ponude trebaju biti zaprimljene na navedenoj adresi, bez obzira na način dostave (osobno na pisarnici ili putem pošte), do dana 17. lipnja 2019.godine do 12:00 sati.

XI.

Nepravodobne, nepotpune, neprecizne ponude, ponude koje nisu dostavljene na Obrascu 1.,  Obrascu 2, Obrascu 3.,  i ponude koje nisu podnesene od ovlaštene osobe neće se razmatrati.

XII.

Grad Dubrovnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

XIII.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

XIV.

Grad Dubrovnik preko nadležnog upravnog odjela može zatražiti privremeno uklanjanje vozila sa zakupljenih rezerviranih parkirališnih mjesta za potrebe održavanja kulturnih, vjerskih i drugih društvenih događanja te izvođenje građevinskih radova.

 

 

 

     Gradonačelnik

     Mato Franković