JAVNO SAVJETOVANJE - Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.-2029.

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Grad Dubrovnik u okviru zakonskih odredbi i drugih propisa uređuje pravila i procedure upravljanja i raspolaganja imovinom u svom vlasništvu. Obveza Grada je urediti upravljanje i raspolaganje imovinom donošenjem Strategije upravljanja imovinom za razdoblje od 7 godina, a kojom se definiraju dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom pritom uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada.

 

Grad Dubrovnik dužan je svojom imovinom upravljati učinkovito i razumno, pažnjom dobrog gospodara, sukladno načelima odgovornosti, javnosti, ekonomičnosti i predvidljivosti.

 

Načelo odgovornosti osigurava se propisivanjem ovlasti i dužnosti, nadzorom nad upravljanjem imovinom, izvješćivanjem o postignutim ciljevima i učincima upravljanja i raspolaganja imovinom i poduzimanjem mjera protiv nositelja funkcija koji ne postupaju sukladno propisima.

 

Načelo javnosti upravljanja imovinom osigurava se propisivanjem pravila i kriterija upravljanja imovinom u aktima Grada Dubrovnika, a koji se donose na temelju pozitivnih zakonskih propisa, određivanjem ciljeva upravljanja imovinom u Strategiji upravljanja imovinom i Godišnjem planu upravljanja imovinom te redovitim upoznavanjem javnosti s aktivnostima tijela koja raspolažu gradskom imovinom.

 

Načelo ekonomičnosti osigurava efikasno ostvarivanje gospodarskih, infrastrukturnih, socijalnih i drugih javnih ciljeva Grada Dubrovnika.

 

Načelo predvidljivosti osigurava provođenje načelno jednakog postupanja u istim ili sličnim slučajevima.

 

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.–2029. trebala bi sadržavati sljedeće elemente:

  1. Opći dio

Opći dio Strategije upravljanja imovinom odnosi se na utvrđivanje i ostvarivanje ciljeva i svrhe same Strategije, opća načela, razradu važećih propisa i akata u području upravljanja i raspolaganja imovinom te opće podatke o Gradu Dubrovniku.

 

  1. Analiza stanja upravljanja i raspolaganja imovinom

Analiza stanja upravljanja i raspolaganja imovinom obuhvaća postojeće stanje i postojeće pojavne oblike imovine i nekretnina, razradu oblika i vrste nekretnina, stanje dokumentacije, pitanje sudskih i drugih sporova između Grada Dubrovnika i trećih osoba, pitanje povrata imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, pitanje rješavanja imovinskopravnih odnosa s Republikom Hrvatskom, pitanje ošasne imovine te posebno pitanje upravljanja i raspolaganja nepokretnim kulturnim dobrima uzevši u obzir Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”.

 

  1. Vizija, strateški ciljevi i mjere

Vizije, strateški ciljevi i mjere upravljanja imovinom predstavljaju željeno stanje i sliku idealnog upravljanja imovinom na način da se očuva vrijednost postojeće imovine njezinim stavljanjem u potpunu funkciju kako bi se postiglo da imovina pridonosi općem dobru na razini gospodarstva, infrastrukture i strateškog razvoja lokalne zajednice.

 

Strategijom upravljanja imovinom za razdoblje 2023.–2029. Grad Dubrovnik će odrediti stratešku ulogu imovine, a posebice nekretnina u svom vlasništvu, u ostvarivanju ciljeva svog poslovanja te će na temelju iste donositi godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, koji će detaljno razrađivati utvrđene ciljeve i mjere za ispunjenje tih ciljeva.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 3. travnja 2023. do 3. svibnja 2023. (do 12 sati), a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Strategije na e-mail adresu: gospodarenjeimovinom@dubrovnik.hr, s naznakom ''Javno savjetovanje – Strategija upravljanja imovinom Grada Dubrovnika za razdoblje 2023.-2029.''. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.

 

Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju, a konačna verzija Strategije proslijedit će se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.