Dopuna dnevnog reda 22. sjednice Gradskog vijeća

Sjednica Gradskog vijeća

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-19-22                                                    

Dubrovnik, 28. svibnja 2019.­                                                   

 

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

 

-          s v i m a -

 

PREDMET:  Dopuna dnevnog reda 22. sjednice

                      – dostavlja se,

                    ----------------------------------------------------

 

U privitku Vam dostavljamo materijale za dopunu dnevnog reda 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika zakazane za petak, 31. svibnja 2019., s početkom u 11 sati, i to za točke

 

  1. Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju obrazovnih materijala učenicima osnovnih škola Grada Dubrovnika,
  2. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje prava građenja na dijelu čest.zem. 550/6 k.o. Gruž površine 18 m2,
  3. Prijedlog zaključka kojim se ovlašćuje Gradonačelnik Grada Dubrovnika sa društvom Hotel Libertas d.o.o. iz Dubrovnika sklopiti ugovor o osnivanju prava služnosti na dijelu čest.zem. 1275/3 k.o. Gruž u površini od 469 m2.

 

 

S poštovanjem,            

                                                                                            

                                                                                                     Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                     mr.sc. Marko Potrebica, v. r.