JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2020. GODINU

Na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 23/18 i 11/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo objavljuje
 

 

JAVNI POZIV
ZA PREDLAGANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI ZA 2020. GODINU

Članak I.


Javne potrebe u socijalno-humanitarnoj djelatnosti i zdravstvenoj skrbi, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu, u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, jesu socijalno-humanitarne, zdravstvene i slične djelatnosti te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.


Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje direktnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni i zdravstveni rizici te osigurao razvoj potencijala korisnika za život u zajednici.
Prijave prijedloga programa, projekata i manifestacija moraju obavezno obuhvatiti jedno od navedenih prioritetnih područja:

 1. PODRUČJE SOCIJALNE SKRBI:

 

 1. Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti i socijalnom uključivanju ranjivih skupina (beskućnici, osobe i obitelji u riziku od siromaštva, dugotrajno nezaposlene osobe, jednoroditeljske obitelji).
 2. Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi putem organiziranih aktivnosti u zajednici.
 3. Programi, projekti ili manifestacije namijenjeni razvoju udomiteljstva (za djecu i odrasle).

Za financiranje navedenih programa, projekata ili manifestacija predviđen je iznos od 337.500,00 (tistotridesetsedamtisućaipetstotina) kuna, sukladno članku 2. ovog Javnog poziva.

 

 1. PODRUČJE ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE SKRBI
 1. Programi, projekti ili manifestacije namijenjene promicanju zdravlja, zdravstvenog odgoja i zdravstvenog prosvjećivanja;
 2. Programi, projekti ili manifestacije namijenjene prevenciji ovisnosti i unaprjeđenju zaštite mentalnog zdravlja ;
 3. Programi, projekti ili manifestacije namijenjene psihosocijalnoj zaštiti teško bolesnih i kronično bolesnih osoba;
 4. Programi/projekti namijenjeni skrbi o oboljelim osobama koje ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu izvan mjesta prebivališta


Za financiranje navedenih programa, projekata ili manifestacija predviđen je iznos od 570.000,00 (petstosedamdesettisuća) kuna, sukladno članku 2. ovog Javnog poziva.
 


 
Članak II.

 
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 907.500,00 (devetstosedamtisućaipetstotina) kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji udruga ili druga organizacija civilnog društva( u daljnjem tekstu: Organizacija) može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 (pettisuća) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 200.000,00 (dvjestotisuća) kuna, Okvirni broj organizacija s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta temeljem ovog Javnog poziva jest do 35.
Okvirni broj programa, projekata i manifestacija koje će Grad Dubrovnik putem ovog Javnog poziva financirati jest do 50.

Članak III.
  

Organizacije koje prijavljuju program, projekt ili manifestaciju temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,
 2. da su prijavitelji registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija svrha nije stjecanje izravne dobiti (organizacije civilnog društva),
 3. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlaštene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,
 4. da program, projekt ili manifestaciju koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
 5. da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika i drugih javnih izvora,  
 6. da prijavitelj ne smije na javni poziv prijaviti više od tri programa, projekta i manifestacije, a broj dopuštenih prijava utvrđuje se javnim pozivom,
 7. da prijavitelj uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Dubrovnika,
 8. da za program, projekt ili manifestaciju nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Dubrovnika, 
 9. da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i izvoditelja aktivnosti, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela  koja su propisana Uredbom,
 10. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice Organizacije ili drugi prikladan način),
 11. da prijavitelji imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, projekta ili manifestacije temeljem programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga,
 12. da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr. ) te
 13. da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Gradu Dubrovniku i drugim institucijama i tijelima,
 14. da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore  za istu svrhu.

 

Članak IV.
  

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju Organizacije registrirane za obavljanje djelatnosti socijalne i zdravstvene skrbi čija se djelatnost obavlja na području Grada Dubrovnika ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Grada Dubrovnika, sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18 i 11/19 ).
 
Prijavitelj može podnijeti maksimalno tri (3) prijave programa/projekta te dvije (2) manifestacije, sukladno članku 4. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18 i 11/19.) na ovaj Javni poziv.
Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr), ovisno prijavljuje li se program, projekt ili manifestacija te ovisno o visini iznosa koji se traži u prijavi.
Ukoliko prijavitelj podnosi više od jednog prijedloga programa, projekata ili manifestacije potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom obveznom dokumentacijom.
Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta obuhvaća:

 1. Prijavni obrazac programa ili projekta – iznad 50.000,00 HRK
 2. Prijavni obrazac programa ili projekta manje ili jednako 50.000,00 HRK   
 3. Obrazac proračuna
 4. Obrazac izjave o partnerstvu ( ukoliko se projekt/program prijavljuje u partnerstvu)
 5. Obrazac životopisa voditelja projekta/programa
 6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 7. Obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranim iz javnih izvora
 8. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih/programskih aktivnosti

 

Obvezna dokumentacija za prijavu manifestacija obuhvaća:

 1. Prijavni obrazac manifestacije –iznad 50.000,00 HRK
 2. Prijavni obrazac manifestacije – manje ili jednako 50.000,00 HRK
 3. Obrazac proračuna
 4. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranjaČlanak V.
 


Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti  u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika na adresi Iva Vojnovića 31, 20000 Dubrovnik te na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr).
U slučaju da program, projekt ili manifestacija predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.
Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Članak VI.


Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.
Programi, projekti i manifestacije koje ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta ili manifestacije.
Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija vrednuje prijedloge programa, projekata i manifestacija sukladno slijedećim kriterijima:

 1. identifikacija i analiza problema u odnosu na projektno rješenje problema
 • najviše 10 bodova,
 1. usklađenost svrhe projekata s prioritetima/ciljevima/mjerama EU/nacionalnih/regionalnih i lokalnih strateških dokumenata (nije relevantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti
 • najviše 5 bodova,
 1. definiranje ciljeva projekta i njihovih izvora provjere (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti
 • najviše do 10 bodova,
 1. relevantnost ciljeva programa/projekta u odnosu na ciljeve Javnog poziva
 • najviše do 10 bodova,
 1. određenost ciljne skupine (definiranje i kvantifikacija)
 • najviše 10 bodova,
 1. koherentnost i izvedivost programa/projekta – razrada radnih paketa programa/projekta
 • najviše 15 bodova,
 1. izvedivost plana provedbe i opravdanost troška
 • najviše do 20 bodova,
 1. spremnost prijavitelja/partnera za provedbu programa/projekta
 • najviše 10 bodova,
 1. održivost projektnih aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti-najviše 5 bodova

10.  vrednovanje projektnih/programskih rezultata (nije relavantno za programe/projekte iznad 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti
            - najviše 5 bodova
11. analiza rizika (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00   (pedesettisuća) kuna vrijednosti
            - najviše 5 bodova

12. partnerske organizacije i raspodjela uloga
            - najviše 10 bodova
13. uključenost volontera
           - najviše 10 bodova
14. dupliciranje aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

 

Članak VII.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, ispunjene putem računala, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik, s naznakom :“ Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa ili manifestacije iz područja socijalne skrbi“ ili „ Ne otvaraj- Javni poziv, prijava projekta/programa ili manifestacije iz područja zdravstvene skrbi“.
Javni poziv otvoren je od 21. listopada do 25. studenog 2019. godine.


Članak VIII.
  

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru socijalnog programa Grada Dubrovnika.
Po završetku vrednovanja programa/projekata Grad Dubrovnik će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima Organizacija kojima su odobrena financijska sredstva na web stranici (www.dubrovnik.hr), a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.
U  roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Dubrovnik će obavijestiti Organizacije čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.
Iz proračuna Grada Dubrovnika neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.
 
Napomena:


Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, br. 25/13 i br.85/15 .), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom, a u svrhu za koju su prikupljeni.


KLASA: 550-01/19-02/12

UR.BROJ: 2117/01-05-19-03

 

Dubrovnik,14.listopada 2019.
 
 
 

                                                                                                       Gradonačelnik

 

                                                                                                       Mato Franković