JAVNI POZIV ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2019. GODINU

 

KLASA: 402-08/19-01/02

URBROJ: 2117-01-01-19-3

Dubrovnik, 29. ožujka 2019. godine

 

Na temelju članka 14. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 23/18. u daljnjem u tekstu: Odluka), gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje sljedeći

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU JEDNOKRATNIH FINANCIJSKIH POTPORA UDRUGAMA ZA 2019. GODINU

 

I.

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela jednokratne financijske potpore udrugama ili drugim organizacijama civilnog društva (u daljnjem tekstu: Organizacije) za 2019. godinu za sljedeće prioritete:

-          obilježavanje značajnijih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično koje su od posebnog značaja za Grad Dubrovnik

-          podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju Organizacija s područja Grada Dubrovnika.

 

Ovaj Javni poziv otvoren je do iskorištenja financijskih sredstava za 2019. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

 

II.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 300.000,00 (tristotisuća) kuna.

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji Organizacija može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 3.000,00 (tritisuće) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 30.000,00(tridesettisuća)kuna.

Okvirni broj Organizacija s kojima će se ugovoriti provedba programa/projekata jest do 40.

 

Organizacija je ovlaštena podnijeti prijavu za dva programa/projekta koji su sukladni točki I. ovog Javnog poziva te Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

Ovaj Javni poziv ne odnosi se na:

-          financiranje programa i projekata ustanova, udruga i zaklada čiji je osnivač ili suosnivač Grad Dubrovnik, druga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska,

-          financiranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva koje su upisane u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija koje vodi Vijeće za elektroničke medije,

-          financiranje programa i projekata javnih potreba koje provode udruge i koji su u pojedinim područjima propisani posebnim zakonima,

-          na programe/projekte i manifestacije u kojima Grad Dubrovnik sudjeluje kao partner ili suorganizator,

-          dodjelu nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjenim udrugama,

-          sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora,

-          sufinanciranje programa/projekata/manifestacija za koje je Organizacija već ostvarila financijska sredstva iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu.

 

III.

 

Organizacije koje prijavljuju program/projekt temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 

1.    da su upisani u odgovarajuće registre; Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija ili druge odgovarajuće registre sukladno propisima. Iz uvida u Registar neprofitnih organizacija mora biti razvidno kako je udruga ili druga organizacije civilnog društva predala financijski izvještaj za prethodnu godinu odnosno izjavu o  neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu, osim u slučaju kada se radi o novoosnovanoj Organizaciji,

2.    da su registrirani kao udruge ili druge pravne osobe čija svrha nije stjecanje izravne dobiti (organizacije civilnog društva),

 

3.    da su svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlaštene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,

 

4.    da program/projekt koji prijavitelj dostavi na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,

 

5.    da su uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika i drugih javnih izvora,  

 

6.    da uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Dubrovnika,

 

7.    da za program/projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Dubrovnika, 

 

8.    da se protiv prijavitelja odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i izvoditelja aktivnosti programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela  koja su propisana Uredbom,

 

9.    da imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice Organizacije ili drugi prikladan način)

 

10.  da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa/projekta temeljem programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga,

 

11.  da imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.),

 

12.  da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Gradu Dubrovniku i drugim institucijama i tijelima,

 

13.  Organizacija mora ispunjavati preostale odredbe ovog Javnog poziva, Odluke i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15).

 

IV.

 

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr).

 

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta obuhvaća:

1.    Prijavni obrazac programa/projekta, 

2.    Obrazac proračuna,

3.    Obrazac izjave o partnerstvu (ukoliko se projekt/program prijavljuje u partnerstvu),

4.    Obrazac životopisa voditelja projekta/programa,

5.    Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

6.    Obrazac izjave o projektima/programima financiranim iz javnih izvora,

7.    Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih/programskih aktivnosti,

8.    Obrazac izjave o nepostojanju pravomoćne presude za prekršaje i kaznena djela

Prije potpisivanja Ugovora, temeljem odluke o dodjeli financijskih sredstava, Organizacija koja ostvaruje pravo na financijska sredstva temeljem ovog Javnog poziva morati će priložiti sljedeće dokaze:

-          uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i izvoditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, u izvorniku, ne starija od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,

-          potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku,  ne starija od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva,

 

Potvrdu Grada Dubrovnika o nepostojanju duga prema Gradu Dubrovniku pribavlja Upravni odjel za poslove gradonačelnika prije potpisivanja Ugovora, temeljem odluke o dodjeli financijskih sredstava,  od Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

 

Prije potpisivanja Ugovora, temeljem odluke o dodjeli financijskih sredstava, Organizacija koja ostvaruje pravo na financijska sredstva temeljem ovog Javnog poziva po potrebi će morati priložiti i sljedeće dokaze:

-          revidirani obrazac proračuna,

-          sporazum o partnerstvu,

-          dodatnu dokumentaciju koju utvrdi nadležno Povjerenstvo.

V.

 

Obrasci za prijavu, Uputa za prijavitelje kao i ostala dokumentacija može se preuzeti u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika na adresi Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik te na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr).

 

U slučaju da program/projekt predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.

 

Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

VI.

 

Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete te da li je prijavljeni program/projekt već financiran od strane Grada Dubrovnika u 2019. godini temeljem posebnog javnog poziva.

 

Programi/projekti koje ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.

 

Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija vrednuje prijedloge programa/projekata sukladno slijedećim kriterijima:

 

1.    opravdanost ciljeva programa/projekta u odnosu na stvarne probleme, potrebe i prioritete ciljanih skupina i korisnika kojima se program/projekt treba baviti

-          najviše 10 bodova,

2.    iskustvo i stručna osposobljenost Organizacije,

-          najviše 10 bodova,

3.    kvaliteta prijedloga programa/projekta (aktivnosti programa/projekta koje potiču pozitivne promjene koje su od posebnog značaja za Grad Dubrovnik)

-          najviše 20 bodova,

4.    učinkovitost programa/projekta u odnosu na traženi iznos financijske potpore,

-          najviše 20 bodova,

5.    partnerstvo je stabilno i uloge partnera jasno su pojašnjene,

-          najviše 10 bodova

6.    jasno je objašnjeno na koji način će se vrednovati rezultati programa/projekta i prikazati potreba za održavanjem istog,

-          najviše 15 bodova,

7.    uključenost volontera u projektne aktivnosti,

-          najviše 5 bodova.

8.    uključenost građana u projektne aktivnosti

-          10 bodova

 

Samo programi/projekti s rezultatom od 70 ili više bodova će se financirati po vremenu zaprimanja do iskorištenja raspoloživih sredstava ili najkasnije do 01. prosinca 2019. godine.

 

VII.

 

Javni poziv otvoren je od 05. travnja 2019. godine do iskorištenja financijskih sredstava ili najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.

 

 

U slučaju predaje prijave programa/projekta osobnom dostavom, podatak o datumu i vremenu predaje prijave programa/projekta na Javni poziv smatra se službenim vremenom zaprimanja paketa/omotnice zabilježenom u urudžbenom odjelu Grada Dubrovnika, uz istovremenu potvrdu njena privitka.

 

U slučaju podnošenja prijave programa/projekta poštanskom pošiljkom, podatak o datumu i vremenu predaje prijave programa/projekta na Javni poziv smatra se datum i vrijeme podnošenja prijave programa/projekta zabilježen na paketu/omotnici od strane davatelja poštanske usluge.

Kod podnošenja prijave programa/projekta poštanskom pošiljkom na zaprimljenom paketu/omotnici moraju biti jasno i čitljivo naznačeni datum i vrijeme (sat i minute) slanja projektnog prijedloga.

Datum i vrijeme slanja prijave programa/projekta na paketu/omotnici ne upisuje sam prijavitelj.

Ukoliko kod podnošenja prijave programa/projekta na paketu/omotnici nije zabilježen datum, takva prijava se isključuje iz daljnjeg postupka.

Ukoliko zabilježeni datum na paketu/omotnici nije jasno i čitljivo naznačen, prijavitelj može u fazi postupka dodjele biti zatražen da osigura službeni dokaz s navedenim podatkom (npr. potvrda o primitku preporučene pošiljke).

Ukoliko na taj zahtjev prijavitelj nije u mogućnosti osigurati službeni dokaz o nedvojbenom datumu podnošenja prijave programa/projekta poštanskom pošiljkom, takva prijava se isključuje.

 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce, u izvorniku, vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom.

  

Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom ili osobno na adresu:

 

Grad Dubrovnik,

Gundulićeva poljana 10,

20000 Dubrovnik,

s naznakom: “Ne otvaraj- Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. godinu“

 

Rok za prijavu na ovaj Javni poziv je od 05. travnja 2019., a ističe danom odobrenja posljednjeg prijave programa/projekta koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva, a najkasnije 1. prosinca 2019. godine.

 

Predaja prijave znači da se prijavitelj i, u slučaju partnerstva, svi partneri slažu s uvjetima poziva i kriterijima za ocjenjivanje.

 

Prijave programa/projekata koji su dostavljeni na neki drugi način, predani prije objave Javnog poziva, predani u razdoblju trajanja obustave Javnog poziva ili predani nakon zatvaranja ili poništenja Javnog poziva (uključujući i dan na koji je Javni poziv zatvoren ili poništen) biti će odbačeni.

 

Zaprimljene prijave ne vraćaju se prijaviteljima.

 

Sve prijave poslane ili dostavljene izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

 

VIII.

 

Po završetku vrednovanja programa/projekata Grad Dubrovnik će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima Organizacija kojima su odobrena financijska sredstva na web stranici (www.dubrovnik.hr).

 

Postupak dodjele ne može trajati duže od 60 kalendarskih dana za pojedinu prijavu, računajući od dana zaprimanja pojedine prijave do dana donošenja Odluke o financiranju za predmetnu prijavu.

 

IX.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo bez obrazloženja zatvoriti, obustaviti ili poništiti ovaj Javni poziv i prije donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava bez snošenja odgovornosti prema podnositeljima prijava.

 

Napomena:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama, a u svrhu za koju su prikupljeni.

Traženi osobni podaci iz obrasca su relevantni i potrebni za ispunjavanje svrhe u koju se obrađuju, a prijavitelji su dužni dati istinite i točne podatke.

Sa svojim vlastoručnim potpisom prijavitelj je nedvosmisleno i jasno izrazio svoju volju da se osobni podaci obrađuju u svrhu provođenja ovog Javnog poziva.

Grad Dubrovnik neće dati na korištenje osobne podatke prijavitelja drugim primateljima osim u slučajevima predviđenim zakonskim propisima.

 

 

Gradonačelnik

Mato Franković