JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz djelatnost autotaksi prijevoza

Na temelju članka 4. Odluke o rezerviranim parkirališnim mjestima pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz određene djelatnosti (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” broj 1/21, dalje u tekstu: Odluka), prijedloga Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika KLASA: 363-01/21-09/07, URBROJ: 2117-01-11-21-10 od 7. travnja 2021., a sve u smislu preporuka iz Izvješća o reaktivnoj promatračkoj misiji UNESCO-a i ICOMOS-a,  Komunikacije Europske Komisije „Akcijski plan o urbanoj mobilnosti“ (COM/2009/490), Direktive 2008/50/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2008. godine, Bijele knjige Europske Komisije „Plan za jedinstveni europski prometni prostor - put prema konkurentnom prometnom sustavu unutar kojeg se učinkovito gospodari resursima” (COM/2011/144), Komunikacije Europske Komisije „Zajedno prema konkurentnoj gradskoj mobilnosti s učinkovitim iskorištavanjem resursa“ (COM/2013/0913); Nacionalnog programa za razvoj i uvođenje inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine („Narodne novine“, broj 82/14.), Akcijskog plana za integraciju politika LEZ-a u prometnom planiranju funkcionalnog urbanog područja grada Dubrovnika, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti br. 04/2019; Stručnog mišljenja za izradu odluke o zakupu rezerviranih parkirališnih mjesta na parkingu ispod Minčete u Dubrovniku, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, iz siječnja 2021. i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­363-01/21-09/07, URBROJ: 2117-01-01-21-11 od 7. travnja 2021., Grad Dubrovnik raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta

pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz djelatnost autotaksi prijevoza

 

 

 I.

Predmet natječaja je davanje u zakup rezerviranih parkirališnih mjesta pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz djelatnost autotaksi prijevoza (dalje u tekstu: Autotaksi prijevoz).

U smislu odredbi Odluke i ovog javnog natječaja Autotaksi  prijevoz je djelatnost  javnog  prijevoza  putnika  koja  se  obavlja  osobnim  automobilom  kategorije M1, ako se jedan putnik ili povezana skupina putnika ukrcava na jednom ili na više mjesta, a iskrcava na samo jednom  drugom mjestu, a takav prijevoz se obavlja temeljem jedne narudžbe i uz jedno plaćanje ukupne naknade za obavljeni prijevoz određene taksimetrom ili elektroničkom aplikacijom iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja prema unaprijed poznatim uvjetima, pri čemu je narudžba prijevoza realizirana pozivom, elektroničkom aplikacijom ili neposredno kod vozača i koja nema obilježja drugih oblika prijevoza putnika.

 

II.

Rezervirana parkirališna mjesta za potrebe Autotaksi prijevoza mogu se odobriti pravnoj ili fizičkoj osobi-obrtniku:

-       koji uplati jamčevinu iz točke VIII ovog javnog natječaja

-       koji nema dugovanja prema Gradu Dubrovniku

-       koji nema dugovanja s osnove dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

-       protiv kojeg se ne vodi kazneni postupak i osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana odredbama članka 251. Zakona o javnoj nabavi

-       koji je registriran za obavljanje autotaksi prijevoza ili ima u članstvu/okuplja pripadnike koji su registrirani za obavljanje autotaksi prijevoza

-       koji ima dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Dubrovnika izdanu od Grada Dubrovnika ili nadležnog Ministarstva temeljem članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18, 98/19)

ili

koji ima u članstvu/okuplja pripadnike koji imaju dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Dubrovnika izdanu od Grada Dubrovnika ili nadležnog Ministarstva temeljem članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18, 98/19)

-       koji ispunjava uvjet tehničke sposobnosti na način da:

a)     je vlasnik najmanje 24 osobna automobila ili

b)     ima pravo na upotrebu najmanje 24 osobna automobila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu

za Autotaksi prijevoz na području Grada Dubrovnika.

Moguća je kombinacija prava iz točke a) i b) ovoga podstavka (npr. određeni broj automobila u vlasništvu, a određeni broj na koji ponuditelj ima pravo na uporabu, ali ukupni broj osobnih automobila mora biti najmanje 24)

-       ostvari najviše bodova u skladu sa kriterijima iz točke IV. ovoga natječaja.

-       dostavi valjanu ponudu.

Odobravanjem rezerviranog parkirališnog mjesta cilj je zadovoljiti javni interes u smislu organizacije prometa u mirovanju, osiguravanja protočnosti i sigurnosti prometa na području Grada Dubrovnika, osobito područja oko Povijesne jezgre Grada Dubrovnika. Uvođenjem  mjera kojima bi se u blizini Pila osigurao prostor na kojem bi se osobe koje obavljaju autotaksi prijevoz mogle parkirati te korištenjem predmetnih parkirališnih mjesta uklanja se određeni broj osobnih automobila sa samog kolnika na kojem se jednosmjerno odvija promet te smanjuje zagušenje. Uporaba od najmanje 24 osobna automobila s kojima se obavlja Autotaksi prijevoz na području Grada Dubrovnika, u smislu prethodnog stavka, podstavka 7., utvrđeno je sukladno Stručnom mišljenju za izradu odluke o zakupu rezerviranih parkirališnih mjesta na parkingu ispod Minčete u Dubrovniku, Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta prometnih znanosti, iz siječnja 2021. godine sa svrhom omogućavanja naizmjeničnog korištenja 12  predmetnih rezerviranih parkirnih mjesta, a sve s ciljem smanjenja broja osobnih automobila na samom kolniku u neposrednoj blizini Povijesne jezgre Grada Dubrovnika i time smanjenja zagušenja prometnog tijeka.

 

Rezervirana parkirališna mjesta za potrebe parkiranja pravnim i fizičkim osobama-obrtnicima vezano uz djelatnost Autotaksi prijevoza dat će se u zakup na sljedećim lokacijama:

 

 - dvanaest rezerviranih parkirališnih mjesta na izvanuličnom parkiralištu ispod tvrđave Minčeta.

 

 

III.

Rezervirana parkirališna mjesta daju se u zakup za razdoblje od godinu dana.

Početni (najniži) iznos zakupnine iznosi 15.000,00 kuna (slovima: petnaest tisuća kuna) mjesečno za svih dvanaest parkirališnih mjesta iz točke II. ovog Javnog natječaja.

 

IV.

Ponuditelji se mogu natjecati samo sa jednom ponudom koja uključuje svih dvanaest parkirališnih mjesta iz točke II. ovog Javnog natječaja za razdoblje od godinu dana

Elementi za ocjenu povoljnosti ponude su:

-    ponuđeni iznos mjesečne zakupnine

-    broj osobnih automobila ponuditelja.

 

 

a)    Kriterij:  Visina ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine 

 

Visina ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine određuje se u skladu s iznosom iz ponude ponuditelja iskazan u Obrascu 1.

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj ostvaruje prema ovom kriteriju je 30.

Onaj ponuditelj koji dostavi ponudu sa najvišim iznosom mjesečne zakupnine ostvaruje maksimalan broj bodova iz ovog kriterija.

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli:

 

BZ = 30 X IP / NPI  

 

BZ       (bodovi iz kriterija visine ponuđenog iznosa mjesečne zakupnine)

IP        (iznos mjesečne zakupnine iz ponude)

NPI      (najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u ovom natječaju)

 

 

b)    Kriterij: broj osobnih automobila

 

Broj osobnih automobila utvrđuje se na temelju dostavljenih dokaza o vlasništvu ili dokaza o pravu na uporabu osobnih automobila iz evidencije vozila ili izvoda iz licencije (tč. V. stavak 1. podstavak 6, pod 1b ili 2c), ne manje od 24 osobnih automobila.

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj ostvaruje prema ovom kriteriju je 70.

Onaj ponuditelj koji dostavi ponudu sa najvišim brojem osobnih automobila ostvaruje maksimalan broj bodova iz ovog kriterija.

 

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli:

 

BOA = 70 x POA / NOA

 

BOA    (bodovi iz kriterija broja osobnih automobila)

POA    (broj osobnih automobila iz ponude)

NOA    (najviši ponuđeni broj osobnih automobila u ovom natječaju)

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj ponuditelj koji ima najveći ukupan zbroj bodova (UZB).

 

UZB = BZ + BOA  

 

Ukoliko više ponuditelja ima isti ukupni zbroj bodova, prednost u odabiru ima ponuditelj koji je ranije predao ponudu.

 

 

V.

Pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

-       izvornik ispunjenog i potpisanog obrasca ponude (Obrazac 1);

-       izvornik dokaza o uplaćenoj jamčevini;

-       izvornik potvrde Grada Dubrovnika o nepostojanju dugovanja prema Gradu Dubrovniku, ne stariju od 30 dana od dana objave Javnog natječaja;

-       izvornik potvrde porezne uprave iz koje je razvidno da je ponuditelj ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana, od dana objave Javnog natječaja;

-       izvornik izjave da se da protiv osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i da osoba ovlaštena za zastupanje nije pravomoćno osuđena za kaznena djela propisana odredbama članka 251. Zakona o javnoj nabavi (Obrazac 2);

-       isprave vezane uz djelatnost Autotaksi prijevoza i udovoljavanja uvjeta tehničke sposobnosti:

1.    za fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost Autotaksi prijevoza:

a)  ovjerenu presliku važeće dozvole ponuditelja za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Dubrovnika izdanu od Grada Dubrovnika ili nadležnog Ministarstva temeljem članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18, 98/19)

b)  ovjerenu presliku iz evidencije vozila koju je ponuditelj dužan voditi, sukladno članku 14. stavak 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18, 98/19), za vozila iz točke c) ovoga stavka, koju su do dana objave ovoga javnog natječaja dostavili nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na cestovni promet ili ovjereni preslik izvoda iz licencije za vozila iz točke c) ovog stavka, za najmanje 24 osobna automobila kojima isti obavlja Autotaksi prijevoz na području Grada Dubrovnika.

c)   dokaz da ponuditelj ima u vlasništvu ili ima pravo na upotrebu vozila iz evidencije ili izvoda iz licencije iz točke b) ovoga stavka. Pravo vlasništva dokazuje se na temelju ovjerenog preslika prometne dozvole, a pravo na uporabu dokazuje se na osnovi ovjerenog preslika sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu

d)  izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar

2.    za pravne osobe koje okupljaju pripadnike/članove koji obavljaju djelatnost Autotaksi prijevoza:

a)    dokaz o pripadnosti/članstvu kod ponuditelja do dana objave natječaja (npr. izjava zakonskog zastupnika pravne osobe pod materijalnom i kaznenom odgovornošću; dokaz o uplaćenim članarinama i dr.)

b)    ovjerenu presliku pojedinačnih dozvola izdanih članovima/pripadnicima ponuditelja iz točke a) ovoga stavka za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Dubrovnika izdanu od Grada Dubrovnika ili nadležnog Ministarstva temeljem članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18, 98/19)

c)    ovjerenu presliku iz evidencije vozila koju su članovi/pripadnici ponuditelja dužni voditi, sukladno članku 14. stavak 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/18, 98/19), za vozila iz točke d) ovog stavka, koju su do dana objave ovoga javnog natječaja dostavili nadležnom upravnom tijelu županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na cestovni promet, ili ovjereni preslik izvoda iz licencije za vozila iz točke d) ovog stavka, za najmanje 24 osobna automobila kojima isti obavljaju Autotaksi prijevoz na području Grada Dubrovnika.

d)    dokaz da članovi/pripadnici ponuditelja imaju u vlasništvu ili imaju pravo na upotrebu osobnih automobila iz evidencije ili izvoda iz licencije iz točke c) ovoga stavka. Pravo vlasništva dokazuje se na temelju ovjerene preslike prometne dozvole, a pravo na uporabu dokazuje se na osnovi ovjerene preslike sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu

e)    izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar članova/pripadnika ponuditelja

Ponuditelj je dužan na Obrascu 1. i Obrascu 2, koji čine sastavni dio ovog Javnog natječaja, dostaviti podatke iz stavka 1. podstavka 1. i podstavka 5., ove točke.

Po okončanju natječaja dokazi i isprave se ne vraćaju sudionicima natječaja.

Potvrdu Grada Dubrovnika iz stavka 1. podstavka 3. ove točke izdaje Upravni odjel za proračun financije i naplatu, Dubrovnik, Ćira Carića br. 3, I kat.

VI.

Ponuda mora sadržavati sve obrasce i dokaze navedene u točki V. ovog Javnog natječaja, u izvorniku ili ovjerenoj preslici, potpisane od ovlaštene osobe.

VII.

Detaljne obavijesti o uvjetima natječaja zainteresirani mogu dobiti u Upravnom odjelu za promet, Dubrovnik, Ćira Carića 3, prvi kat, radnim danom od 9,00 do 12,00 sati.

Obrazac 1. i Obrazac 2. mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za promet ili na web stranici Grada Dubrovnika   (www. dubrovnik.hr).

VIII.

Jamčevina za sudjelovanje u natječaju iznosi 3.000,00 kn (tritisućekuna), a uplaćuje se na IBAN Grada Dubrovnika broj, HR3524070001809800009, MODEL: HR68,  poziv na broj: 7706-OIB-5.

IX.

U slučaju da ponuditelj koji bude odabran kao najpovoljniji odustane od svoje ponude nakon provedenog postupka otvaranja i ocjene ponuda isti nema pravo na povrat jamčevine, a nadležno tijelo može odabrati drugu po redu najpovoljniju ponudu ili poništiti natječaj.

X.

Ponude za javni natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

 

Grad Dubrovnik

Pred Dvorom 1

20 000 Dubrovnik

s naznakom: “ZA JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP REZERVIRANIH PARKIRALIŠNIH MJESTA

PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA-OBRTNICIMA VEZANO UZ DJELATNOST AUTOTAKSI PRIJEVOZA - NE OTVARAJ”

 

Ponude trebaju biti zaprimljene na navedenoj adresi, bez obzira na način dostave (osobno na pisarnici ili putem pošte), do dana 19. travnja 2021. godine do 12:00 sati.

XI.

Nepravodobne, nepotpune, neprecizne ponude, ponude koje nisu dostavljene na Obrascu 1. i  Obrascu 2, te ponude koje nisu podnesene od ovlaštene osobe neće se razmatrati.

XII.

Grad Dubrovnik zadržava pravo poništenja natječaja ili dijela natječaja bez posebnog obrazloženja i bez snošenja odgovornosti prema ponuditeljima.

XIII.

Ponuditelji će biti pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.

XIV.

Grad Dubrovnik preko nadležnog upravnog odjela može zatražiti privremeno uklanjanje osobnih automobila sa zakupljenih rezerviranih parkirališnih mjesta za potrebe održavanja kulturnih, vjerskih i drugih društvenih događanja te izvođenje građevinskih radova.

 

 

 

     Gradonačelnik

     Mato Franković