PONUDA vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Petrovo Selo i k.o. Zaton za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama a sve u svrhu realizacije izgradnje nerazvrstane ceste od Mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik

R E P U B L I K A     H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

G R A D     D U B R O V N I K

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

 

 

Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 21712494719, zastupan po gradonačelniku Matu Frankoviću, sukladno odredbu članka 30. stavka 1. i odredbi članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( "Narodne novine", broj: 74/14. i 69/17. ) objavljuje slijedeću

 

PONUDU

 

vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Petrovo Selo i k.o. Zaton za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama a sve u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, izgradnje nerazvrstane ceste od Mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik s rekonstrukcijom dijela postojeće ceste u k.o. Petrovo Selo na dijelovima nekretnina katastarskih oznaka čest.zem. 65/1, 23/11, 65/3, 65/12, 23/4, 65/17, 23/17, 65/5, 65/4, 21/2, 21/3, 21/4, 23/9, 21/7, 23/10, 12 i 15 sve k.o. Petrovo Selo te nekretnina katastarskih oznaka čest.zem. 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963 i 1965 sve k.o. Zaton koji dijelovi sukladno Geodetskim elaboratima za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izrađenim u svrhu provedbe lokacijske dozvole na k.č. 65/1, 23/11, 65/3, 65/12, 23/4, 65/17, 23/17, 65/5, 65/4, 21/2, 21/3, 21/4, 23/9, 21/7, 23/10, 12 i 15 sve k.o. Petrovo Selo i na k.č. 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963 i 1965 sve k.o. Zaton oznaka 34/2019 i 36/2019, izrađenim od strane društva Geodet d.o.o. iz Dubrovnika, ovlaštenog inženjera geodezije Marina Kneževića, dipl.ing.geod.,. izrađenim na temelju pravomoćne Lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/12-01/10, urbroj: 2117/01-15-12-33 od 25. svibnja 2012., pravomoćne izmjene i dopune Lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05712-01/103, urbroj: 2117/01-15-12-4 od 15 studenog 2012.godine i pravomoćne izmijene i dopune Lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/19-01/07 urbroj: 2117/01-15/14-19-8 od 10. travnja 2019. godine

 

Vlasnicima/suvlasnicima gore navedenih nekretnina Grad Dubrovnik u skladu sa zakonskim odredbama a sukladno Procjembenim elaboratima izrađenim od strane društva VEIG EKSPERT d.o.o. iz Splita, stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Franja Veiga, ing.arh., i Procjenama naknade izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu, šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta Tomislava Vitkovića, dipl.ing., iz Zagreba svi izrađeni u postupcima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina koji su se vodili pred za to nadležnim Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za imovinsko-pravne poslove pod klasom UP/I-943-04/19-01/154 i pod klasom UP/I-943-04/19-01/155 daje slijedeću ponudu:

 

- za stjecanje prava vlasništva na dijelovima nekretnina u k.o. Zaton i to: za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1965 u površini od 194 m²;  za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1963 u površini od 227 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1962 u površini od 92 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1960 u površini od 44 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1958 u površini od 621 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1957 u površini od 219 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1956 u površini od 694 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1955 u površini od 1249 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/4 u površini od 1411 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/3 u površini od 801 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/2 u površini od 333 m² i za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/1 u površini od 565 m², a koji dijelovi ulaze uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos u visini od 17,96 € odnosno 132,72 kune po m².

 

-u svrhu naknade za vrijednost nasada na nekretninama u k.o. Zaton kako slijedi: za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1965 u površini od 194 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.307,09 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1963 u površini od 227 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.325,00 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1962 u površini od 92 m²; koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 99,36 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1960 u površini od 44 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.224,29 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1958 u površini od 621 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.942,79 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1957 u površini od 219 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.320,89 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1956 u površini od 694 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.983,09 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1955 u površini od 1249 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 4.069,62 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/4 u površini od 1411 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.848,34 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/3 u površini od 801 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 4.141,48 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/2 u površini od 333 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.425,11 kuna i za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/1 u površini od 565 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.981,94 kune.

 

- za stjecanje prava vlasništva na dijelovima nekretnina u k.o. Petrovo Selo i to:

- za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/9 u površini od 3.300 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 15 u površini od 1.089 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 12 u površini od 606 m² i za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/10 u površini od 6.532 m² koji ulaze u sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 sve k.o. Petrovo Selo iznos u visini od 17,96 € odnosno 132,72 kune po m²;

- za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/9 u površini od 5.901 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/7 u površini od 201 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/4 u površini od 1.725 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/3 u površini od 523 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/2 u površini od 2.750 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/4 u površini od 1.915 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/5 u površini od 662 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/17 u površini od 133 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/17 u površini od 61 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/4 u površini od 2.806 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/12 u površini od 35 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/3 u površini od 149 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/11 u površini od 301 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/1 u površini od 294 m²  a koji dijelovi ulaze uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos u visini od 63,96 € odnosno 472,66 kuna po m².

 

 -u svrhu naknade za vrijednost nasada na nekretninama u k.o. Petrovo Selo kako slijedi: za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/9 u površini od 9.201 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 5.939,38 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 15 u površini od 1.089 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 12.544,50 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 12 u površini od 606 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 12.303,00 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/10 u površini od 6.532 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 2.299,26 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/7 u površini od 201 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 515,38 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/4 u površini od 1.725 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 3.983,60 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/3 u površini od 523 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 2.380,24 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/2 u površini od 2.750 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 642,28 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/4 u površini od 1.915 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 337,04 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/5 u površini od 662 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 1.411,00 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/17 u površini od 133 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 63,14 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/17 u površini od 61 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 65,98 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/4 u površini od 2.806 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 17.741,68 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/12 u površini od 35 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 314,83 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/3 u površini od 149 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 9.653,17 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/11 u površini od 301 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 2.707,56 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/1 u površini od 294 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 4.192,53 kuna;

 

Rok isplate navedenih naknada je 30 ( slovima: trideset ) dana od dana zaključenja nagodbe/kupoprodajnog ugovora.

 

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici gore navedenih nekretnina da, radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva i sklapanja kupoprodajnih ugovora odnosno nagodbi za gore navedene dijelove nekretnine koje ulaze u planiranu trasu gradske prometnice, pristupe u roku od 8 dana od dana objave ove ponude, odnosno najkasnije do 23. rujna 2019. godine u prostorije Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom Grada Dubrovnika, Zeljarica 1, III. kat, radnim danom u vremenu od 09:00 do 12:00.

 

S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koje su predmetom ovog oglasa a koji prihvate ponudu za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva Grad Dubrovnik sklopiti će ugovor o kupoprodaji uz isplatu tržišne naknade utvrđene u ovoj ponudi.

 

Protekom roka objave ponude ista ima karakter dokaza da je Grad Dubrovnik kao korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnicima/suvlasnicima gore navedenih nekretnina pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva na istima u smislu odredbi članka 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( "Narodne novine", broj: 74/14. i 69/17. ).

 

Za one nekretnine za koje se vlasnici/suvlasnici u gore navedenom roku ne očituju, odnosno ukoliko ne prihvate ponudu za sporazumno rješavanje pitasnja stjecanja prava vlasništva Grad Dubrovnik pokrenut će pred za to nadležnim tijelom postupak potpunog izvlaštenja u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste od Mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik s rekonstrukcijom dijela postojeće ceste u k.o. Petrovo Selo a sve sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( "Narodne novine", broj: 74/14. i 69/17. ).

 

U Dubrovniku, 14. rujna 2019. godine

 

 

                                                                                                          Ponuditelj:

                                                                                                     Grad Dubrovnik

                                                                                                       Gradonačelnik

                                                                                                       Mato Franković