JAVNO SAVJETOVANJE - Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području grada Dubrovnika

Zatvorena savjetovanja s javnošću

Pravni temelj za donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 23/17,13/19)  je članak 9. i 41. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (”Narodne novine” br. 85/15,121/16,99/18,25/19,98/19,32/20,42/20,126/21),čl. 6. Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” br.30/09,55/13,153/13,41/16,114/18 i 14/21, dalje ZZB) i članak 39. Statuta Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 2/21).

 

Prema čl.6. ZZB-a zabranjeno je obavljati radove,djelatnosti i druge aktivnosti koje u boravišnim prostorima uzrokuju buku štetnu po zdravlje ljudi. Uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopuštena je najdulje do 24 sata, osim ako vrijeme uporabe tih uređaja aktom nadležnog tijela grada nije drukčije određeno. Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u navedenim objektima ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke,vrijeme i mjesto nastanka stupio je na snagu 25.prosinca 2021. godine i objavljen je u “Narodnim novinama” br. 143/21.

 

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br. 23/17) i izmjenom i dopunom te Odluke (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika” br.13/19) uređuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Grada Dubrovnika, uporaba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom uz ugostiteljski objekt i u tom dijelu ovlaštenja za provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora, te prekršajne odredbe. Odlukom je također regulirano da buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom uz ugostiteljski objekt ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru. Propisano je koji ugostiteljski objekti i kada su obvezni ishoditi rješenje nadležnog tijela da su provedene mjere za zaštitu od buke u noćnim uvjetima rada, kao i vrijeme u kojem su vlasnici ugostiteljskih objekata dužni osigurati da se glazba ne čuje izvan zatvorenog prostora objekta.

 

Ovim nacrtom izmjene i dopune Odluke naglasak se stavlja na nadzor nad provedbom ove Odluke  po pitanju zaštite od buke elektroakusičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te se propisuje da je komunalno redarstvo Grada Dubrovnika ovlašteno provoditi taj nadzor. U provedbi nadzora radi zaštite od buke propisano je koje upravne mjere je ovlašteno poduzimati komunalno redarstvo, u kojim slučajevima je ovlašteno predlagati pokretanje prekršajnog postupka iIi  kazniti za prekršaj prekršitelja na mjestu počinjenja, sve ovo sukladno članku 16.st.4.ZZB-a.

 

Prema članku 2.st.1.i 2. Prekršajnog zakona (“Narodne novine” br.107/07,39/13,157/13, 110/15,70/17 i 118/18) prekršaji i prekršajne sankcije mogu se propisivati zakonom i odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te ih jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave mogu propisivati samo za povrede propisa koje one donose na temelju svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom.

 

 

OBRAZLOŽENJE UZ NACRT PRIJEDLOGA ODLUKE

 

Članak 1.

Mijenja se naziv glave III Odluke i sada glasi NADZOR

 

Članak 2.

Članak 14.Odluke mijenja se i  u st.1. propisuje da nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo Grada Dubrovnika,

U članku 14.st.2. Odluke propisuju se u skladu s člankom 16.st.4. Zakona o zaštiti od buke koje upravne mjere je ovlašteno provoditi komunalno redarstvo pri provedbi nadzora.

U čl.14.st.3. odluke propisuje se da je u provedbi nadzora komunalno redarstvo ovlašteno zatražiti od ovlaštene pravne osobe ispitivanje razine  buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

Članak 3.

U članku 16.st.1. Odluke dodaje se podstavak 4.kojim se propisuje novčana kazna za prekoračenje dozvoljene razine  buke na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

U članku 16.Odluke dodaje se stavak 4. kojim se propisuje ovlaštenje komunalno redarstva za izricanje novačne kazne na mjestu počinjenja prekršaja prekršitelju koji počini istovjetni prekršaj iz stavka 1.ovog članka.

Novčane kazne propisuju se sukladno članku 16.st.4., članku 19. ZZB-a, te članku 33.st.4.,5. i 6. Prekršajnog zakona.

 

Članak 4.

Propisuje se vrijeme stupanja na snagu Odluke.

 

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 22.travnja 2022.godine do zaključno 23.svibnja 2022. godine (do 24 sata), do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst nacrta Odluke na e-mail adresu turizam.gospodarstvo.more@dubrovnik.hr s naznakom “Javno savjetovanje-Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti Grada Dubrovnika. Nakon proteka navedenog vremenskog razdoblja neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanje i dostavljati prijedloge i komentare na ovu temu.