Djelokrug rada upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more obavlja upravne, stručne i administrativne poslove iz područja poduzetništva i turizma, a posebno:

 

 • analiza gospodarskih kretanja u Gradu; 
 • predlaganje poboljšanja uvjeta za poslovanje i daljnji gospodarski razvitak na temelju utvrđenog stanja; 
 • organiziranje i praćenje izrade razvojne gospodarske strategije Grada; 
 • promicanje gradskih gospodarskih potencijala u Hrvatskoj i inozemstvu; 
 • praćenje okolnosti, utvrđivanje i zastupanje interesa Grada u gospodarskim odnosima; 
 • koordiniranje i poticanje razvitka tradicionalnih obrta, maloga i srednjeg poduzetništva na području Grada; ―
 • redovito praćenje stanja gospodarskih aktivnosti u svezi s uvjetima poslovanja, poslovnim rezultatima tijekom povrata oduzete imovine, stupnjem nezaposlenosti i socijalnog stanja radno sposobnog stanovništva na području Grada; 
 • sudjelovanje u izradi prostornih planova te u odlučivanju o korištenju nekretnina u gospodarske namjene; 
 • sudjelovanje u izradi prijedloga visine gradskih naknada, poreza, prireza i rente s posebnim naglaskom i pozornošću na poslovne rezultate gospodarskih subjekata; 
 • sudjelovanje u organizaciji gospodarskih i turističkih manifestacija; 
 • poticanje i promocija turističkih aktivnosti; 
 • predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim organizacijama; 
 • praćenje i analiza stanja u području turizma te davanje smjernica za unapređenje različitih oblika održivog turizma u Gradu; 
 • koordiniranje aktivnosti svih dionika iz područja turizma te pronalaženje izvora i novih načina financiranja i kreditiranja turističke ponude; 
 • izrada općih i pojedinačnih akata te stručnih prijedloga za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Grada; 
 • predlaganje i provođenje mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednika te pružanje pomoći proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; 
 • provođenje postupka dodjele koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru te vođenje evidencije izdanih koncesijskih odobrenja; 
 • održavanje i upravljanje javnim plažama i kupalištima te čišćenje morske obale i priobalnog mora; 
 • provođenje postupaka dodjele koncesija za brodske linije te vođenje evidencije o istima; 
 • subvencioniranje građana Grada u zračnom prijevozu, obalnom linijskom prijevozu te autoceste radi bolje prometne povezanosti sa ostalim dijelovima RH; 
 • u ostvarivanju poslova iz svog djelokruga, suradnja s: Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtničkom komorom, Hrvatskim fondom za privatizaciju, turističkim zajednicama, bankama, trgovačkim društvima, obrtnicima i ostalim udrugama i institucijama iz područja poduzetništva, turizma i financija s područja Grada i Dubrovačko-neretvanske županije; 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka; 
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.