JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15. 82/16 i 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

 

Odredbama Zakona o sudovima propisano je kandidat za suca porotnika može biti:

-         osoba koja je punoljetni hrvatski državljani dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,

-         osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak,

-         osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću,

-         osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

 

 

SLIJEDOM NAVEDENOG

 

G R A D  D U B R O V N I K  P O Z I V A

 

sve zainteresirane građane Grada Dubrovnika koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Dubrovniku.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika predlaže suce porotnike Općinskog suda, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština.

 

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknade troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

 

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Dubrovnik, Gradsko vijeće, Odboru za izbor i imenovanje, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

 

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 020/ 351-823.

 

 

KLASA: 711-02/22-05/01

URBROJ: 2117-1-09-23-3

Dubrovnik, 9. ožujka 2023.