JAVNI POZIV za dodjelu kredita za školovanje za akademsku 2019./2020. godinu

Javni poziv UO obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

Na temelju članaka 4. i 5. Pravilnika o ostvarivanju prava na kredit za školovanje (Službeni glasnik Grada Dubrovnika 6/10, 8/11 i  13/13), objavljuje se

 

JAVNI POZIV

za dodjelu kredita za školovanje

za akademsku 2019./2020. godinu

 

I.

Pozivaju se studenti koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje tri godine prije objavljivanja ovog poziva, na podnošenje prijava za dodjelu kredita za školovanje za 2019./2020. akademsku godinu.

 

II.

Kredit je namjenski, za plaćanje troškova života i/ili za plaćanje školarine.

 

III.

Pravo na kredit ostvaruju svi studenti stručnih, preddiplomskih, diplomskih, integriranih i poslijediplomskih studija, uz uvjet da u roku upisuju godinu za godinom.

 

IV.

Visina kredita za plaćanje troškova života ugovara se ovisno o mjestu školovanja, te iznosi mjesečno:

- za studente preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji studiraju u    Dubrovniku od 70,00 do 150,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti

- za studente preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji studiraju na nekom od visokih učilišta izvan Dubrovnika, a u Republici Hrvatskoj od 70,00 do 400,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti;

- za studente preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji studiraju u inozemstvu od 70.00 do 550,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti.

 

Visina kredita za plaćanje troškova školarine:

- ugovara se do najviše 24.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, a isplaćuje se sukladno njenom stvarnom trošku.

 

V.

Postupak dodjele kredita provodi Stručno povjerenstvo za provođenje postupka dodjele kredita (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

  

 

VI.

Uvjeti kreditiranja su sljedeći:

- vrijeme korištenja kredita: broj godina korištenja kredita jednak je broju godina potrebnih za redovni završetak studija, uz uvjet upisa godine za godinom, računajući od dana podnošenja prijave za dodjelu kredita;

- prestanak prava na kredit: završetak studija, promjena mjesta prebivališta ili neispunjenje uvjeta za upis u narednu višu godinu studija;

- rok povrata kredita ugovara se do najviše 120 mjeseci od dana završetka studijskog programa za koji je kredit odobren, s mogućnošću korištenja počeka otplate od 12 mjeseci;

- ukoliko nastupi prekid korištenja kredita, iskorišteni iznos kredita odmah se prenosi u otplatu kredita koja dospijeva u roku od 15 dana nakon gubitka prava na kredit;

- sredstva osiguranja: sudužništvo ili solidarno jamstvo roditelja/staratelja ili druge pravne ili fizičke osobe u skladu s propisima banke.

 

VII.

Prijave za dodjelu studentskog kredita podnose studenti osobno ili opunomoćena osoba na adresu: Grad Dubrovnik - Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik.

 

VIII.

Uz prijavnicu za kredit (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1. Domovnicu (preslik),

2. Potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 3 mjeseca), te

3. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij.

 

IX.

Nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

X.

Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata:

- redoviti upis 2019./2020. akademske godine.

 

XI.

Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija Povjerenstvo će predložiti gradonačelniku da donese zaključak s popisom studenta koji će biti korisnici kredita.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli kredita koji će Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo proslijediti poslovnoj banci na daljnje postupanje.

XII.

Obavijest o javnom pozivu objavit će se u Dubrovačkom vjesniku, a tekst poziva na službenim stranicama Grada Dubrovnika www.dubrovnik.hr

.

 

KLASA: 604-02/19-01/41

UR.BROJ: 2117/01-05-19-01

Dubrovnik,  17. srpnja 2019.godine