Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 29.12.17.

Službeni glasnik broj 25 - 22. prosinca 2017.

Gradsko vijeće

155. Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu
156. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
157. Odluka o ukidanju Odluke o dodjeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
158. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
159. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
160. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
161. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
162. Odluka o trošenju dijela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini
163. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2018. godini
164. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika
165. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Šipanu k.o. Suđurađ
166. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog ----sustava na otoku Lopudu
167. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju TS 10(20)04 KV „Marina Gruž“ i podzemno polaganje elektrokabela
168. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Stara Mokošica, Nova Mokošica, Obuljeno, Prijevor i Rožat
169. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina u povijesnoj jezgri
170. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
171. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
172. Izmjene i dopune Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2017. godini
173. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
174. Program obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini
175. Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika
176. Zaključak koji se odnosi na izračun koncesijske naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra i vremensko trajanje koncesije
177. Zaključak o usvajanju Cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2017
178. Zaključak o Izvješću o poslovnim odnosima i nenaplaćenim potraživanjima Grada Dubrovnika prema društvima Ragusa parking d.o.o. za upravljanje javnom garažom u stečaju i Constructus d.o.o. za gradnju u stečaju, koji su izbrisani iz sudskog registra Trgovačkog suda
179. Zaključak o stavljanje van snage Rješenja o kupnji nekretnine u k.o. Zaton i k.o. Petrovo selo Klasa: 940-01/16-01/136, Urbroj: 2117/01-09-15-8 od 19. i 21.12. 2016
180. Zaključak imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu
181. Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum
182. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum
183. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića
184. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića
185. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar
186. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar
187. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“
188. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“
189. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
190. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
191. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
192. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
193. Rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića.
194. Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića.
195. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik
196. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

Gradonačelnik

197. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“
198. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Tehničko-tehnološki blok Osojnik“
199. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje 2017.-2022. godine
200. Odluka o korištenju sustava videonadzora na svim ulazima/izlazima iz objekata gradske uprave Grada Dubrovnika
201. Zaključak o razrješenju Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
202. Zaključak o imenovanju Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik
203. Zaključak o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovački muzeji“
204. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovački muzeji“
205. Zaključak o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovačke knjižnice Dubrovnik“
206. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovačke knjižnice Dubrovnik“
207. Zaključak o opozivu člana Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
208. Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika