JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SKRBI O UDRUGAMA PROIZAŠLIH IZ II. SVJETSKOG RATA I PORATNOG RAZDOBLJA ZA 2020. GODINU

 

Na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.), gradonačelnik Grada Dubrovnika putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo objavljuje
  

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SKRBI O UDRUGAMA PROIZAŠLIH IZ II. SVJETSKOG RATA I PORATNOG RAZDOBLJA ZA 2020. GODINU


I.


 
Javne potrebe u području skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu , u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu djelatnosti te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik i njihove korisnike.


Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje direktnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života, smanjila isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici te osigurao razvoj potencijala korisnika za život u zajednici.


Prijave prijedloga programa i projekata moraju obavezno obuhvatiti jedno od navedenih prioritetnih područja i to u:
 

PODRUČJU SKRBI O UDRUGAMA PROIZAŠLIH IZ II. SVJETSKOG RATA I PORATNOG RAZDOBLJA:

 

1.    pozivajući se na dokumente EU koji ističu potrebu odavanja dužne počasti žrtvama svih totalitarnih režima, podržavanje svih projekata/programa koji imaju funkciju očuvanja sjećanja na žrtve;

 

2.    istovremeno poticati i edukativne projekte/programe, usmjerene prvenstveno na mlade, koji imaju za cilj upoznavanja sa zajedničkom europskom poviješću, kulturnom raznovrsnošću, europskim vrijednostima i potiču međukulturni dijalog.

  

 

II.

 
Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 
140.000,00 (stočetrdesettisuća) kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji udruga ili druga organizacija civilnog društva( u daljnjem tekstu : Organizacija)
može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 1.000,00  (tisuću)  kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 50.000,00 (pedesettisuća) kuna.


Okvirni broj Organizacija s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta temeljem ovog Javnog poziva jest do 10.


Okvirni broj programa, projekata i manifestacija koje će Grad Dubrovnik putem ovog Javnog poziva financirati jest do
50.
 

III.


Organizacije koje prijavljuju program, projekt ili manifestaciju temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1.    da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,

2.    da su prijavitelji registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija svrha nije stjecanje izravne dobiti (organizacije civilnog društva),

3.    da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlaštene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,

4.    da program, projekt ili manifestaciju koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,

5.    da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika i drugih javnih izvora,  

6.    da prijavitelj ne smije na javni poziv prijaviti više od tri programa, projekta i manifestacije, a broj dopuštenih prijava utvrđuje se javnim pozivom,

7.    da prijavitelj uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Dubrovnika,

8.    da za program, projekt ili manifestaciju nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Dubrovnika, 

9.    da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i izvoditelja aktivnosti, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela  koja su propisana Uredbom,

10.  da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice Organizacije ili drugi prikladan način),

11.  da prijavitelji imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, projekta ili manifestacije temeljem programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga,

12.  da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr. ),

13.  da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Gradu Dubrovniku i drugim institucijama i tijelima,

14.  da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

IV.


 
Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju Organizacije registrirane za obavljanje djelatnosti vezane za poslove skrbi o udrugama proizašlim iz II. Svjetskog rata i poratnog razdoblja čija se djelatnost obavlja na području Grada Dubrovnika ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Grada Dubrovnika,
sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.).
 
Prijavitelj može podnijeti maksimalno tri (3) prijave programa/projekta te dvije (2) manifestacije, sukladno
članku 4. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 23/18. i 11/19.) na ovaj Javni poziv.


Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Grada Dubrovnika (
www.dubrovnik.hr), ovisno prijavljuje li se program, projekt ili manifestacija te ovisno o visini iznosa koji se traži u prijavi.


Ukoliko prijavitelj podnosi više od jednog prijedloga programa, projekata ili manifestacije potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom potrebnom dokumentacijom.
 
Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta obuhvaća:

1.    Prijavni obrazac programa ili projekta – iznad 50.000,00 HRK

2.    Prijavni obrazac programa ili projekta manje ili jednako 50.000,00 HRK   

3.    Obrazac proračuna

4.    Obrazac izjave o partnerstvu ( ukoliko se projekt/program prijavljuje u partnerstvu)

5.    Obrazac životopisa voditelja projekta/programa

6.    Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

7.    Obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranim iz javnih izvora

8.    Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih/programskih aktivnosti

Obvezna dokumentacija za prijavu manifestacija obuhvaća:

1.    Prijavni obrazac manifestacije –iznad 50.000,00 HRK/ Prijavni obrazac manifestacije – manje ili jednako 50.000,00 HRK

2.    Obrazac proračuna

3.    Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja


V.


 
Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti  u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika na adresi Iva Vojnovića 31, 20000 Dubrovnik te na web stranici Grada Dubrovnika
(www.dubrovnik.hr).


U slučaju da program, projekt ili manifestacija predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.


Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

VI.


 
Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.
Programi, projekti i manifestacije koje ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.


Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija vrednuje prijedloge programa, projekata i manifestacija sukladno slijedećim kriterijima:
 

1.    identifikacija i analiza problema u odnosu na projektno rješenje problema

najviše 10 bodova,

2.    usklađenost svrhe projekata s prioritetima/ciljevima/mjerama EU/nacionalnih/regionalnih i lokalnih strateških dokumenata (nije relevantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

najviše 5 bodova,

3.    definiranje ciljeva projekta i njihovih izvora provjere (nije relevantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

najviše do 10 bodova,

4.    relevantnost ciljeva programa/projekta u odnosu na ciljeve Javnog poziva

najviše do 10 bodova,

5.    određenost ciljne skupine (definiranje i kvantifikacija)

najviše 10 bodova,

6.    koherentnost i izvedivost programa/projekta – razrada radnih paketa programa/projekta

najviše 15 bodova,

7.    izvedivost plana provedbe i opravdanost troška

najviše do 20 bodova,

8.    spremnost prijavitelja/partnera za provedbu programa/projekta

najviše 10 bodova,

9.    održivost projektnih aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

najviše 5 bodova.

10.  vrednovanje projektnih/programskih rezultata (nije relavantno za programe/projekte  iznad 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

najviše 5 bodova
11.  analiza rizika (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00

(pedesettisuća) kuna vrijednosti

najviše 5 bodova
12. partnerske organizacije i raspodjela uloga
      najviše 10 bodova
13. uključenost volontera
      najviše 10 bodova
14. dupliciranje aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti


VII.


 
Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, ispunjene putem računala, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik, s naznakom :“ Ne otvaraj- javni poziv, prijava projekta/programa iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2020. godinu “.


Javni poziv otvoren je od 25. studenog  do 02. siječnja 2019. godine.

 

VIII.

 

 
Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru socijalnog programa Grada Dubrovnika.


Po završetku vrednovanja programa/projekata Grad Dubrovnik će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima Organizacija kojima su odobrena financijska sredstva na web stranici (
www.dubrovnik.hr) a potom pristupiti sklapanju ugovora o financiranju.


U  roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Dubrovnik će obavijestiti Organizacije koje su prijavile programe/projekte na ovaj Javni poziv uz obrazloženje te pouku o pravnom lijeku.


Iz proračuna Grada Dubrovnika neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.
 
 
Napomena:
Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama , a u svrhu za koju su prikupljeni.
 
 
KLASA: 550-01/19-02/14.
URBROJ: 2117/01-05-19-08
Dubrovnik, 19.studenog 2019.godine 

 

Gradonačelnik
Mato Franković