JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU

 

J A V N I   P O Z I V

 

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG  ZA IMENOVANJE

SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU

 

 

Prema odredbi članka 119. stavka 1. i 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15. 82/16 i 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

 

Odredbom članka 41. stavka 2. Zakona o sudovima za mladež propisano je da se suci porotnici za mladež imenuju iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama, te u sustavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti istog spola (članak 45. stavak 6. Zakona o sudovima za mladež).

 

 

SLIJEDOM NAVEDENOG

 

 

G R A D  D U B R O V N I K  P O Z I V A

 

sve zainteresirane građane Grada Dubrovnika koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima za mladež da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Dubrovniku.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika predlaže suce porotnike, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština.

 

Sucima porotnicima za mladež za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknade troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

 

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Dubrovnik, Gradsko vijeće, Odboru za izbor i imenovanje, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

 

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 020/ 351-823.

 

 

KLASA:711-01/20-05/01

URBROJ:2117/01-09-20-5

Dubrovnik, 10. rujna 2020.