JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU

J A V N I   P O Z I V

 

ZA PODNOŠENJE PRIJAVA KANDIDATA ZA PRIJEDLOG  ZA IMENOVANJE

SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU

 

 

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15. 82/16 i 67/18) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

 

Odredbama Zakona o sudovima propisano je kandidat za suca porotnika može biti:

      osoba koja je punoljetni hrvatski državljani dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika,

      osoba protiv koje nije pokrenut kazneni postupak,

      osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću,

      osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati,

 

 

 

SLIJEDOM NAVEDENOG

 

G R A D  D U B R O V N I K  P O Z I V A

 

sve zainteresirane građane Grada Dubrovnika koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike Općinskog suda u Dubrovniku.

 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika predlaže suce porotnike Općinskog suda, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština.

 

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknade troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

 

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta. Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Dubrovnika, www.dubrovnik.hr.

 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Dubrovnik, Gradsko vijeće, Odboru za izbor i imenovanje, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

 

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 020/ 351-823.

 

 

KLASA:711-01/20-05/01

URBROJ:2117/01-09-20-7

Dubrovnik, 25. kolovoza 2020.