JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14 ), članka 55. i 58. Odluke o gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika ( "Službeni glasnik Grada Dubrovnika" br. 6/22 ), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi (  "Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 137/15, 123/17 i 98/19 ) i  članka. 48. Statuta Grada Dubrovnika ( "Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 2/21 )  gradonačelnik Grada Dubrovnika objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina

 

Tekst poziva u vezanim dokumentima ispod ove objave.