Prijedlog Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam

Povjerenstvo za davanje stanova u najam na sjednici održanoj 16. siječnja 2024. godine donijelo je prijedlog liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam, a koja je objavljena 19. siječnja 2024. godine na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, na web stranici Grada Dubrovnika i Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik.

 

PRIJEDLOG LISTE NALAZI SE ISPOD OVE OBJAVE U VEZANIM DOKUMENTIMA. 

 

Na prijedlog Liste reda prvenstva svaka osoba s liste ima pravo pisanog prigovora na obavljeno bodovanje i utvrđeni redoslijed na listi.

 

Prigovor se podnosi gradonačelniku putem nadležnog upravnog odjela, i to u roku od 15 dana od dana objave prijedloga liste reda prvenstva.

 

Nakon odlučivanja po prigovorima, na prijedlog Povjerenstva gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva.

Više: 

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. godine donijelo je Odluku o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 15/23, u daljnjem tekstu; Odluka).

 

Stanovi se daju u najam putem konačne Liste reda prvenstva, a koja se formira temeljem javnog natječaja kojeg objavljuje gradonačelnik Grada Dubrovnika.

 

S obzirom na protek vremena od 2018. godine od kad je prethodna lista stupila na snagu, uzimajući u obzir promjene socijalno-imovinskog statusa podnositelja zahtjeva, pristupilo se objavi javnog natječaja za utvrđivanje nove konačne Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam. 

 

Slijedom navedenog, a na osnovi odredbe članka  20. Odluke i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 25. listopada 2023. godine KLASA: 371-01/23-01/135, URBROJ: 2117-1-01-23-02, 28. listopada 2023. godine objavljen je Javni natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam.

 

Predmet Javnog natječaja je utvrđivanje konačne Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Dubrovnika temeljem Odluke.

 

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na službenoj web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik. Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam bio je 30 dana računajući od dana objave natječaja, odnosno obavijesti o objavi javnog natječaja u javnom glasilu.

 

Stanovi se daju u najam podnositeljima zahtjeva ovisno o njihovom redoslijedu na konačnoj Listi reda prvenstva prema ostvarenom ukupnom broju bodova u onom trenutku kad Grad Dubrovnik ima na raspolaganju slobodan stan i stan pogodan za stanovanje koji odgovara potrebama podnositelja zahtjeva te članovima njihovih obiteljskih domaćinstava.