NATJEČAJ za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika na području Grada Dubrovnika u 2019. godini

Temeljem članka 8. Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika („Službeni glasnik„ Grada Dubrovnika broj: 23/17) i Zaključka gradonačelnik Grada Dubrovnika (KLASA: 301-01/19-04/01, URBROJ: 2117/01-01-19-02 od 04. siječnja 2019.g. ) raspisuje se

 

NATJEČAJ

za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika

na području Grada Dubrovnika u 2019. godini

 

 

1. PREDMET NATJEČAJA:

 

Ovim natječajem uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora, prava i obveze pripravnika i  korisnika potpora za zapošljavanje, te način isplate potpore.

 

2. VISINA I TRAJANJE POTPORA:

 

Iznos potpore iznosi 2.800,00 kuna te se isplaćuje u mjesečnim iznosima u trajanju do 12 mjeseci za vrijeme trajanja ugovora o radu prema kojemu se ostvaruje pripravnički staž kao i ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

 

3. KORISNICI POTPORA:

 

Korisnici potpora za zapošljavanje pripravnika su pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost na području Grada Dubrovnika.

 

Korisnici potpore nisu javne ustanove kojima je osnivač Grad Dubrovnika, kao ni trgovačka društva kojima je Grad Dubrovnik jedini ili jedan od osnivača.

 

Korisnik potpore ne može biti ujedno i pripravnik za kojeg se podnosi prijava za dodjelu potpore.

 

4. UVJETI I KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA:

 

Potpora za zapošljavanje pripravnika korisniku potpore se može odobriti samo za nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, u dobi do 30 godina, bez ostvarenog radnog staža u struci, sa završenom srednjom stručnom spremom, odnosno, stečenim stručnim nazivom prvostupnika ili magistra struke ili drugim nazivom stečenog stupnja obrazovanja sukladno posebnim propisima.

 

Potpora za zapošljavanje pripravnika korisniku potpore se može odobriti samo za osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Dubrovnik,  za zanimanja  koja nemaju karakter deficitarnih zanimanja.

 

Korisnicima potpore se može dodijeliti potpora za zapošljavanje pripravnika do najviše dvije novozaposlene  osobe (pripravnika) u razdoblju od jedne kalendarske godine.

 

Pravo na potporu za zapošljavanje pripravnika ne može  se ostvariti ako je za istu osobu (pripravnika) već prije bila odobrena potpora sukladno Odluci.

 

Korisnici potpore za zapošljavanje pripravnika ne mogu istovremeno biti i korisnici državne potpore za zapošljavanje za istu osobu.

 

5. OBVEZE KORISNIKA POTPORE:

 

Nakon donošenja odluke gradonačelnika Grada Dubrovnika o izboru korisnika potpora za zapošljavanje pripravnika, korisnik potpore se obvezuje:

 

-   isplaćivati neto-plaću pripravniku u minimalnom iznosu u visini dobivene mjesečne potpore od Grada Dubrovnika,

-          redovito uplaćivati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje pripravniku,

-          zadržati pripravnika u radnom odnosu najmanje do kraja sufinanciranog razdoblja,

-          vratiti isplaćena sredstva po osnovi potpore u 100 %-tnom iznosu ako prije isteka

ugovora o radu, ili prije isteka pripravničkog staža, otkaže ugovor o radu osim u

slučaju predviđenim u članku 4. Odluke o dodjeli potpore za zapošljavanje pripravnika („Službeni glasnik„ Grada Dubrovnika broj: 23/17),

-          izdati zadužnicu radi osiguranja eventualnog povrata isplaćenih sredstava po osnovi potpore,

-    dostavljati mjesečno izvješće o radu pripravnika uz platnu listu i potvrdu porezne uprave o uplaćenim doprinosima za pripravnika,

-         po isteku ugovora o međusobnim pravima i obvezama dostaviti izvješće uz informaciju je li s pripravnikom produžen radni odnos.

 

6. NAČIN DODJELE POTPORA:

 

Natječaj za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika provodi Povjerenstvo za dodjelu potpore za zapošljavanje pripravnika (dalje u tekstu: Povjerenstvo) od tri člana koje imenuje gradonačelnik Grada Dubrovnika, od kojih jednog člana povjerenstva imenuje na prijedlog Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Dubrovnik.

 

Administrativne poslove i pripremu materijala za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika.

 

Povjerenstvo razmatra pristigle prijave za dodjelu potpora i njima priloženu dokumentaciju.

Odluku o izboru korisnika potpora donosi gradonačelnik Grada Dubrovnika na prijedlog Povjerenstva.

 

Po izboru korisnika potpore za zapošljavanje pripravnika zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama između korisnika potpore, pripravnika i Grada Dubrovnika.

 

Ugovor o međusobnim pravima i obvezama se zaključuje na određeno vrijeme, i to na rok od 12 mjeseci.

 

7. ISPLATA SREDSTAVA:

 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika za 2019. godinu iznose  560.000,00 kn.

 

Sredstva za potpore za zapošljavanje pripravnika osiguravaju se u Proračunu Grada Dubrovnika u razdjelu Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.

 

Po potpisu ugovora o međusobnim pravima i obvezama s Gradom Dubrovnikom sredstva će se korisniku potpore isplaćivati u mjesečnim iznosima a na temelju dostavljene isplatne liste, potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o plaćenim doprinosima i mjesečnog izvješća o radu pripravnika (Obrazac 2) za kojeg korisnik dobiva potporu, koje se dostavljaju najkasnije do 20.-og u mjesecu.

 

8. POTREBNA DOKUMENTACIJA (dostavlja korisnik potpore)

 

-          prijava za dodjelu potpore za zapošljavanje pripravnika (Obrazac 1),

-          obrtnicu/rješenje o upisu trgovačkog društva u registar,

-          BON1 i BON2 za korisnika potpore za zapošljavanje pripravnika,

-          potvrdu Grada Dubrovnika o nepostojanju duga prema Gradu Dubrovniku po svim osnovama potraživanja za korisnika potpore,

-          potvrdu Porezne uprave Ministarstva financija o nepostojanju poreznog duga kao i duga po svim drugim osnovama javnih davanja za korisnika potpore,

-          izjavu korisnika potpore za zapošljavanje pripravnika kojom izjavljuje da nije istovremeno korisnik državne potpore za zapošljavanje za istu osobu, ovjerenu kod javnog bilježnika

-          uvjerenje o prebivalištu na području Grada Dubrovnika za pripravnika,

-          potvrdu o završenom stupnju stručne spreme (npr. svjedodžba, diploma),

-          potvrdu o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu za pripravnika,

-          potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je osoba prijavljena na zavodu.

 

Dokumentacija se dostavlja na hrvatskom jeziku u originalu ili ovjerenom presliku. Dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana, osim obrtnice/rješenja o upisu trgovačkog društva u registar i potvrde o završenom stupnju stručne spreme.

 

Nepravodobne  i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

9. NAČINI I ROKOVI PODNOŠENJA PRIJAVE NA NATJEČAJ:

 

Prijava sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu:

Grad Dubrovnik, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik sa naznakom:

„Za Natječaj - Potpore za zapošljavanje pripravnika za 2019. godinu“.

 

Natječaj je otvoren od dana objave do iskorištenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

 

10. NAČINI I ROK OBAVIJESTI O REZULTATIMA NATJEČAJA

 

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijeti će odluku o izboru korisnika potpora u roku od 30 dana od dana predaje prijave na natječaj, s kojom će isti biti upoznat od strane predstavnika Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.

 

11. NAČIN OBJAVE NATJEČAJA

 

Ovaj natječaj objaviti će se u Dubrovačkom vjesniku, na službenim web-stranicama Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Grada Dubrovnika.

 

Gradonačelnik

Mato Franković

 

KLASA: 301-01/19-04/01

URBROJ: 2117/01-01-19-03

Dubrovnik, 04. siječnja 2019. godine