JAVNO SAVJETOVANJE Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

Zatvorena savjetovanja s javnošću

JAVNO SAVJETOVANJE

 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama

Odluke o zakupu javnih površina

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na svojoj Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 27. siječnja 2014. (izmjene:13. sjednica održana 29. prosinca 2015.;  16. sjednica održana 29. veljače 2016., 25. sjednica održana 19.-21. prosinca 2016., 3. sjednici održanoj 21. srpnja 2017. , 7. sjednici održanoj 18. i 19. prosinca 2017. i 12. sjednici održanoj 28. svibnja 2018.) donijelo Odluku o zakupu javnih površina (Sl.gl. Grada Dubrovnika br. 1/14, 21/15, 3/16, 17/16, 15/17, 25/17 i 12/18 u daljnjem tekstu Odluka).

Obzirom da neki članci iz Odluke o zakupu javnih površina zbog isteka datuma 31.prosinca 2019. godine prestaju važiti (članak 4., 23. i 31.), a doneseni su neki akti čijim donošenjem prestaje potreba za pojedinim odredbama u Odluci (čl. 4., 5., 7. 33.) predlaže se Gradskom vijeću donošenje Izmjena i dopuna odluke o zakupu javnih površina.

 

Obrazloženje odredbi Odluke o zakupu javnih površina  (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 1/14, 21/15, 3/16, 17/16, 15/17, 25/17 i 12/18  )

Članak 1.

Intencija je ovog članka da se nakon donošenja Izmjena i dopuna Plana korištenja u povijesnoj jezgri za 2020. godinu i dalje (smanjenje javnih površina za ugostiteljske stolove i stolice za 10% svim objektima koji se koriste sa 25,00 i više m2, manje korekcije radi pritužbi pojedinih institucija isl.) , nastavio moratorij na postavljanje novih stolova i stolica, kako postojećih tako i novih ugostiteljskih objekata koji bi se „otvarali“ u narednom periodu.

Stavak 6.  se briše jer je Povjerenstvo u prethodnom razdoblju iniciralo, a Gradsko vijeće prihvatilo navedeno usklađivanje  (Izmjene Plana od 18. i 19. prosinca 2017., te 06. srpnja 2018.). 

 

Članak 2.

U članku 5. stavak 1. briše se točka 11., kao i stavak 2. i 3.  jer je Gradsko vijeće na svojoj 13. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine usvojilo Odluku o reklamiranju na području Grada Dubrovnika, čime prestaje primjena Odluke o zakupu javnih površina u navedenoj problematici.

Stavak 4. briše se jer su opće odredbe Plana već postale sastavni dio Plana.

 

Članak 3.

U članku 7. briše se navedeni tekst, budući Prostorna studija za određivanje lokacija za postavljanje objekata za koje se ne izdaje lokacijska dozvola nije donesena.

 

Članak 4.

Radi izmjene u članku 5. Odluke došlo je do pomicanja u redoslijedu nabrajanja u članku 13.

 

Članak 5.

U članku 23.  stavak 1., 2. i 3. mijenja se rok na koji se mogu dati u zakup javne površine sa 3 na 5 godina, kao i krajnji datum do kojeg ugovori mogu biti zaključeni, sa 31. prosinca 2019. na 31. prosinca 2024. godine, sve u sklopu suradnje gradske uprave s ugostiteljima i osiguravanje mogućnosti planiranja poslovanja na duži rok. Intencija je da ugovori o zakupu javne površine ispred ugostiteljskih objekata budu usklađeni s ugovorima o zakupu poslovnih prostora (u vlasništvu Grada Dubrovnika).

 

Članak 6.

Kao i dosad, Gradsko vijeće ostavlja mogućnost povećanja visine zakupnine za javne površine ukoliko se za tim ukaže potreba, ali ne više od 10% godišnje (članak 31. stavak 3. Odluke).

Dodaje se novi stavak kojim se mjera već usvojena na sjednici Gradskog vijeća o oslobađanju od plaćanja zakupnine ugostitelja u Povijesnoj jezgri ako obavljaju djelatnost u „zimskim“ mjesecima unosi u Odluku (kao trajna mjera).

 

Članak 7.

U ovom članku mijenja se normativ za skele (sa 10,00 na 4,00 m2) jer je praksa pokazala da se naročito u Povijesnoj jezgri često postavljaju mobilne skele od 4,00 m2 za hitne intervencije. Nije naročito značajna promjena, jer u konačnici zakupnik plaća površinu koju koristi.

 

Članak 8.

U članku 33. odluke brišu se navedeni stavci, jer je prošao rok iz istih (01. travnja 2018.).

 

Članak 9.

U članku 36. stavak 1. mijenja se alineja 7. (prekrši odredbe o komunalnom redu Grada Dubrovnika).  Povjerenstvo smatra da je navedena odredba preširoka jer se može odnositi na niz prekršaja koji nemaju veze ni sa ugostiteljskim objektom, ni sa predmetnom javnom površinom. Primjerenije je kazniti zakupnika kad krši odredbe Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika, naročito u svezi izvođenja ili reprodukcije glazbe u  ugostiteljskom objektu ili izvan njega.

Novim stavkom 3. pojašnjava se stavak 2., odnosno definira se da mora proteći rok kazne prije nego se zakupniku ponudi novi ugovor.

 

Članak 10.

Odredba o stupanju na snagu Odluke.

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno od 23. listopada do 22. studenog 2019., a do kada svi zainteresirani mogu dati svoje prijedloge i sugestije na tekst Odluke na e-mail adresu:  nekretnine@dubrovnik.hr s naznakom „javno savjetovanje - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina. Nakon toga više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

 

Na sudjelovanje u otvorenom internetskom savjetovanju pozivaju se svi građani, a u prvom redu populacija na koju se Odluka i odnosi, dakle ugostitelji, trgovci, turističke agencije, galerije, sadašnji i budući zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Dubrovnika,  i drugi. Svi prijedlozi i komentari bit će uzeti u obzir i razmotreni te će se po završetku Savjetovanja objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim prijedlozima odnosno razlozima eventualnog neprihvaćanja.