Djelokrug rada upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima obavlja sljedeće poslove:

  • priprema i provedba projekata gradnje prometnica, objekata prometa u mirovanju i druge prometne infrastrukture; 
  • priprema i provedba projekata gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture; 
  • priprema i provedba projekata gradnje objekata društvene infrastrukture; 
  • priprema i provedba projekata stanogradnje na području Grada; 
  • priprema i provedba svih razvojnih projekata, na prijedlog upravnih tijela Grada, temeljenih na utvrđenom stanju iz područja njihove nadležnosti; 
  • ugovaranje i rješavanje odnosa s investitorima koji o svom trošku grade ceste ili neku drugu infrastrukturu koja je u vlasništvu Grada;
  • sudjelovanje u razvojnim projektima komunalnih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada;
  • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
  • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.