Djelokrug rada upravnog odjela za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

Upravni odjel za Europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju obavlja sljedeće poslove:

  • poslovi vezani uz pripremu i prijavu projekata te izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije;
  • koordiniranje aktivnosti s razvojnom agencijom DURA;
  • organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu;
  • priprema prijedloga sporazuma o suradnji;
  • provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima;
  • poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva;
  • pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja;
  • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka;
  • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.