OGLAS za upis djece u dječje jaslice i vrtić u pedagošku 2020. /2021. godinu (početak rada jaslica - vrtića 1. rujna 2020.)

         Sukladno odredbama članka 7. Pravilnika o mjerilima i postupku upisa djece u dječje jaslice i vrtiće KLASA:601-02/19-02/01, URBROJ:2117-110-01-19-01 od 22. ožujka 2019., a na temelju Odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik donesene na 72. sjednici održane dana 24. travnja 2020., Dječji vrtići Dubrovnik objavljuju

                                                                 

O G L A S

 

za upis djece u dječje jaslice i vrtić u pedagošku 2020. /2021. godinu

(početak rada jaslica - vrtića 1. rujna 2020.)

 

Zahtjevi za upis djece podnose se isključivo online putem aplikacije za upis koja se nalazi na web stranici Dječjih vrtića Dubrovnik www.vrtici-du.hr od 04. lipnja do 12. lipnja 2020. do 24:00 sata kada se aplikacija automatski zatvara.

 

Zahtjev za upis mogu podnijeti roditelji/skrbnici koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, za djecu koja navršavaju:

 

- za JASLICE:  jednu godinu života do 31.8.2020.

- za VRTIĆ (jutarnji i skraćeni popodnevni program): tri godine života do 31.8.2020.

 

Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno Pravilniku o mjerilima i postupku upisa djece u dječje jaslice/vrtić KLASA:601-02/19-02/01, URBROJ:2117-110-01-19-01 od 22. ožujka 2019. godine.