NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik

Na temelju članaka 25. i 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“ 61/18), članaka 15., 16. i 17. Statuta Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik te čl. 5., 6. i 7. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, natječajno povjerenstvo raspisuje

NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Javne ustanove Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik

 

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

- završen  diplomski  sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

  ili specijalistički diplomski stručni studij

- najmanje 5 godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili

  obrazovanju

- hrvatsko državljanstvo

- znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu

- poznavanje rada na računalu

- stručne, radne i organizacijske sposobnosti

 

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:


1. Svjedodžbu ili diplomu o završenom obrazovanju;

2. Potvrdu o državljanstvu - domovnicu;

3. Dokaz o radu u muzeju ili o radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju: elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a;

4. Preslik ugovora ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove;

5. Životopis;

6. Dokaz o znanju jednog stranog jezika;

7. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci;

8. Program rada za razdoblje od 4 godine.

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na razdoblje od 4 godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:

 

Grad Dubrovnik

Služba Gradskog vijeća – Natječajno povjerenstvo
Pred Dvorom 1
20 000 Dubrovnik
uz naznaku – natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik- ne otvarati!

 

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. st. 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni pismenim putem.

O rezultatima natječaja obavještavaju se svi kandidati u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, s naznakom prava pregleda natječajnog materijala.


Natječajno povjerenstvo