Djelokrug rada upravnog odjela za kulturu i baštinu


Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika obavlja poslove u svezi redovitog funkcioniranja sustava kulture.

Osim što prati, osmišljava i provodi kulturne programe od značaja za Grad Dubrovnik, ovaj Odjel analizira djelovanje i učinke gradskih kulturnih ustanova u području glazbene i scenske umjetnosti, muzejske i galerijske djelatnosti, knjižničnih i izdavačkih djelatnosti, folklora i filmske djelatnosti, usklađuje aktivnosti u pripravi i ostvarenju Dubrovačkih ljetnih igara i ostalih festivala čije je djelovanje ocijenjeno kao korisno za Grad Dubrovnik.

Ovaj Upravni odjel u svom radu intenzivno surađuje s javnim ustanovama, udrugama i drugim neprofitnim organizacijama u svezi ostvarivanja različitih kulturnih programa, a provodi i analizu o uspješnosti realiziranih programa i projekata navedenih kulturnih subjekata.

Upravni odjel za kulturu i baštinu prati i usklađuje aktivnosti u zaštiti kulturnih dobara u okviru ovlasti Grada Dubrovnika te surađuje s ustanovama i institucijama iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao i s uredima UNESCO-a.

Osim što redovito i sustavno prati izvršenje Proračuna, kao i djelovanje i opravdanost pojedinih programa u području glazbene, dramske, muzejske i galerijske djelatnosti, folklora i filmske djelatnosti, ovaj Upravni odjel radi i na izdavanju preporuka i potrebnih suglasnosti za izvođenje pojedinih kulturnih programa. Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika surađuje na uređenju „Kalendara događanja u Gradu Dubrovniku“ na gradskim Internet stranicama kojim se pružaju detaljne informacije o vrsti, vremenu, mjestu i organizatoru kulturnih događanja u Dubrovniku, a koji je ažuriran na dnevnoj bazi.

 

Upravni odjel za kulturu i baštinu obavlja sljedeće poslove:

 • upravni i stručni poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u djelokrugu kulture; 
 • praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač; 
 • priprema i predlaganje programa javnih potreba u kulturi; 
 • predlaganje raspodjele sredstava proračuna Grada za programe javnih potreba u kulturi i praćenje namjenskog korištenja tih sredstava te evaluacija programa; 
 • pružanje stručne pomoći u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi; 
 • osiguravanje stručne i tehničke potpore radu Kulturnog vijeća i drugih stručnih tijela; 
 • sudjelovanje u osmišljavanju i provedbi kulturnih manifestacija od značaja za Grad Dubrovnik 
 • praćenje, analiza, savjetovanje i poticanje djelovanja udruga u kulturi, umjetničkih organizacija, samostalnih umjetnika i drugih sudionika kulturnog života grada; 
 • praćenje i usklađivanje aktivnosti u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Grada te suradnja s Ministarstvom kulture RH i drugim ustanovama i institucijama iz oblasti zaštite kulturne baštine; 
 • osmišljavanje i provedba programa i projekata za što kvalitetnije promicanje gradske kulturne baštine; 
 • poticanje pojedinaca, društava i drugih organizacija kulture na kreativno stvaralaštvo u glazbeno-scenskoj, likovnoj, muzejsko - galerijskoj, knjižnično-izdavačkoj, filmskoj i kinematografskoj djelatnosti, novim medijskim kulturama, kao i u programima zaštite i očuvanja kulturnih dobara; 
 • sudjelovanje u izradi strategija, akcijskih planova, pravilnika i ostalih stručnih dokumenata kulturne politike grada, višeg i manjeg reda važnosti; 
 • suradnja s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada te pravnim osobama u obavljanju poslova iz ovog članka; 
 • drugi poslovi određeni posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.