NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja za školsku godinu 2019./2020.

 

Temeljem članka 2. Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17.) gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja

za školsku godinu 2019./2020.

 

I. Grad Dubrovnik će dodijeliti 6 učeničkih i 10 studentskih stipendija učenicima i studentima iz obitelji slabijeg imovinskog stanja za školsku godinu 2019./2020.

 

II. Trajanje stipendije ugovara se za vrijeme trajanja određenog programa (srednjoškolsko obrazovanje odnosno preddiplomski studij i diplomski studij) do najduže šest mjeseci apsolventskog staža nakon završetka diplomskog studija sukladno uvjetima propisanim ugovorom o stipendiranju te odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, br. 25/17).

 

III. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, imaju status redovnog učenika odnosno studenta u Republici Hrvatskoj, nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji ispunjavaju uvjet prihoda utvrđen zaključkom gradonačelnika KLASA:604-01/18-02/04, UR.BROJ:2117/01-01-18-02 od 1. listopada  2018. godine. *******

 

samac………………………………    2.800,00 kuna

dvočlana obitelj ……………….......     3.900,00 kuna

tročlana obitelj ………………..…..      5.200,00 kuna

četveročlana obitelj ………………..   7.200,00 kuna

za svakog daljnjeg člana ……………+1.000,00 kuna

 

IV. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

- za učenike koji se školuju u Dubrovniku – 500,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika – 1000,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju u Dubrovniku – 800,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),

- za studente koji se školuju izvan Dubrovnika – 1.500,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

 

V. Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti da podnesu prijave za natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.

 

VI. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

1.domovnicu (presliku),

2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od šest mjeseci),

3. potvrdu o redovnom upisu u određenu srednjoškolsku ustanovu odnosno na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

4. izjavu o nepostojanju odobrene stipendije nekog drugog subjekta,

 

 

5. isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:

- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve članove zajedničkog kućanstva i potvrdu o visini dohotka za 2018. godinu za sve članove zajedničkog kućanstva izdanu od Porezne uprave,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,

- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,

- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku     pomoć od drugog roditelja),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s više djece predškolskog uzrasta ili koja se školuju

6. preslike svjedodžbi posljenjih četiriju godina školovanja u osnovnoj odnosno  srednjoj školi te prijepis ocjena za studente koji već studiraju.

 

VII. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VIII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. materijalni i socijalni položaj te

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju.

 

IX. Temeljem podnesene dokumentacije i prethodno spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga lista kandidata, putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

X. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenoj stranici Grada Dubrovnika.

 

 

 

KLASA: 604-01/19-02/09

UR.BROJ: 2117/01-01-19-01

Dubrovnik, 16. listopada 2019. godine

 

 

Gradonačelnik

Mato Franković