II. JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Na temelju članka 7. Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br: 3/19, 10/22 – dalje; Program) i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 301-01/23-02/08, URBROJ: 2117-1-01/23-12 od 26. rujna 2023. godine raspisuje se:

 

II. JAVNI POZIV

za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu

 

I.

 

Predmet I. i II. Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1 dalje: Uredba).

 

Rok za prijavu na II. Javni poziv traje 20 (dvadeset) dana računajući od prvog slijedećeg dana od dana objave II. Javnog poziva na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Ovim Javnim pozivom se objavljuju uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

Sastavni dio Javnog poziva čini prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama te Izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti te se iste mogu preuzeti na službenim stranicama Grada Dubrovnika, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more.

 

II.

 

Sredstva za provedbu I. i II. Javnog poziva osigurana su u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu, u Upravnom odjelu za turizam, gospodarstvo i more u ukupnom iznosu od 47.816,84 eura.

 

III.

 

Grad Dubrovnik poziva subjekte  malog  gospodarstva,  trgovačka  društva,  obrte i OPG-ove  u  vlasništvu žena, državljanki  Republike  Hrvatske  u  privatnom vlasništvu (50% i više), koje:

-          pozitivno posluju (sa izuzetkom gospodarskih 2020. i 2021. godine i gospodarskih subjekata koji su započeli s poslovanjem u  tekućoj godini);

-          imaju registrirano sjedište na području Grada Dubrovnika;

-          imaju  najmanje  jednog  zaposlenog  na  neodređeno  vrijeme  (samo  vlasnica  ili  jedan zaposleni);

-          nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava;

-          nemaju evidentiran dug prema Gradu Dubrovniku;

-          koji su u skladu s odredbama Uredbe;

-          koji imaju u cijelosti namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti i dostavili su izvješće o ostvarenju učinaka izvršenog ulaganja za potpore dodijeljene u prethodne dvije godine (ako su iste dobili);

-          koji nisu za istu namjenu i trošak dobili potporu iz drugih javnih izvora.

 

da dostave  svoje  zahtjeve  za dodjelu potpora male vrijednosti sukladno Programu i ovom Javnom pozivu.

IV.

 

Jedna poduzetnica odnosno podnositeljica zahtjeva može podnijeti samo jednu prijavu za jednu ili više namjena iz članka 6. Programa, s tim da pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše do 1.325,00 eura.

 

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova, do razine maksimalnog iznosa.

 

V.

 

Podnositeljice zahtjeva sukladno Programu i ovom Javnom pozivu obvezne su dostaviti: 

 

·           ispunjeni i pečatirani prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama (PRILOG 1)

·           izjavu o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti (PRILOG 2)

·           dokumentaciju propisanu Programom i ovim Javnim pozivom

 

VI.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću obveznu dokumentaciju i to ovisno o pravnom  obliku  registracije subjekta:

DOKUMENTACIJA ZA TRGOVAČKA DRUŠTVA

 1. ispunjeni prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama;
 2. ispunjena Izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 3. preslika rješenja o upisu u  sudski  registar  ili  izvadak  iz  sudskog  registra, odnosno ako ima više osnivača društveni ugovor u kojem se vidi struktura vlasništva (min 50% vlasništvo žene);
 4. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili elektroničkom zapisu, ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 5. potvrda Grada Dubrovnika da nema dugovanja ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 6. preslika kompletnog Godišnjeg financijskog izvješća (GFI) za prethodne tri poslovne godine,
 7. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od početka tekuće godine provedbe ovog Programa;
 8. potvrda o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu za sve zaposlenike.

DOKUMENTACIJA ZA OBRTE

 1. ispunjeni prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama;
 2. ispunjena izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 3. preslika  obrtnice  (ako  je  zajednički  obrt  treba  dostaviti  i  presliku  ugovora  o  ortaštvu iz kojeg se vidi struktura vlasništva, min 50% vlasništvo žene) i neslužbeni izvod iz Obrtnog registra;
 4. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili elektroničkom zapisu, ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 5. potvrda Grada Dubrovnika da nema dugovanja ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 6. obrti koji posluju u sustavu poreza na dohodak dostavljaju presliku ovjerene Prijave poreza na dohodak za prethodne tri poslovne godine;
 7. obrti koji posluju u sustavu poreza na dobit dostavljaju presliku kompletnog Godišnjeg financijskog izvještaja (GFI) za prethodne tri poslovne godine potvrđen od FINA-e;
 8. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od početka tekuće godine provedbe ovog Programa;
 9. potvrda o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu za sve zaposlenike.

DOKUMENTACIJA ZA OPG

 1. ispunjeni prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama;
 2. ispunjena izjava o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti;
 3. preslik potvrde Državne uprave o registraciji OPG-a;
 4. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja u izvorniku ili elektroničkom zapisu, ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 5. potvrda Grada Dubrovnika da nema dugovanja ne starija od 14 dana od dana podnošenja prijave;
 6. presliku ovjerene prijave poreza na dohodak za prethodne tri poslovne godine;
 7. predugovori/ponude/predračuni/troškovnici za mjere za koje se traže sredstva potpore od početka tekuće godine provedbe ovog Programa;
 8. potvrda o podacima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu za sve zaposlenike.

 

Prijaviteljice mogu dostaviti i dopunsku dokumentaciju za potrebe bodovanja po kriterijima ocjenjivanja prednosti za dodjelu sredstava potpore:

-          rješenje nadležnog tijela o utvrđenoj invalidnosti vlasnice i /ili zaposlenice i/ili njenog djeteta

 

VII.

Dostavljene zahtjeve razmatra Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika, te donosi prijedlog odluke o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika u skladu s utvrđenim kriterijima i raspoloživim sredstvima, sve sukladno ovom Programu i Javnom pozivu.

Odluku o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva te se ista objavljuje na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

VIII.

Prilikom  donošenja  prijedloga odluke o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području grada Dubrovnika, Povjerenstvo  će  uzeti  u  obzir  sljedeće poslovne aktivnosti:

KATEGORIJA I.   – inicijalni troškovi

-          opremanje poslovnog prostora;

-          izradu poslovnog plana i konzultantske usluge;

-          izrada web stranice;

-          sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicama početnicama;

KATEGORIJA II.  – inovacije uvedene u poslovne postupke

-          ulaganje u projekte  ženskog  poduzetništva  sa  svrhom  tehnološkog  unaprjeđenja  (kupnja novih strojeva ili opreme kojima će se unaprijediti poslovanje);

-          razvoj novog proizvoda ili usluge;

-          predstavljanje inovacija i novih proizvoda;

-          međunarodnu gospodarsku aktivnost (sajmovi, delegacije, promotivni materijali);

-          nastupi na specijaliziranim sajmovima;

-          marketing i novi softver;

-          edukacija/stručno osposobljavanje nužno za nastavak/poboljšanje aktivnosti;

-          uvođenje i stjecanje: normi za usluge; planskih normi; sigurnosnih normi;  normi za uporabu; proizvodnih normi; normi za isporuku; normi za mjerenje; normi za kvalitetu materijala; normi za procedure; normi za ispitivanje i testiranje; normi za objašnjenje i simbole; terminoloških normi; deklaracijskih normi; CE oznaka;

-          pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i Hrvatski otočni proizvod.

Poslovne aktivnosti se provode kroz sljedeće mjere i to za:

-          uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice;

-          nabavu opreme, alata i inventara; 

-          nabavu novih  tehnologija  (strojevi,  postrojenja  i  oprema  za  proizvodnju,  obradu  i  preradu; mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti);  

-          izradu poslovnog plana i konzultantske usluge za odobravanje kredita i jamstva;

-          poduzetničku izobrazbu;

-          troškove izrade web stranice i promidžbenog materijala (brošure u kojima se promoviraju proizvodi ili usluge);

-          poduzetnicama početnicama  (do 1 godine  poslovanja)  sufinancirati  će  se  troškovi čuvanja  djece u 75%-tnom  iznosu  cijene  vrtića,  troškova  odgajateljice  i  cijene produženog  boravka  u  školi,  za  razdoblje  od  jedne  godine,  a  najviše  do 10.000 kuna.

 Troškovi koji nisu prihvatljivi i koji se neće uzimati u obzir su slijedeći:

-  porez na dodanu vrijednost bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije;

-  potrošni materijal, trgovačka roba i nabava/kupovina/najam vozila i pokretnih strojeva;

-  troškovi studija;

-  osnivački kapital;

-  troškovi održavanja i mjesečnog najma poslovnog prostora;

-  oglašavanje (emitiranje na TV-u, radio postajama, objave u tisku);

-  reprezentacije, službena putovanja (dnevnice, prijevoz, hotel i sl.);

-  inicijalni troškovi za pripremu otvaranja poslovnog subjekta, a koji su neophodni za rad

   istog,

-ako su nastali prije početka tekuće godine u kojoj se provodi ovaj Program

 

 

IX.

Obveze korisnica su da iz vlastitih sredstava izvrše financiranje sukladno provedenom Javnom pozivu, u svrhu dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama.

Po dostavi originala računa i dokaza o uplati izvršit će im se uplata odobrenog iznosa na žiro-račun, što će se detaljno regulirati ugovorom.

 

Prihvatljivi su troškovi nastali od početka tekuće godine  u kojoj se provodi ovaj program, a temeljem pravila i kriterija utvrđenih Programom i ovim Javnim pozivom.

 

X.

KRITERIJI ZA OCJENU

BROJ BODOVA

1.

Broj zaposlenih

a)    7 i više

b)    od 3 do 6

c)    do 2

4

3

2

2.

Djelatnost

a)    proizvodne i prerađivačke djelatnosti

b)    IT i kreativne industrije

c)    usluge

d)    trgovina

8

6

4

2

3.

Broj godina poslovanja

a)    do 3

b)    od 4 do 6

c)    7 i više

4

3

2

4.

Udio vlastitih ili drugih izvora sredstava predmeta financiranja

a)    više od 61%

b)    od 40% - 60%

c)    od 20% do 40%

       7

       5

       3

5.

Stupanj inovativnosti i unapređenja poslovanja

       Prema procjeni članova povjerenstva

Max 10

6.

Utvrđena invalidnost vlasnice i/ili zaposlenice poslovnog subjekta i/ili njenog djeteta

       /                       

6

 

 

 

 

 

XI.

Neće se razmatrati zahtjevi:

-  podnositeljica koji su u stečaju ili postupku likvidacije;

-  s nepotpunim podacima i dokumentacijom;

-  podnositeljica koje su iskoristile pravo na potporu u prethodnoj kalendarskoj godini

-  koji se ne dostave u roku.

XII.

 

Prijave se dostavljaju putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno u pisarnicu Grada Dubrovnika, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik s naznakom „NE OTVARAJ - Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

XIII.

Ovaj Poziv objaviti će se na službenoj web stranici Grada www.dubrovnik.hr, te u lokalnim medijima.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti pozivom na broj 020/351-894, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom na adresu adurdevic@dubrovnik.hr

 

 

XIV.

 

Grad Dubrovnik zadržava pravo bez obrazloženja zatvoriti, obustaviti ili poništiti ovaj Javni poziv i prije donošenja odluke o odabiru i dodjeli sredstava potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika bez odgovornosti prema podnositeljicama prijava.

 

Napomene:

-          preporučujemo da prijavni obrazac popunite jasno, koncizno i precizno, kako bi na najbolji mogući način bila izvršena procjena svake prijave;

-          uz obveznu dokumentaciju prijaviteljice mogu dostaviti i dodatne materijale koji pobliže predstavljaju poduzetnički projekt (ova dokumentacija nije obvezna);

-          podnošenjem prijave podnositeljice ujedno daju suglasnost za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka te objavu na internetskim stranicama Grada Dubrovnika, sve u svrhu prijave na javni poziv i ostvarenja sredstava potpore malih vrijednosti radi koje se podaci prikupljaju kao i proslijeđivanju istih Ministarstvu financija. Grad Dubrovnik će sa osobnim podacima postupati sukadno važećim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.