Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja IiD PPU-a, IiD GUP-a te IiD UPU-a "Babin Kuk" na okoliš

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog  plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Babin Kuk". Sukladno čl. 63. i 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za sve strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini, te za manje izmjene i dopune strategija, programa i planova, provodi se postupak ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš.

 

Jednako tako, sukladno čl. 66. Zakona o zaštiti okoliša, dužni smo zatražiti mišljenje nadležnog upravnog odjela za poslove zaštite okoliša na regionalnoj razini o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš. Isto je zatraženo 7. travnja 2021. godine (Klasa: 351-01/21-01/13, Urbroj: 2117/01-06/13-21-1), te smo 19. svibnja 2021. godine zaprimili mišljenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, da je potrebna provedba ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš (Klasa: 351-01/21-01/37, Urbroj: 2117/1-09/2-21-02).

 

Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj: 3/17), a započinje donošenjem predmetne Odluke.

 

Obzirom se obuhvat izmjena i dopuna planova ne nalazi unutar područja ekološke mreže, niti se u kontaktnom području planiranih izmjena i dopuna planova nalaze područja ekološke mreže, u sklopu ocjene o potrebi strateške procjene nije potrebno provesti i Prethodnu ocjenu na ekološku mrežu.

 

Slijedom navedenog, donsena je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Babin Kuk" na okoliš koju možete pogledati OVDJE.