Djelokrug rada Službe za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju obavlja sljedeće poslove:

  • poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja;
  • provedba unutarnje revizije u upravnim tijelima Grada i institucija iz nadležnosti, a koje uključuju proračunske korisnike te trgovačka društva i druge pravne osobe obveznike podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti;
  • savjetovanje gradonačelnika sa svrhom utvrđivanja slijedi li se prihvatljiva politika i procedure, ispunjavaju li se zakonodavni zahtjevi i uspostavljeni standardi, koriste li se resursi učinkovito i ekonomično, ostvaruju li se planirane misije na djelotvoran način, tj. ispunjavaju li se ciljevi Grada;
  • izrada strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, planova pojedinačne unutarnje revizije;
  • upozoravanje na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonima i drugim propisima, te predlaganje mjera za njihovo otklanjanje i za unapređivanje poslovanja;
  • izrada izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama, praćenje provedbe danih preporuka navedenih u izvješću o obavljenoj unutarnjoj reviziji, te ostalih izvješća sukladno regulatornom okviru;
  • suradnja s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole u Ministarstvu financija kao Središnjom harmonizacijskom jedinicom i Državnim uredom za reviziju;
  • obavljanje ostalih poslova sukladno zakonu, drugim propisima i po nalogu gradonačelnika;