Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 06.11.19.

Službeni glasnik broj 13. - 5. studenog 2019.

Gradsko vijeće

131. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Dubrovnika
132. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika
133. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Dubrovnika
134. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
135. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju naziva ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika
136. Odluka o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo i Tržni red trgovačkog društva Sanitat Dubrovnik d.o.o.
137. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi izgradnje podsustava odvodnje otpadnih voda naselja Komolac i Čajkovica, CS Komolac i CS Čajkovica i vodoopskrbnog cjevovoda Komolac – Gruž
138. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
139. Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Dubrovnika
140. Plan djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
141. Izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Dubrovnik za 2019. godinu
142. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini
143. Izmjene i dopune Programa obavljanja drugih komunalnih djelatnosti na području Grada Dubrovnika u 2019. godini
144. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
145. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o naknadama za prometovanje prijevoznim sredstvima unutar pješačkih zona na području Grada Dubrovnika
146. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020.godinu.
147. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje projekata/programa i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2020. godinu.
148.Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja socijalne i zdravstvene skrbi za 2020.godinu.
149. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2020.godinu.
150. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2020. godinu.
151. Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II. svjetskog rata i poratnog razdoblja za 2020.godinu.
152. Rješenje o razrješenju Pavice Vilać dužnosti ravnateljice Dubrovačkih muzeja Dubrovnik, na osobni zahtjev.
153. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik.
154. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik.
155. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanu članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar.
156. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.
157. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik.

Gradonačelnik

158. Pravilnik o naknadama i pokriću troškova osobama izvan službe u Gradu Dubrovniku
159. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2019. godinu