Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Grada  Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), točke 5. Mjere 9, Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Dubrovnika za razdoblje od 2022.-2024. („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 20 od 27.12.2022.) i Pravilnika za provedbu mjere poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Grada Dubrovnika kroz sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije, te nabave, instaliranja i ugradnje opreme za fotonaponske sunčeve (FN) module za proizvodnju električne energije („Službeni glasnik Grada Dubrovnika “, broj  3 od 9.03.2023. i  broj  9 od 20.05.2023.),  gradonačelnik raspisuje

 

Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje

opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama

 

I. Predmet Javnog poziva

 

Grad Dubrovnik (u daljnjem tekstu: Grad) objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (u daljnjem tekstu: Poziv). Predmet Poziva je dodjela bespovratnih sredstava Grada za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju (u daljnjem tekstu: Projekt), odnosno sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW u obiteljskim kućama na području Grada. Fotonaponski sunčevi (FN) moduli mogu se osim na obiteljsku kuću, ugraditi i na pomoćni objekt, garažu, terasu, odnosno vrt ili dvorište, a koji se nalaze na istoj katastarskoj čestici na kojoj se nalazi i obiteljska kuća za koju se traži sufinanciranje bespovratnim sredstvima i koji posjeduju važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) kao i obiteljska kuća sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19).