JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu

Na temelju članka 7. Programa dodjele potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika br: 3/19, 10/22 – dalje; Program) i Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika KLASA: 301-01/24-02/04, URBROJ: 2117-1-01/24-04 od 13. lipnja 2024. godine raspisuje se:

  

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu

 

 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika sukladno pravilima Uredbe komisije (EU)  2023/2831 od 13. prosinca 2023. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 2023/2831 od 15. prosinca 2023. godine, u  daljem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2023/2831).

 

Rok za prijavu na ovaj Javni poziv traje 20 (dvadeset) dana računajući od prvog slijedećeg dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Ovim Javnim pozivom se objavljuju uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika.

 

Sastavni dio ovog Javnog poziva čini prijavni obrazac za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama, izjava o korištenim potporama male vrijednosti, izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja i izjava o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka te se iste mogu preuzeti na službenim stranicama Grada Dubrovnika, Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more.

 

TEKST JAVNOG POZIVA SA SVIM OBRASCIMA POTREBNIM ZA PRIJAVU DOSTUPAN JE ISPOD OVE OBJAVE U VEZANIM DOKUMENTIMA