Obavijest o Ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17 i 114/18), a u svezi s odredbom članka 62. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 39/19), Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 5/18 i 14/18) te Zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika od 26. rujna 2019. godine, KLASA:350-02/18-01/01, URBROJ:2117/01-01-19-68, Grad Dubrovnik kao Nositelj izrade objavljuje:

 

 

PONOVNU JAVNU RASPRAVU

(javni uvid i javno izlaganje)

o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

 

 

Javni uvid će trajati 10 dana, od 7. do zaključno 16. listopada 2019. godine svaki radni dan od 09:00 do 15:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika (OVDJE) te u Informacijskom sustavu prostornog uređenja.

 

Javno izlaganje će se održati 10. listopada 2019. godine s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika mogu se dati na način da sudionici u javnoj raspravi:

> postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,

> daju prijedloge i primjedbe  u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

> svoje prijedloge i primjedbe u pisanom obliku dostave na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, od 7. do zaključno 16. listopada 2019. godine.

 

Sukladno članku 104. stavku 3. Zakona nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni Prijedlog Plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima Prijedloga Plana koji su u odnosu na prvi Prijedlog izmijenjeni.

 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisane te moraju sadržavati ime i prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

Sve dodatne informacije se mogu dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Pred Dvorom 1, Dubrovnik, na telefon +385 (0)20 351 811 ili na e-mail: urbanizam@dubrovnik.hr .