Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja Orašac 2 na okoliš

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša izradio je Nacrt Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Orašac 2.

 

Sukladno čanku 64. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) za strategije, planove i programe kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini te za manje izmjene i dopune strategija, planova i programa obvezno se provodi postupak u kojem se odlučuje o potrebi provedbe strateške procjene.

 

Jednako tako, sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša Grad Dubrovnik dužan je prije započinjanja postupka izrade strategije, plana ili programa ishoditi mišljenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu okoliša u županiji o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene. Ovaj Upravni odjel zatražio je predmetno mišljenje dopisom, KLASA: 351-01/22-01/19, URBROJ: 2117-01-06/13-22-01, od 2. rujna 2022. godine, te je zaprimljeno mišljenje Dubrovačko-neretvanske županije, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove, KLASA: 351-01/22-01/70, URBROJ: 2117-09/2-22-02, od 7. rujna 2022. godine da je za Urbanistički plan uređenja potrebno provesti Ocjenu o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. 

 

Postupak ocjene provodi se na način uređen Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine", broj 3/17).

 

Slijedom navedenog, donesena je Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Urbanističkog plana uređenja Orašac 2 na okoliš, KLASA: 351-01/22-01/19, URBROJ:2117-1-01-22-04, od 12. rujna 2022. godine koju možete vidjeti OVDJE.