Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika je na 32. sjednici, održanoj 14. rujna 2020. godine, donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Ista je objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 12/20) od 18. rujna 2020. godine.

 

Napominjemo kako je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019. godine, donijelo Odluku o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te je ista objavljena u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" (broj: 15/19) od 11. prosinca 2019. godine.

 

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

 

Informacije o tijeku izrade Plana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika, na telefon 020/351-811 i na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.